Concurs literari Sant Jordi 2009

ELS DEPARTAMENTS LLENGÜES DE L’IES L’ALZINA AMB LA COL.LABORACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS I PROFESSORES CONVOQUEN EL CONCURS LITERARI A L’INSTITUT

 

BASES:

 

1a. Participants: Els alumnes del centre, els quals, pel sol fet de participar-hi, accepten aquestes bases.

 

2a. Categories:

a)  Prosa catalana, per als alumnes de primer i segon d’ESO.

b)  Prosa catalana, per als alumnes de tercer i quart d’ESO.

c)  Prosa catalana, per als alumnes de primer i segon de BATX.

 

d)  Poesia catalana, per als alumnes de primer i segon d’ESO.

e)  Poesia catalana, per als alumnes de tercer i  quart d’ESO.

f)   Poesia catalana, per als alumnes de primer i segon de BATX.

 

g)  Prosa castellana per als alumnes de primer i segon d’ESO.

h)  Poesia castellana per als alumnes de tercer  i quart d’ESO.

i)   Prosa castellana, per als alumnes de primer i segon de BATX.

 

j)   Poesia castellana, per als alumnes de primer i segon d’ESO.

k)  Poesia castellana, per als alumnes de tercer i quart d’ESO.

l)   Poesia  castellana, per a alumnes de primer i segon de BATX.

 

            m)  Treballs en llengua francesa.

            n)   Treballs en llengua anglesa

            o)   Assaig o cultura greco-llatina (català o castellà)

                              

3a. Termini de presentació: DIVENDRES  3  d’abril  (14:00 H) (a consergeria).

 

4a. Presentació formal dels treballs:

. Impressió informàtica (cal lliurar també el disquet),  per triplicat i amb títol.

. L’extensió màxima dels treballs serà de tres fulls DIN A4 (amb uns 80 espais per línia i un màxim de 40 línies per full), impresos a una cara, a doble espai, i amb títol.

. Cada alumne/a pot presentar tants escrits com desitgi, però només podrà optar, com a màxim, a dos premis i de categories lingüístiques diferents.

. Les obres han d’anar dins un sobre mida foli, en el qual NO ha de constar el nom de l’autor, sinó només la categoria i el títol. Aquestes dades es repetiran en un  altre sobre petit tancat dins del qual s’hi escriurà el nom i el curs de l’autor (plica).

5a. Jurat: Estarà format pel professorat dels seminaris de llengües.

 

6a. Premis: Els premis seran lliurats amb la col·laboració de l’AMPA. Hi  haurà un premi per categoria, que tant podrà ser declarat desert com compartit “ex aequo”, segons decisió inapel·lable del jurat, el qual valorarà tant el contingut com la correcció lingüística.

 

7a. Repartiment de premis: En l’acte de celebració de Sant Jordi ,  dijous, 23 d’abril.

 

8a. Devolució d’originals: Es recomana de recollir-los com més aviat millor en els seminaris de les llengües respectives.

 

Notes:

* Els treballs guanyadors de les diferents categories de llengua catalana seran presentats per l’institut al concurs del districte de Sant Andreu. 

* Els treballs guanyadors (presentats amb suport informàtic) seran “penjats” a la pàgina WEB de l’IES L’ALZINA  i  publicats a la revista del centre.

Barcelona,  27 de febrer de 2009