CARTA DE COMPROMÍS

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.
Les persones sotasignades, Stella Pujol, directora del centre educatiu Sobirans i ………………………………………………………………………………………………….. pares de l’alumne/a ………………………………………………………………….., reunits a la localitat d’Arenys de Munt, amb data ………………………………. conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre.
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna.
8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, facilitant en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el termini d’un any d’escolarització.
11. Si s’escau, els compromisos no assolits es revisaran durant l’any d’escolarització.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
2. Complir amb les normes establertes en la guia del curs que es lliura a les famílies.
3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
11. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
12. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini de d’un any.
13. Si s’escau, els compromisos no assolits es revisaran durant l’any d’escolarització.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *