Audicions a P4 BLAUS

Amb les audicions musicals a l’Educació Infantil es vol crear una forma d’escolta activa que faciliti la comprensió de la música, alimenti la pròpia musicalitat i activi capacitats de relació, distinció, comparació i construcció que ajudin també al desenvolupament personal. En el marc de l’aula, l’audició permet treballar l’escolta en un marc ampli: els sons, la veu parlada, la veu cantada, els sons de la natura, els instruments musicals, els diàlegs…
Les fotos responen a una proposta de treball de llenguatge corporal on el moviment és rellevant perquè permet exterioritzar les possibilitats expressives de la música i perquè permet alhora visualitzar elements musicals: frases, estructures, dinàmiques…L’audició és: Suite Els Comediants. Op.26 Marxa de Dimitri Kabalevsky
( Rússia 1904-1987)

Psico Blaus- Espai de representació

Aquesta és la proposta desenvolupada divendres passat a l’espai de representació de Psico.
Les fustes ens permeten disposar les peces en l’espai amb una intencionalitat i un pensament concret. Aquest, va evolucionant amb el seu ús i amb el desenvolupament dels infants. És un material obert, no específicament didàctic i això permet ampliar el ventall de possibilitats i propostes d’ús. És un material dúctil que permet a l’infant experimentar la transformació de la matèria amb la seva acció directa. Aquest dia la proposta feta als infants fou la construcció del sí mateix amb aquest material. Fou fantàstic veure com cadascú el disposava de forma diferent, tant diferent com som cadascuna de les persones del grup. Alhora, el procés desenvolupat, va anar de l’aparent absència d’idees per construir el seu JO a les construccions de SI MATEIXOS que podeu veure en aquest recull d’imatges. Aquestes representacions son projeccions de la construcció de la imatge corporal que cada infant es va formant.