Proves accés Cicles Formatius 2010

Les novetats més significatives de la convocatòria d’aquest curs són:

– S’ha inclòs les referències a la ” Orden 1603/09 que estableix les equivalències amb els títols de graduat en eso i batxillerat loe” concretament fent referència a l’equivalència a efectes únicament  d’accés a llocs de treball, entre les proves d’accés de grau mitjà amb el graduat (sempre que s’hagi cursat el cicle formatiu o haver superat la meitat dels mòduls o haver superat les matèries dels dos primers cursos de l’eso) i les d’accés al grau superior amb el batxillerat sempre que es tingui el títol de graduat.
– Es concreta que les sol.licituds d’exempció que es presentin en data posteror a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent (s’ha d’interpretar per tant que es poden anar demanant durant tot l’any i els instituts les han de gestionar)
– S’ha augmentat el percentatge corresponent a la puntuació que s’afegeix per haver cursat el curs de preparació per a la prova d’accés / curs de formació que es fixa enguany en un coeficient de 0,40 quan abans es comptava 0,25. S’augmenta doncs la valoració i reconeixement a la formació prèvia.

Català – Nivell D

Ja no es fan a les EOI

Manera d’obtenir el nivell D de Català:

  1. Examen lliure (2 cops l’any) que fa el Departament de Política lingüística.
  2. Assistir als cursos i examen que fa el Consorci de Normalització Lingüística
  3. ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Cicles Formatius

Es pot cursar una matèria solta de fp que sigui comuna a diferents cicles i que després valgui per un altre cicle?
Sí, sempre i quan es tinguin els requisits per accedir al cicle al qual et matricules (per exemple tenir la prova d’accés al cicle que toca: el certificat posa a quin cicle o cicles té accés)