Trets d’identitat

L’Educació, Procés Integral

L’escola entén l’educació com un procés integral, que faciliti el desenvolupament de l’alumnat en totes les esferes de la personalitat.
L’escola està orientada vers un procés educatiu que a través d’un aprenentatge constant, ajudi l’alumnat a obtenir els recursos necessaris per tal de fer front a la vida. En aquest sentit, totes les activitats que s’organitzen, ja siguin de caràcter acadèmic, de sortides, convivències, visites culturals, festes populars, etc., tenen per objectiu assolir el desenvolupament personal i acadèmic de l’alumnat i, per tant, formen part del Projecte de l’Escola.

Pluralisme i Valors Democràtics

L’Escola es defineix com a pluralista i laica, assumeix els principis democràtics i de convivència especificats a la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia o desenvolupats a la LOGSE, LOE. Donem importància a la llibertat, al respecte i als drets humans. Desenvolupem la capacitat d’intercanvi personal, a partir de l’expressió dels propis punts de vista i la capacitat d’escoltar i entendre els altres, respectant totes les opinions. D’aquesta manera, l’alumnat podrà experimentar sentiments de pertinença al grup i a la col·lectivitat de l’escola, que s’han de traspassar a altres àmbits de la convivència quotidiana, per tal d’esdevenir ciutadans i ciutadanes que s’impliquin en els problemes que són de tots i totes i el compromís de la solució d’aquests.

Escola Catalana

L’escola es defineix com a Escola Catalana oberta a la realitat del nostre país i al seu coneixement. En aquest sentit propiciem que l’alumnat entengui aquesta realitat en el marc més ampli de la cultura mediterrània i europea. La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i la que vehicula les nostres relacions comunicatives diàries.
La llengua castellana s’introdueix al primer nivell de Cicle Inicial de Primària, per tal d’afavorir el coneixement de la cultura castellana. Al 2n curs d’Educació Infantil (P4) s’introdueix com a llengua estrangera l’anglès.
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de tenir un domini suficient de les dues llengües oficials i de l’anglès com a llengua estrangera.

Coeducació

L’escola s’identifica amb un treball d’educació per la igualtat i propugna la no discriminació per raó de sexe. En qualsevol activitat evitem conductes que posin èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i la dona; intentem proporcionar a l’alumnat imatges diversificades d’un i altre sexe. Treballem les actituds de respecte envers els nois i les noies que formen part de la col·lectivitat escolar, hom procura treballar amb material escolar que afavoreixin aquest esperit d’igualtat i no discriminem per raó de sexe cap alumne/a en els jocs, en els treballs, o en les responsabilitats de la classe.

Aconfessionalitat

L’escola respecta les diferents creences religioses i ideològiques del professorat, famílies i alumnat, i renuncia a qualsevol tipus d’adoctrinament ideològic. Es respecta l’opció religiosa de cada família. A les classes es garanteix fidelitat a la línia de reflexió i opció personal entorn dels problemes religiosos que puguin plantejar-se a partir de les matèries i activitats escolars.

Atenció a la Diversitat a l’Escola

L’Escola entén  la diversitat com un element enriquidor, en aquest sentit, integra tots els nens i nenes, sense distinció de la procedència social i cultural o de la capacitat psíquica o física.
L’Escola rebutja i és crítica amb el racisme, l xenofòbia i el menyspreu a les discapacitats. En aquest sentit, estableix unes relacions d’igualtat entre les diferents cultures que conviuen a l’escola i entre els diferents nivells d’apropiació dels coneixements, tot potenciant l’autonomia personal.
Pel que fa a la diversitat cultural, facilita el coneixement i la integració a la cultura catalana sense la renuncia a les pròpies arrels.