Autorització 3

Generalitat de Catalunya
Departament d' Educació
Col·legi d' Educació Infantil i Primària 
Montoliu
                  
AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER TORNAR A CASA SOL/A.
 
En/Na:____________________com a pare/ mare/tutor/ a amb DNI ___________
 
AUTORITZO mitjançant el present document que el meu fill/a_________________
 
sota la meva responsabilitat, vagi sol cap a casa a la sortida de l'escola.
 
 
Signatura,
 
 
La Riera de Gaià , .........d.............................de 200_