Organització

1. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

1.1 Horari- Entrades i sortides:

L’horari lectiu tant per a Educació Infantil com per a l’ Educació Primària és de 5 hores diàries, distribuïdes de la següent manera: de 9 a 12,30 del matí i de 3 a 4,30 de la tarda.

Els alumnes de primer i segon de primària faran la filera davant de la porta principal del centre, la resta dels alumnes de primària, tercer, quart , cinquè i sisè faran les fileres a la pista esperant que les tutores els recullin per entrar de manera ordenada al centre.

Els alumnes poden posar-se a la filera corresponen a partir de les 8’55 i a les 14’55 no abans, per tal de facilitar l’accés de tot l’alumnat del centre.

L’alumnat no pot entrar a l’edifici escolar abans d’aquesta hora. Només podran fer-ho els que utilitzin el servei de guarderia de l’ AMPA que es fa al menjador.

Els alumnes usuaris del menjador romandran a càrrec de la monitora de menjador fins al moment de sentir el timbre d’entrada i posar-se a la filera corresponent.

Els alumnes d’Educació Infantil faran l’entrada i la sortida per la porta del menjador, les famílies podeu esperar als vostres fills/es a la pista de terra.

El compliment de l’horari és responsabilitat de les famílies. Considerem que la puntualitat i el respecte als horaris que el centre té establerts és un deure important que cal complir.

Pel que fa a la sortida de la tarda, és responsabilitat de l’escola organitzar-la i de les famílies ésser puntuals en recollir els seus fills i filles a les 4.30h. Els qui tenen germans al parvulari aniran a trobar-los, de manera que les famílies podran recollir-los tots junts a la pista de terra.

1.2. Reunions família escola.

Totes les famílies que han matriculat els seus fills al centre tenen una primera reunió en acabar el període de matriculació, a finals de juny. En aquesta reunió es dóna informació general del centre. L’ AMPA també hi intervé i dóna a conèixer els seus serveis.

Parvulari 3 anys fa una reunió de classe abans de començar el curs. Es dóna informació del funcionament de l’aula. A més, per completar les dades dels alumnes de P-3, les famílies han respondre unes qüestions sobre el desenvolupament maduratiu i personal del seu fill/a i lliurar-lo a la tutora durant els primers dies de setembre. Les famílies que ho sol·licitin podran mantenir una petita reunió amb la tutora per a comentar algun aspecte del qüestionari, caldrà concretar l’hora prèviament.

Reunió de classe: se’n fa una al llarg del primer trimestre (normalment a l’octubre) en la que s’expliquen les característiques del grup, els objectius generals del curs i les activitats que es faran.

Entrevistes: Per concertar entrevistes amb la tutora, cal que envieu una nota per escrit a través del vostre fill o filla, en qualsevol cas la tutora us avisarà per concretar el dia a totes les famílies, a partir del segon trimestre o abans si es creu oportú. L’horari de visites  del centre és els dimecres de 12.30h a 14,00h ( de P4 a sisè ) i dijous de 12.30h a 14,00h (P3).

1.3. Calendari.

Segons el Departament d’Ensenyament, el calendari per al proper curs serà el següent:

Començaran les classes el dia 15 de setembre de 2008 en jornada de matí i tarda(el nostre centre començarà les classes el dia 16 de setembre donada la festa local de La Riera). Acabaran el dia 23 de juny, en jornada de matí.

Sessions de jornada única, de 9 a 1 h (tant per a Educació Infantil com per a Educació Primària):

 • 19 de desembre de 2008
 • Del 8 al 23 de juny de 2009

Pel que fa als alumnes de P-3, l’ inici de curs es farà de manera “gradual”, és a dir, la primera meitat dels alumnes (segons ordre alfabètic) s’incorporarà el dia 16 de setembre, i la segona meitat, el dia 17. Els motius són pedagògics donat que l’acolliment d’aquests alumnes es pot fer de manera més correcta.

Dies de vacances:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2008 al 7 de gener de 2009, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 6 al 13 d’abril de 2009, ambdós inclosos.

Festes

Per a l’any 2008

 • 15 de setembre
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre

Per a l’any 2009

 • 1 de maig de 2009

Dies de lliure disposició

 • 31 d’octubre de 2008
 • 23 de febrer de 2009
 • 4 de maig de 2009

1.4. Sanitat:

Els nens i nenes amb febre, sospita de malaltia infecciosa o polls no han de venir a l’escola pel bé de tots. En cas d’infecció de polls , us agrairíem que ho comuniquéssiu al centre.

Fluoració

Continuarem la campanya de prevenció de la càries dental, durant el curs es realitzaran les 20 fluoracions recomanades per l’ ABS de Torredembarra. Aquestes les faran els nens i nenes de primer  fins a quart de primària

Vacunacions i revisions mèdiques

El Departament de Promoció de la Salut de ABS de Torredembarra acudirà al centre per administrar les vacunes corresponents a l’edat.

Les revisions mèdiques les realitzen l’equip de salut de Torredembarra als alumnes de P4 i als alumnes de primària de nou ingrés que ho autoritzin les famílies.

Medicació

Aquesta responsabilitat no pertoca al centre, sinó a les famílies. Els tractament mèdics especials, esporàdics i estrictament necessaris hauran de ser comunicats, per escrit, al tutor. Aquest es posarà d’acord amb la família. Cal posar el nom al medicament, omplir un full de dades que us facilitarà la secretària i adjuntar prescripció i/o recepta mèdica. Sense aquest full i la prescripció mèdica el centre no administrarà cap medicament.

1.5. Aniversaris

Pel que fa als aniversaris, us recordem que si es volen celebrar a la classe no es podran portar llaminadures. Poden portar coca (tallada) i xocolata o bé un coc tallat o galetes i sempre cal que es concreti amb la tutora el dia de la celebració a classe. Normalment es celebra abans de sortir al pati i aquell dia al resta de companys de la classe no cal que portin esmorzar, a Educació Infantil en cas de portar esmorzar el retornarà cap casa dins de la bosseta.

1.6. Ús d’imatges d’alumnes:
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en la Constitució es fa necessari prèviament a la publicació d’imatges l’autorització dels pares o tutors legals.
El mateix pel que fa a la web del centre i per la revista.. L’escola té un imprès per l’autorització. Aquest es signa quan es fa la matrícula.

1.7. Educació Física:
A partir de 1r de Primària l’alumnat ha de portar l’equip de gimnàstica. És obligatori fer les classes amb l’equip complet i degudament marcat. L’equip consta de pantaló curt i/o llarg, samarreta de màniga curta i/o llarga, jaqueta xandall i calçat esportiu . Per a poder comprar l’equip d’educació física heu de demanar-ho a l’ AMPA .
Els alumnes de primària, en acabar l’activitat d’educació física és obligatori canviar-se almenys la samarreta de l’equip. També caldrà que portin un necesser amb sabó i una petita tovallola.
L’horari d’educació física es dirà als alumnes el primer dia de classe.
Els alumnes d’educació infantil realitzaran les activitats de psicomotricitat amb el mestre especialista d’educació física. Per a poder realitzar correctament l’activitat tots els nens i nenes han de venir amb xandall (pot ser el de l’ escola si s’ha comprat)i amb sabata esportiva amb velcro. Cal que portin uns mitjons gruixuts degudament marcats amb el nom, per a realitzar les activitats de psicomotricitat dins del centre.
Els dies de psicomotricitat ja es comunicarà a les famílies.
1.8. Projecte de l’Hort ecològic:
L’activitat està subvencionada per l’ajuntament i la diputació. Les monitores i les activitats les programen L’Hort de la Sínia. L’alumnat de Cicle inicial és qui fa el treball i seguiment durant el curs de l’hort. La sessió és els dimecres al matí i és d’una hora de durada. La resta dels cursos farà alguna activitat relacionada amb l’hort durant el curs.
1.15. Projecte de reutilització de llibres i material didàctic complementari:
L’escola va iniciar aquest projecte el curs 2007-2008. El projecte socialitza llibres de primària. Els llibres socialitzats es compren amb l’aportació econòmica del departament d’educació .L’ajuntament també col•labora econòmicament per tirar endavant el projecte. Els llibres socialitzats s’utilitzen en forma de préstec. No es poden ratllar i cal retornar-los a final de curs en bon estat. Només es poden socialitzar llibres de consulta o de lectura. La durada del projecte és de tres anys. Hi ha una comissió de pares, mares i mestres, encarregada de gestionar-lo. En començar i en acabar el curs s’informa a les famílies.

2. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA.

2.1. Comissió econòmica del Consell escolar:
És qui supervisa, proposa i aprova els pressupostos i les liquidacions de totes les despeses econòmiques que es gestionen dins del Consell Escolar.

2.2. Administrativa:
L’administrativa del centre és Neus Sagristà Rovira. L’horari d’atenció al públic és: dilluns i dimecres de 9.00h a 14.00h i de 15.00h a 16.30h. També ve dos divendres al mes. Per a qualsevol certificat, canvi d’adreça… us heu de dirigir a ella.

2.3. Gestió econòmica de les activitats, sortides i material cooperatiu de classe:
Les sortides i el material cooperatiu de classe estan gestionades pel professorat del centre i aprovades pel Consell Escolar. Ambdues es cobraran a través d’ingrés bancari al compte corrent de l’escola.

2.4. Material escolar:
A Educació infantil el material escolar, l’adquirirà el centre amb règim cooperatiu de classe. L’ import a pagar és de 35 €.
A primària els alumnes porten material d’ús personal per a cada curs. La resta de material fungible de tot el curs l’adquirirà el centre. classe. L’ import a pagar és de 30 €.

2.5. Ajuts i Beques:
El departament d’educació i el Consell comarcal n’atorga els següents:
Primària: Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari
Termini de presentació de sol•licituds: del 20 de juny al 30 de setembre de 2008. Les famílies interessades podeu passar a recollir la sol•licitud pel despatx del centre.
Ajuts d’Educació Especial.
Ajuts de menjador.
Ajuts de llibres (Educació infantil)
A tauler d’anuncis de l’entrada principal del centre hi trobareu la informació. Normalment és reparteix un comunicat indicant les condicions i els terminis. Els ajuts s’acostumen a demanar a partir del mes de maig.