Criteris d’Avaluació

Elements d’avaluació:

 

1.- Els comentaris de text, dissertacions o proves teòriques, realitzats a classe.

 

2.- Els treballs escrits realitzats a casa: comentaris de text, resums de textos, mapes conceptuals, esquemes, etc.

 

Anem a concretar: l’alumne s’ha d’examinar dels cinc autors que entren a la selectivitat. De cada autor n’haurà de fer dos tipus de proves avaluatives: una prova tipus test a fer a la classe i un comentari de text a fer, també, a la classe. Les dues proves faran mitjana ponderada, de la següent forma: el comentari té un valor del 60%,i la prova test del 40%. Per aprovar l’autor caldrà tenir una nota final igual o superior a cinc com a resultat de la ponderació. En cas contrari, es considera que l’autor no està aprovat i caldrà fer una prova de recuperació en les dates que es fixin i en la forma que es concreti. A efectes normatius, podem entendre que el comentari seria una prova procedimental i conceptual al 50%, mentre que la prova tipus test seria una prova 100% conceptual. I pel que fa a l’actitud, té un valor d’un 10% sobre la nota final.

 

La nota trimestral del butlletí serà la resultant de fer la mitjana aritmètica dels autors avaluats en aquell trimestre i aprovats. Si un autor ja està suspès, la nota del butlletí serà d’insuficient. Això no vol dir que li quedi suspès un autor que ja tenia aprovat.

 

Criteris d’avaluació:

 

1.- L’assoliment dels objectius generals del crèdit.

 

2.- L’esforç esmerçat per l’alumne a fi d’aconseguir-ho (aquest criteri haurà de servir per matisar l’anterior).

 

3.- La nota final serà la resultant de fer la mitjana aritmètica de les notes dels autors aprovats.

 

4. Per aprovar la matèria, s’han d’aprovar tots els autors avaluables.

 

Recuperació:

1.- Es recuperaran els autors suspesos, en proves indicades per a tal fi, un cop acabada l’avaluació. Si no s’aproven, s’haurà de tornar a examinar a les proves finals del mes de maig. I si tampoc és el cas que s’aprova, en les proves extraordinàries del mes de juny.

2.- L’examen de recuperació consistirà en un comentari de text, d’un dels autors suspesos (model de selectivitat) i preguntes teòriques –pregunta número 3- dels altres autors suspesos.

 

Nota final:

1.- La nota final de segon de batxillerat serà la resultant de fer la mitjana aritmètica de tots els autors aprovats, ja sigui en les proves inicials o en les proves de recuperació.

 

2.- L’alumne que vulgui pujar nota de la matèria, s’haurà d’examinar al mes de maig, en les proves finals, i entrarà tota la matèria donada.