241.- Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau local i mundial, 2022. Els valors, el full d’instruccions i el vocabulari.-

Per ordre alfabètic el diccionari propi de la Causa “Talents OASIS Cooppel” per la Pau local i mundial, Nacions Unides 2022.

A

Abreujat de “Talents OASIS Cooppel”: “Talents Cooppel”, “Causa Cooppel”, “Pau Cooppel”, “Cooppel”, Els “T.O.C”, etc.

Aclariments per a començar.-

“Els Talents OASIS Cooppel” es compatible amb qualsevol model metodològic i didàctic, es centra en el suport tècnic educatiu a la ciutadania i a les famílies en l’entorn de temps extraescolar. L’important és l’entorn i la combinació de persones, d’entitats i de recursos. A vegades s’empra el concepte Cooppel o Talents Cooppel per a dir el mateix. Més aviat és “Talents Cooppel” quan es juga a tres, dos persones o al solitari.

Autor: Josep Maria Ferran i Torrent. Amb publicacions a congressos, mostres, jornades, simposiums i amb fulletons propis amb dipòsit legal i el registre de la propietat intel·lectual.

B

Bases científiques principals dels Talents OASIS Cooppel:

a.- Experiència de l’autor: Una trajectòria de 40 anys d’iniciatives, la primera en 1976 a favor de la revista “Això…Aleixarenc” editada 1977 a 1979 com a revista catalana, clandestina i de plena llibertat d’expressió i 30 anys de creacions de jocs didàctics: 1985 PTE i Escacs Digital amb el suport dels Instituts de Ciències de l’Educació (ICE) de Barcelona, URV i Zaragoza, de l’Institut d’Estudis Catalans i del mateix Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 2012 presentació a la URV de la tesi servei d’investigació lliure. En 2014 presentació al Congrés Internacional de Psicologia a Madrid. En el 2015 proclamació de la campanya de la Causa Cooppel en els Col·legis: COPEC de Pedagogs, C.O. de Metges de Tarragona (COMT), i COPC de psicologia, delegació a Tarragona.

b.- Investigació psicosocial amb nous conceptes i construcció del marc teòric basat en la PNL, PASS, A.T., Pràctica Reflexiva, aprenentatge cooperatiu Pere Pujolàs, Piaget, Wigotsky, etc. amb diversos autors i autores. Amb collita pròpia de Decisiologia, Ment Fràgil i els Nombres Decisoris Mentals. La concepció del talent està inspirada en l’estudi psicològic del talent del Mn. Dr. Joan Baptista Manyà i Alvoverro, fill de Gandesa.

Bases culturals en incloure toponímies en la construcció dels valors i de les normes dels Talents Cooppel.

C

Causa Talents Cooppel per la Pau, nacions Unides 2022, o bé Causa Cooppel per la Pau o Causa Cooppel. És la causa local i mundial per a donar conèixer, promoure, protegir i permetre els “Talents OASIS Cooppel. La Causa lluita a favor de l’èxit de les persones, per una organització federativa local i mundial i per aconseguir el reconeixement de patrimoni immaterial de la humanitat a la UNESCO i Dia Internacional dels Talents Cooppel per les Nacions Unides per abans de 2022. Les dues raons principals fer pinya a cada localitat a favor de les persones i de les famílies i comprovar que es treu més profit en les visites del patrimoni de la humanitat i en l’èxit escolar.

CERADAI.- Nom de l’associació Centre d’Estudis CERADAI de 1986 (Centre d’Estudis per la Recerca Acció de Didàctica Aplicada a la Integració) avui és una associació per a impulsar la Causa Talents Cooppel per la Pau i té com a lema: Cost Econòmic Reduït per no dir pressupost zero euros en dur a terme activitats socials Amb Desenvolupament d’Alta Implicació de les persones en la convivència democràtica activa i en la protecció i millor del patrimoni i en especial el que es troba amb alt risc d’oblit i de desconeixement malgrat valgui la pena fer-ne difusió. CERADAI avui (Cost Econòmic Reduït  Amb Alt Desenvolupament Implicatiu personalitzat. Avui és l’associació Ceradai Decisiologia Talents OASIS Cooppel.

Club Cooppel o club Talents Cooppel.-  Dos o tres persones com a mínim siguin família i/o colla poden constituir-se moralment com a club a la fi de practicar el Cooppel a casa, en família, en colla, en associacions, en museus, etc. Només cal aprendre el Cooppel i fer unes jugades diàries i setmanals i a cada mes participar en trobades col.lectives.

Cooppel. Marca de garantia de qualitat en l’aplicació dels Talents Cooppel, estudi d’investigació psicosocial de la tesi ICE(bergs) i pràctica organitzada al voltant de l’ORG del federalisme de persones, grups, equips i clubs Cooppel (Federació Cooppel).

Cooppelejar. Practicar el Cooppel en família, en colla i en societat.

Cooppelant. Viure la vida a l’estil creatiu i cooperatiu Cooppel sense barreres mentals ni de cap altra mena

Cooppelista. Persona que practica el Cooppel i n’és aficionat/a.

Cooppel·logia. Estudi del Cooppel i del seu impacte social i dels seus efectes mentals personalitzats a consciència de la ciutadania

Creences. La clau de l’educació, de la cultura i de la ciència està en les creences de les persones i en les decisions mentals intrapersonals que les fixen i les alimenten. De moment no conec cap sistema a excepte dels “Talents OASIS Cooppel” que vagi adreçat al canvi de creences i a l’enriquiment de les identitats. Per això la Causa és fer cultura de les creences, aplicar les creences en el pensament científic en la vida de cada dia i així facilitar l’educació com a ple desenvolupament personal i col.lectiu, en la llibertat i en la responsabilitat per sobre de les decisions mentals intrapersonals resolutives d’identitats i de creences . El canvi de creences suposa pèrdua o dol per aprendre per trobar l’alegria i la satisfacció en el que aconseguim amb l’aprenentatge, augmentar el nostre potencial i el nostre patrimoni personal de compromís per projectes.

D

Definició dels “Talents OASIS Cooppel” “””toQ)))… És l’entrenament mental en la fabricació de materials de jocs de taula i de tauler a partir de continguts culturals d’interès o de necessitat a la fi de facilitar l’observació, l’anàlisi, la síntesi i la interpretació dels sabers per a ser més competents en el futur i cridar l’atenció social dels sabers creatius i cooperatius del dia a dia.

A nivell general podem dir que els “Talents OASIS Cooppel” suposa la pràctica de la creativitat i de la cooperació en recordar del passat i preparar-se en la memòria competencial en el futur a partir de quatre passos:

– Primer de la fabricació de “xuletes” i taulers de mapes de la ment (mapes conceptuals, mentals i decisoris) que formaran part dels materials ( targetes i/o taulers). Una xuleta és un apunt, unes notes o conjunt de notes que posades en comú s’acorda en el grup quines seran les targetes de joc. Cada xuleta elaborada val un punt. (La FabriCooppel o la fàbrica de materials).

– Segon, la selecció , l’intercanvi, el compartir i el bescanvi de les targetes aprovades o “vals”, tot retirant-se els no aprovats. (El BanCooppel o banca aprenentatge).

– Tercer les targetes o taulers aprovats o “vals” formen part de la dinàmica de grups per rols alternatius lliures seqüencials de base 3. Cooppel RALS Sardana. Amb assaig de  jocs, tombs, torns, jugades, partides i partits.

– Quart exhibició de jugades i de materials en trobades multitudinàries Aplecs (ApleCooppel) i Cooppels Cim.

Decisiologia. Estudi de les decisions mentals intrapersonals i la seva relació amb les decisions interpersonals. És la lògica de les decisions intrapersonals en relació amb les interpersonals. Paraula encunyada en el 2003 i feta pública en el 2004 pel psicopedagog català  Josep Maria Ferran i Torrent, davant la sol.licitud de posar nom a la metodologia i al marc teòric de la conversa internauta d’atenció a persones amb dol entre 2000 i 2002 davant la denominació en 2003 al reconeixement honorífic iberoamericà de 2004.

Decisiologia col·loquial. A nivell col·loquial és el món de les decisions, com “mundologia” és el coneixement del mon.

Decisiologia conversacional. És ajudar a resoldre problemes de persones a la fi de prendre decisions per mitjà de la conversa. La paraula Decisiologia va ser acunyada en 2004 per primera vegada a l’hora de denominar l’atenció per internet en consultoria duta a terme entre 2000 i 2002 basada en la presa de petites decisions per aconseguir decisions resolutives per mitjà del diàleg electrònic en xpertia.com i en atenció a joves de Catalunya pels SSTT de la Joventud de Tarragona. En el 2004, davant la nominació d’un premi honorífic iberoamericà,  se li va demanar a Josep Maria Ferran que poses nom a l’atenció basada en l’Anàlisi Transaccional, la logoteràpia i el tractament del dol segons el plantejament de E. Kübler Ross. El nom va ser “Decisiologia”.

Decisiologia Talents OASIS Cooppel. És l’estudi de les decisions, la seva conscienciació, la seva anàlisi i la seva sensibilització. Sols amb petites decisions podem canviar el món, però si les decisions són grans encara millor. Per petites decisions s’arriben a grans decisions. Relaciona les decisisons mentals intrapersonals amb les decisions interpersonals i socials. Aquest estudi és a diferència de la “Cooppel·logia” que tothom té un cert nivell i en qualsevol edat que practica el Cooppel la Decisiologia Talents Cooppel és de nivell d’estudis bàsics, específics i universitaris.

E

Espais Cooppel.- Un espai Cooppel precisa temps per part de els persones i aquest es divideix en tres àrees: la Fàbrica  (FàbriCooppel), l’Esplai (EsplaiCooppel) i La Banca (BanCooppel). La fàbrica és on invertim temps en la fabricació de materials Cooppel, l’Esplai és on es trobem i dediquem un temps a l’observació OASIS i a dur a terme l’assaig de jocs i jugades i la Banca és on es fan bescanvis de materials i es seleccionen amb apostes, accions, bons, nòmines i crèdits els materials produïts. Hi ha un espai de trobada de concurs de clubs, de sèries de demostracions i de mostra de produccions que denominem ApleCooppels (persones) , Cooppel Cims (persones i materials) i Cooppel Fires (persones, materials Cooppel i un entorn més comercial).

F

Federació Cooppel és l’agència de contactes de persones, grups, equips i clubs, la coordinació i la seva gestió administrativa de clubs Cooppel i organitzadora de trobades i del suport tècnic a les persones i a les famílies amb l’orientació i assessorament. A més es tracta de donar permisos ,protegir les pràctiques i formar a persones bastida de suport a les persones jugadores. La seu social de la Federació Cooppel es troba a l’Ateneu de Tarragona.

Els rols de persones bastida són 7  de forma progressiva de més fàcil a més complexe:

1.- El CAL o rol de conciliació i arbitratge, Es centra en els valors i el compliment de les normes.

2.-  El Monitoratge per aprendre i ensenyar, és la persona que assisteix els altres amb els seus advertiments, amonestacions, instruccions en l’aprenentatge i el domini del Cooppel. Ajuda a aprendre.

3.- el COAS o cooperant orientador i assessor en el Cooppel. És el que ajuda en les decisions de la fabricació, en els contractes de grup i personals (Projecte Vital), en els bescanvi i en els produccions de targetes i taulers.

4.- Mediació en problemes i conflictes de les relacions interpersonals i entre altres persones del medi ambient i entorn educatiu.

5.- Mestre/a i/o professor/a Cooppel. Professional que ensenya i aplica a l’aula els Talents Cooppel.

6.- Decisiòleg/ decisiòloga  Cooppel, màxim responsable qualificat, recerca en la presa de decisions mentals, orienta i assessora pedagògicament i en altres camps jurídic, social, cultural, etc.. Cooperant de tesi ICE(gergs).

7.- Decisiologia d’Investigació Superior (D.I.S.) . Direcció de tesi, tesina, treballs de recerca educativa i/o tecnològica al voltant del Cooppel. Els “C.I.D. Cooppel” són Cooperants d’ Investigació en Decisiologia dirigeixen projectes locals d’investigació en els Talents OASIS Cooppel

Full d’instruccions per a l’orientació dels valors de l’autonomia i la iniciativa dels Talents Cooppel.-

1.- Valor de la preparació i de la motivació Piscina per a mullar-se pels valors.

2.- Valor de la comunicació oral. Cooppel pel diàleg.- Producció de conversa oral, reflexió i com recordarem. El paper de les gravacions i de la ràdio i dels actes culturals Cooppel.

3.- Valor de la comunicació escrita, imatges i digital. Cooppel pel joc: fabricació de materials de jocs (targetes i taulers), entrenament Cooppel, estudi del progrés i dels processos evolutius en el domini mental Cooppel.

4.- Valor de la planificació i de la motivació .Cooppel pel compromís social: la “bancaprenentatge” i l’exhibició pública i oberta de mostra de produccions i de jugades.

I

ICE (bergs). Tesi d’investigació servei i lliure  d’Investigació en la Combinació d’Entorns de les persones en la búsqueda d’estratègies i recursos en la gestió sistèmica. Les persones són això persones i per identitat són fills /es i alumnes com a rols situacionals. Es va defensar en un acte públic civil el 29 d’octubre de 2012 a la sala de graus del Campus Catalunya presidit l’acte pel catedràtic d’economia Arcadi Oliveres de la UAB i pel catedràtic d’història contemporània Josep Sànchez Cervelló de la URV. L’estratègia de la Causa per la Pau  i els recusros els Talents Cooppel de suport a les persones i a les famílies ha estat el fruit de la investigació.

O

Q. OASIS espais d’observació, anàlisi, síntesi i interpretació dels sabers autònoms. Del que es capaç d’aprendre les persones soles, amb ajuda i en cooperació per mitjà d’aprendre i ensenyar els Talents Cooppel.

ORG  Organització: Agència Social Cooppel, Agenda ÀNIMS Cooppel, Federació Cooppel, UNESCOoppeling, associació Ceradai , Cooperis i PaCS.

P

Principis científics dels Talents OASIS Cooppel a partir de les bases científiques a dalt expressades.  “Pots Entrenar les decisions mentals”.  Els principis són la contextualització, la constructivitat mental i social, la cooperació, els posicionaments OASIS, els entrenaments Talents OASIS Cooppel en la fabricació, bescanvi, jocs i intercanvi de produccions Cooppel, les decisions mentals intrapersonals i la seva relació amb les decisions interpersonals, els mapes de la ment, Decisiologia mental Talents OASIS Cooppel, etc. Les potencialitats més prioritàries són les creences de les persones i la construcció d’identitats, són les identitats que generen creences i aquestes generen l’entrenament i el desenvolupament de capacitats i de conductes. Aquí es tracta d’oferir entorns i contextes, es a dir espais OASIS, facilitar la identitat Cooppelista i construir creences de forma sobirana en les persones, creences compartides i viscudes en una convivència democràtica activa.

Protocols de les tres pràctiques Talents OASIS Cooppel. De totes les pràctiques hi ha primer el posicionament, després l’entrenament, tot seguit la presa de decisions o “decisionament” i finalment la representació del procés o mapes de la ment. En la pràctica mental primer identifiquem la clau de la font, després operem la clau amb els altres, tot seguit organitzem i fem preguntes i cerquem respostes fins arribar a fer propostes i trobar resolucions. Tot aquest procés comporta l’elaboració de materials (locals de localitzar continguts) i la construcció d’esquemes mentals (estels). (Cooppel: claus,operacions, organitzadors mentals, preguntes, propostes, estels, locals). En la pràctica reflexiva cultural partim dels “locals” per  a fer autoanàlisi, contrast, redescripció i noves decisions (ACRD), aplicar els recursos creats en noves intervencions i noves experiències, esquematizar-les i treure principis i teoritzacions (RESET), per passar als relats , extreure els principis, comparar-los per arribar a decidir noves tasques (PALACETE). Per tant construcció de decisions mentals, teorització compartida i tasques conjuntes. Per acabar en la pràctica en l’atenció social, que parteix del treball individual i de les tasques personalitzades, per a compartir en el grup, construir jocs de taula i de tauler i dur a terme jocs i jugades, amb l’atenció social i el valor col.lectiu de les creences i de les identitats, per acabar en aplecs multitudinaris (+ 27 persones).

Puntuacions dels Talents OASIS Cooppel. Cada targeta fabricada és un “punt”, cada targeta validada pel grup i seleccionada és un “val”, comencem a jugar quan tenim 27 “vals”, cada joc en parella amb èxit és un “coèxit”. Tres “coèxits” és un “talent”, es culmina la jugada quan hi han 27 coèxits. Una jugada en coèxit val 3 talents d’equip o “cooppels”, tres jugades en coèxit són una partida i val 9 talents d’equip o “cooppels” i tres partides són un partit i val 27 talents d’equip o “cooppels”. Guanyen els tres jugadors/es que amb coèxit culminen un partit.

T

Targetes Cooppel o Xuls . Són targetes de pregunta-resposta, de proposta- iniciativa i/ o de proposta d’ajuda i resultats que semblant a “xuletes” les denominem “xuls” de saber localitzar un coneixement nou i ric d’aprenentatge.

Taulers Cooppel. Són taulers creats a partir dels mapes mentals, conceptuals o decisoris dels mateixos jugadors/es, moderats per personal bastida.

Talents Cooppel . Es denomina a tres conceptes: el joc en el fet de jugar, en els guanys de coèxit i en les competències que es desenvolupen dins de les competències bàsiques transversals. És en situació de jocs. Talent és tenir coèxit en una sèrie de jocs. Quan les persones juguen es denomina jocs Talents Cooppel. Cada persona té els seus propis talents (targetes o xuls creats i acceptats pel grup) i gràcies als Talents Cooppel es poden desenvolupar al màxim. Els talents o competències més importants són:

I.- La pràctica del control mental : Els talents d’autocontrol mental Cooppel o mentalisme Cooppel.-

1.- El talent de la preparació psicofísica i de motivar-se ( mullar-se a la piscina dels Talents Cooppel).

2.- L’enginy de plantejar preguntes i cercar respostes, El talent filosòfic Cooppel. El seny i sentit comú.

II.- La pràctica reflexiva cultural Talents Cooppel

3.- L’enginy de fabricar targetes Cooppel (targetes PR, cartes, dòminos, postals, estampes, cromos, etc.). La “FàbriCooppel” La fàbrica dels aprenentatges i dels materials de jocs

4.- El talent del bescanvi de targetes Cooppel, de la creació de símbols i codis. Els talents de la bancaprenentatge Cooppel.

5.- L’agilitat de la dinàmica de grups per nuclis de continguts elaborats (ADN) en grups de tres amb rols alternatius seqüencials de base tres. (Sardana Cooppel).

6.- El disseny dels taulers Cooppel a partir dels mapes conceptuals, mentals i decisoris.

III.- La pràctica de l’atenció i de l’impacte social .-

7.- L’afició de l’intercanvi i de l’exhibició de les jugades, partides i partits Cooppel. Aplecs Cim Cooppel.

Més informació a sota, clica sobre:

Consulta sobre les pràctiques Cooppel i Pla Vital

U

UNESCOoppeling. És el programa Cooppel que consisteix en tres camps d’acció:

1.- Informar i comunicar a la UNESCO de les aplicacions pràctiques socials,  educatives i culturals i científiques dels Talents Cooppel amb una memòria anual que es lliure a la seu de la UNESCO de París.

2.- Valorar el treure més profit de les visites Cooppel del Patrimoni Mundial material i immaterial de la Humanitat amb els Talents Cooppel per part de la ciutadania.

3.- Demanar que la UNESCO que reconegui a partir de les evidències i les proves com a Patrimoni Immaterial els Talents Cooppel i les Nacions Unides el Dia Internacional dels Talents Cooppel i de la cooperació educativa ciutadana local en el suport a la ciutadania i a les famílies.

Més informació en el foment del Cooppel o dels Talents OASIS Cooppel:

http://blocs.xtec.cat/otqpl/7-set-protocols-s-t-c-m-i-f-i-a-de-foment-dels-talents-oasis-cooppel/

Investigació superior del Cooppel en la difusió

Referent al Cooppel i les CBT i tècniques d’estudi PATMF

Deixa un comentari