Criteris d’Avaluació

Criteris d’avaluació:

1.- L’assoliment dels objectius generals del crèdit.

 Aquests objectius, tal com queden definits al Decret 142/2008, DOGC núm 5183 que tracta del Currículum al batxillerat són:

 • 1. Identificar i apreciar el sentit de problemes filosòfics relatius a l’ésser humà, l’acció, la moral i la política, i emprar amb propietat i rigor els nous conceptes i termes assimilats per a l’anàlisi i la discussió.
 • 2. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques que suggereix la matèria, fonamentant adequadament les pròpies idees i decisions.
 • 3. Argumentar de manera coherent el pensament propi de forma oral i escrita, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.
 • 4. Practicar el diàleg filosòfic i valorar-lo com a procés d’aproximació racional al coneixement i de cerca col·lectiva i individual de respostes als problemas plantejats.
 • 5. Analitzar textos filosòfics, identificant els problemes que plantegen, així com els arguments i les solucions que proposen, i comentar-los considerant la seva coherència interna i el context històric al qual pertanyen.
 • 6. Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual autònom: cerca i selecció d’informació, contrast, anàlisi, síntesi i avaluació crítica de la informació, promovent el rigor intel·lectual i l’originalitat en el plantejament dels problemes.
 • 7. Situar l’ésser humà en la confluència de l’herència biològica i cultural, i relacionar els conceptes d’ésser humà, persona i ciutadà o ciutadana.
 • 8. Reconèixer i valorar els components de llibertat i moralitat de les accions humanes.
 • 9. Adoptar una actitud de respecte vers les diferències, i una actitud crítica davant qualsevol tipus de discriminació social i la seva justificació.
 • 10. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per construir una societat més justa, en la qual hi hagi una veritable igualtat d’oportunitats.
 • 11. Consolidar i fonamentar teòricament la competència social i ciudadana exercida en democràcia.
 • 12. Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma i compromesa amb la construcció d’una societat democràtica, justa i equitativa, basada en el compliment dels drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.

  2.- L’esforç esmerçat per l’alumne a fi d’aconseguir-ho (aquest criteri haurà de servir per matisar l’anterior).

 3. Per aprovar la matèria, s’han d’aprovar els tres trimestres.

  Activitas d’avaluació:

 1.- Els comentaris de text, proves tipus test i dissertacions, realitzades a classe i a casa.

 2.- Els treballs escrits realitzats a casa: comentaris de text, resums de textos, mapes conceptuals, esquemes, etc.

 3.- El treball quotidià a l’aula (aquest darrer element matisarà els dos primers).

 Anem a concretar més: l’alumne haurà d’examinar-se per parelles d’unitats (la 1 i la 2; la 3 i la 4; la 5 i la 6). Cada parella correspondrà a un trimestre.

De cada parella, l’alumne haurà de fer una prova tipus test a la classe; un comentari de text, també a la classe; i el desenvolupament d’una sèrie de dissertacions, al llarg del trimestre, d’una llista que donarà el professor, i que es faran a casa i a classe. Aquestes tres proves faran mitjana ponderada, de la següent forma: la prova tipus test té un valor del 30%; el comentari, del 40%; i les dissertacions, del 30%.

Un alumne obtindrà aprovat del trimestre sempre que la mitjana anterior sigui igual o superior a 5. Cas contrari, caldrà que faci els exercicis de recuperació, amb les dates que es fixaran en el seu moment.

Segons el que acaben de dir, la prova test és bàsicament conceptual, la dissertació procedimental i el comentari és tant conceptual com procedimental, en uns percentatges aproximats del 50%. Finalment, l’actitud tindrà un valor aproximat del 10%, doncs serveix per arrodonir la nota.

 Recuperació:

 1.- Es recuperaran els trimestres suspesos, en proves indicades per a tal fi; i en les dates que també es fixaran.

 2.- Hi haurà una prova de recuperació de cada trimestre, un cop acabada l’avaluació (excepte en el tercer trimestre, que no es podrà fer per manca de temps).

 3.- Aquestes proves consistiran en respondre entre cinc i deu preguntes curtes (entre vuit i deu línies). Els conceptes i els procediments ponderen un 90 %. I l’actitud un 10%.

 4.- Si un alumne no ha aprovat el crèdit, ni l’ha recuperat, s’haurà de presentar a les proves finals del mes de juny. Només haurà de recuperar les avaluacions suspeses.

 5.- No es farà mitjana si no es tenen els tres trimestres aprovats.

 6.- La prova de juny també consistirà en respondre entre cinc i deu preguntes curtes. Els conceptes i els procediments ponderen un 90 %. I l’actitud un 10%.

 Nota final:

 1.- Serà la resultant de fer la mitjana aritmètica dels tres trimestres, sempre i quan estinguin tots tres aprovats o recuperats. Si un alumne no ha hagut de fer cap prova de recuperació al llarg del curs, la mitjana podrà ser considerada a l’alça.

2.- Un alumne que hagi aprovat tot el curs podrà, si vol, presentar-se a pujar nota de la matèria. En aquest cas, s’haurà d’examinar de tota la matèria donada.

 3.- Si un alumne ha hagut d’anar a recuperar tota o part de la matèria al juny, la nota serà la que resulti de la prova final –si és tot el curs que ha de recuperar- o de la mitjana aritmètica dels trimestres que ja tenia aprovats amb la nota dels trimestres recuperats, sempre i quan aquesta darrera nota sigui, com a mínim, de suficient.

 4.- Si un alumne no aprova part o tota la matèria, li quedarà suspesa l’avaluació final.