Mostra tots els articles de Toni

Carnaval 2018: “Bellbruitge”

Ja ha passat Carnaval i des de l’Aula d’Acollida ens agradaria treballar un poc la festa. Els orígens, el carnaval al meu país, el carnaval a l’institut.

Ara els alumnes d’Acollida faran una redacció seguint aquest esquema:

{{1er paràgraf}} Dir de què vas a parlar en cadascun dels paràgrafs.

{{2on paràgraf}} (connectors: per començar, primerament, d’entrada, en primer lloc…). Parlarem sobre quin és el significat del carnaval, d’on naix, buscar informació a internet i escriure les teves pròpies paraules.

{{3er paràgraf}} El Carnaval al meu país.  Quines són les tradicions, records que tinc del meu carnaval. (connectors: en segon lloc, a continuació, seguidament…)

{{4rt paràgraf}} Parlar una mica sobre els carnavals més famosos del món. Quina festa fan.

{{5è paràgraf}} Com va ser el carnaval d’enguany a l’institut. Com ho vas viure? el que més et va agradar, el que menys, de què et vas disfressar. De què t’agradaria disfressarte. (connectors: per acabar, per concloure, finalment, per últim..).

Merlí, capítol 13 (Nietzsche)

ENLLAÇ–> http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/merli-nietzsche-capitol-13/video/5569554/

PREGUNTES:

1 Com es sent Bruno després de conéixer la mort del Santi? per què?

2 Els alumnes de la classe de Merlí marxen al tanatori. Com reacciona el director Toni? per què?

3 Nietsche parla del superhome, busca informació a internet sobre això.

4 Un alumne ha tingut una idea per a que no facin fora de l’Institut al Merlí. Qui és? Quina idea ha tingut?

5

Els linxs de tercer expliquen als seus companys de classe com treballen a l’AA

El passat divendres els alumnes de tercer van fer la presentació als seus companys de classe sobre com treballem a l’Aula d’Acollida.

Tot i els lògics nervis per parlar en públic, ho van fer bastant bé.

Aquí teniu un pdf sobre els temes que van exposar:

–> PRESENTACIO AA 3r ESO <–

TASCA: Fes un comentari contestant aquestes preguntes.

1 Quins són els objectius de la tasca que van fer els alumnes Adiarki, Diego, Araceli, Alejandro i Jasmin?

2 Explica com et vas sentir mentre parlaves.

3 Quines coses penses que vas fer molt bé i quines altres podries millorar?

Merlí, capítol 12 (Hume)

ENLLAÇ–> http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/merli-hume-capitol-12/video/5567304/

PREGUNTES:

1 Què explica Hume relacionat amb el que parlen amb la recollida d’aliments?

2 De què es coneixen l’Oliver i la Tània?

3 Com s’entera la Glòria que el Bruno es burla del Santi?

4 El Merlí veu que el Marc i el Gerard es burlen de l’Oliver. Explica quina lliçó li dóna als seus alumnes.

5 Què li explica el Toni al Merlí sobre la campanya de recollida d’aliments?

6 Quin exemple posa el Merlí als seus alumnes per a fer que participin en la campanya de recollida d’aliments?

7 Què penses tu que haurien de fer els alumnes? participar en la campanya o no? explica-ho.

8 Què és la homofòbia? posa un exemple d’homofòbia que has vist al capítol.

Malala i Kailash o la defensa pels drets dels joves i infants

Català:

Els premis Nobel de la pau van estar concedits el 2014 a Malala Yousafzai i Kailash Satyarthi, dues persones que dediquen els seus esforços i la seva lluita a millorar la manera de viure dels infants.

Qui era Malala?

Malala Yousafzai va néixer el 1997 a Mingola, al Pakistan. Als dotze anys ja defensava el dret de les nenes pakistaneses a anar a escola i aprendre. Sortosament, el seu pare, que és mestre, sempre li ha fet costat. Als tretze anys escrivia en un bloc, amb pseudònim, les seves experiències a l’escola, i també explicava les atrocitats dels talibans a la Vall del riu Swat i com estaven en contra que les nenes anessin a escola.

L’atemptat contra Malala.

La cadena britànica BBC es va interessar pel que explicava Malala en el seu bloc i ho va retransmetre. Però heus aquí el que va passar: el nou d’octubre de 2013 uns activistes talibans molt violents, contraris al que defensava Malala, la van tirotejar quan anava amb les seves companyes d’escola a l’autobús i va quedar greument ferida. Tothom pensava que es moriria. Les primeres cures les van fer en un hospital pakistanès i després la van traslladar a un hospital de Birmingham, on li van fer força operacions. Sortosament, s’ha anat recuperant de mica en mica.

I ella contunua lluitant.

Quan tenia disset anys, al 2014, ha continuat fent campanya amb molta força per aconseguir tot allò que sempre s’ha proposat: l’educació dels infants i en especial de les nenes als països que encara no n’estan convençuts. La Malala, quan parla de la seva lluita, diu: “Un infant, un mestre, un bolígraf i un llibre poden canviar el món”.

De moment viu a Birmingham amb la seva família, els pares i dos germans, i continua estudiant però pensa tornar al seu poble quan ja no estigui amenaçada.

Qui és, Kailash?

L’activista indi Kailash Satyarthi és l’altre premi Nobel de la pau. Va néixer a Vidisha, a l’Índia, l’hivern del 1954. La seva família és d’una casta dita superior. Per tant, ell va tenir tota mena de possibilitats per a estudiar. Als dotze anys ja era sensible a les desigualtats i no entenia com els nens d’una casta dita inferior no anaven a escola i havien de treballar. El preocupava que no tinguessin llibres de text: els uns no tenien gairebé res i els altres ho tenien tot. Per això va animar altres companys i van aconseguir moltes donacions fins a arribar a tenir dos mil llibres i fer una bona biblioteca per als que no en tenien.

De professor universitari a defensor dels nens.

Kailash Satyarthi de gran estudià enginyeria i va ser professor en una universitat de Bhopal durant un temps. Peròno va deixar de preocupar-se per les injustícies en l’educació dels infants que vivien gairebé com a esclaus treballant de sol a sol per a grans empreses en unes condicions miserables. Per això, el 1980 va deixar de fer de professor i va fundar la Bachpan Bachao Andolan (Missió Salvem la Infància).

La tasca de Kailash

Ara continua col·laborant en altres fundacions sobre els drets dels infants i lluita perquè les grans marques de roba, les multinacionals, no s’aprofitin dels nens per a fer-los treballar i explotar-los amb aquestes condicions tan dures que els priven de tot el que han de fer a la seva edat.

English:

The Nobel Peace Prize laureates were awarded in 2014 to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi, two people who devote their efforts and their struggle to improve the way children live.

Who was Malala?

Malala Yousafzai was born in 1997 in Mingola, Pakistan. At age twelve he defended the right of Pakistani girls to go to school and learn. Fortunately, his father, who is a teacher, has always made his way. At thirteen he wrote in a blog, with a pseudonym, his experiences at school, and also explained the Taliban’s atrocities in the Swat River Valley and how they were against girls going to school.

The attack against Malala.

The BBC British chain became interested in what Malala had on his blog and relayed it. But here’s what happened: the new October, 2013, very violent Taliban activists, contrary to what Malala defended, were shot when he went with his schoolmates to the bus and was seriously injured. Everyone thought that he would die. The first cares were done at a Pakistani hospital and then moved to a hospital in Birmingham, where they were doing a lot of operations. Fortunately, it has recovered slowly.

And she continues fighting.

When he was seventeen years old, in 2014, he has continued to campaign with great force to achieve everything that has always been proposed: the education of children and especially girls in countries that are not yet convinced. La Malala, when he talks about his struggle, says: “A child, a teacher, a pen and a book can change the world.”

At the moment he lives in Birmingham with his family, parents and two brothers, and continues to study but plans to return to his village when he is no longer threatened.

Who is it, Kailash?

Indian activist Kailash Satyarthi is the other Nobel Peace Prize winner. He was born in Vidisha, India, in the winter of 1954. His family is of a caste named superior. Therefore, he had all sorts of possibilities to study. At age twelve he was sensitive to inequalities and did not understand how the children of a lower breed did not go to school and had to work. He worried that they did not have textbooks: the ones did not have almost anything and the others had everything. That’s why he encouraged other colleagues and got many donations until he got two thousand books and made a good library for those who did not.

From university professor to defender of the children.

Kailash Satyarthi was a major engineering student and was a professor at a Bhopal university for a while. But he did not stop worrying about the injustices in the education of children who lived almost as slaves working from sunshine to sun for large companies in miserable conditions. For that reason, in 1980 he ceased to be a professor and he founded Bachpan Bachao Andolan (Mission Save Children).

The task of Kailash

He is now collaborating in other foundations on the rights of children and struggles because large clothing brands, multinational companies, do not take advantage of the children to make them work and exploit them under these harsh conditions that will prevent them from all they have to do at their age.

FONT:  Revista “Cavall Fort” (Gener 2015). Fina Rifà i Lluís Farré (De part de l’equip de l’Aula d’Acollida de l’Institut Bellvite, MOLTES GRÀCIES).


PREGUNTES:

 

QUESTIONS:

 

Merlí, capítol 11 (Els Sofistes)

ENLLAÇ–> http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/merli-els-sofistes-capitol-11/video/5565917/

PREGUNTES:

 1. Què ha passat amb la mare de la Berta?
 2. Què li proposa el Merlí a l’Ivan per a ajudar-lo?
 3. Quin favor li demana el Merlí a la Glòria i per a què?
 4. Què pensa el Pol al principi sobre la idea que ha tingut el Merlí.
 5. Sobre què parlen a classe quan el Merlí està explicant els Sofistes?
 6. Quan el Pol va a casa de l’Iván, de què parlen?
 7. El Pol pregunta per la Mònica, per què s’enfada el Bruno?
 8. Com està la relació entre el Santi i el Bruno? penses que es solucionarà? Què faries tu si fossis el Bruno? i si fossis el Santi?

Merlí, capítol 10 (Els escèptics)

1.En qué consisteix la filosofia dels escèptics?

2. Què fa el pare del Joan quan s’assabenta del que ha passat?

3. Com es troba el Gerard? per què està així? Quina decisió pren?

4. Davant un problema què diuen els escèptics que s’ha de fer?

5. El Joan està molt enfadat, què li aconsella el Merlí que ha de fer?

6. El Bruno necessita parlar amb el Pol, quan ho fa, què li diu?

7. Què decideix fer el pare del Joan? com reacciona el noi?

8. Què està passant amb el professor de castellà Santi i el Bruno?

9. Quin consell li dona el Bruno al Gerard sobre la relació de la seva mare?

 

Merlí, capítol 9 (Epicur)

PREGUNTES:

 1. Què és el més important per a Epicur? sobre què parla?
 2. Per què el Joan no li vol demanar permís al seu pare per a anar a la festa del Pol? Què fa la seva mare per ajudar-lo?
 3. On es celebra la festa?
 4. Sobre quin tema important parlen l’Ivan i el Merlí a la terrassa?
 5. De què s’entera el Gerard a la festa?
 6. Quin fet greu passa a la festa?
 7. Conta com acava el capítol

 

Merlí, capítol 7 (Foucalt)

Preguntes:
1. Sobre què parla el filòsof Foucalt?

2. Per què creus que el Bruno s’enfada amb el Merlí?

3. Què està passant a casa del Pol?

4. Quin esport practiquen a educació física?

5. El Foucalt parla sobre la raresa. Explica algunes rareses dels alumnes peripatètics.

6. Per què penseu que l’àvia del Pol té Alzheimer?

7. Que fa el Bruno per ajudar al Pol?