Català – Nivell D

Ja no es fan a les EOI

Manera d’obtenir el nivell D de Català:

  1. Examen lliure (2 cops l’any) que fa el Departament de Política lingüística.
  2. Assistir als cursos i examen que fa el Consorci de Normalització Lingüística
  3. ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística