Autorització 2

Generalitat de Catalunya
Departament d' Educació
Col·legi d' Educació Infantil i Primària 
Montoliu
 
AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR UN NEN O NENA
 
 
En/Na:_________________,com a pare/ mare/tutor/a amb DNI  ______________
 
AUTORITZO mitjançant el present document que el meu fill/a_________________
 
vagi cap a casa a la sortida de l'escola amb ___________________________.
 
 
Signatura,
 
 
La Riera de Gaià , .........d.............................de 200_