Autorització 1

Generalitat de Catalunya
Departament d' Educació
Col·legi d' Educació Infantil i Primària 
Montoliu

AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER REALITZAR SORTIDES PELS
VOLTANTS PER L'ESCOLA.

En/Na:________________________________________________________,com

a pare/ mare/tutor/ a amb DNI  ,__________________________________

  ____ AUTORITZO

  ____ NO AUTORITZO

que el meu fill/a_____________________________

realitzi durant el present curs escolar sortides pel poble, en companyia del

professorat de l'escola. Aquestes sortides formen part de l'estudi de l'entorn

immediat, i es fan a peu pels voltants del poble. L'opció que trieu és valida per tot

el temps que el nen/a romangui a l'escola, llevat que ens comuniqueu el contrari.


Signatura,


La Riera de Gaià, setembre de 2008