El juny de 1991 va entrar en erupció el volcà Pinatubo, a l’illa de Luzon de les Filipines, després de romandre uns 500 anys inactiu.

L’erupció va ser una de les més grans i més violentes del segle XX, i els seus efectes es van estendre per tot el planeta. La columna de gas i piroclastes va arribar a l’estratosfera, formant una capa de pols i àcid sulfúric que va produir una disminució de la temperatura global de la Terra de 0,5ºC i la destrucció parcial de la capa d’ozó.

Visualitza el següent vídeo del National Geographic Channel “Segundos catastróficos, la erupción del Pinatubo” i realitza les següents activitats:

  1. Confecciona una fitxa de l’erupció volcànica del Pinatubo que inclogui la localització geogràfica exacta (cal que hi afegeixis un mapa), la data de l’erupció principal, etc. Ha d’ocupar la cara d’un full i ha de tenir un format gràfic de fitxa. Pots utilitzar fonts d’informacions diverses, que hauràs d’incloure a l’apartat de referències bibliogràfiques.
  2. Determina el context geotectònic de l’erupció del Pinatubo (tipus de marge actiu o punt calent, característiques de la litosfera, etc.). Pots utilitzar fonts d’informació diverses, que s’hauràs d’incloure a l’apartat de referències bibliogràfiques.
  3. Crea un diari de l’activitat volcànica del Pinatubo i de la intervenció humana segons el vídeo tot indicant els dies i les hores. Alerta, només pots realitzar aquest diari a partir de la informació continguda al vídeo. Cal que distingeixis convenientment el que és l’activitat volcànica del que és la intervenció humana (mitjançant dues columnes o amb diferents colors).
  4. Classifica l’activitat volcànica, el tipus d’erupció i l’edifici volcànic del Pinatubo (cal que diferenciïs convenientment les fonts bibliogràfiques utilitzades (incloent-hi el vídeo) mitjançant la incorporació de les cites pertinents al text). Cal que relacionis tota la informació incorporada en aquesta activitat amb detalls apareguts al vídeo.
  5. Enumera tots els indicis i elements utilitzats pels vulcanòlegs per determinar una imminent erupció volcànica. Si s’utilitzes altres fonts d’informació diferents al vídeo cal que les citis convenientment.
  6. Elabora l’apartat de referències bibliogràfiques seguint les normes contingudes en aquest pdf.