Monthly Archives: abril 2009

Concurs d’Oratòria en diverses llengües 2009

RESOLUCIÓ EDU/791/2009, de 12 de març, per la qual s’obre la convocatòria pública del Concurs d’Oratòria en diverses llengües, per al curs 2008-2009.

El Concurs d’Oratòria en diverses llengües té per objecte identificar l’excel·lència en la competència de producció oral en llengües, seleccionant i premiant cada curs acadèmic tant els alumnes com els centres respectius.

Poden participar-hi els centres educatius de titularitat del Departament d’Educació, els de titularitat municipal i els centres educatius privats concertats, d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria de Catalunya. Els alumnes que presentin els centres educatius privats hauran d’estar cursant nivells concertats amb el Departament d’Educació.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 6 de maig de 2009.

S’estableixen tres categories:

Categoria a: discurs en català, castellà i una altra llengua estrangera curricular que es cursi en el centre.
Categoria b: discurs en català i en dues llengües estrangeres curriculars que es cursin en el centre.
Categoria c: discurs en català, en una llengua estrangera curricular i en una llengua familiar o d’origen que es cursi al centre en horari extraescolar.

Aquest concurs es regeix per l’ORDRE EDU/219/2008, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Concurs d’Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008.