Author Archives: manuela

Programes Qualifica’t i Acredita’t

Preguntes més freqüents

1. Quina diferència hi ha entre el programa Qualifica’t i Acredita’t?

En el programa Qualifica’t es pren com a referent el títol de Formació Professional, mentre que en la convocatòria Acredita’t es té com a referent les Qualificacions professionals i unitats de Competència.

2. Té els mateixos efectes el Qualifica’t i l’Acredita’t?

Malgrat que el referent inicial és diferent, els dos tenen idèntics efectes en el moment en què es gestionen les certificacions respectives de l’àmbit laboral i acadèmic. Per tant, les persones que han fet Qualifica’t no han de repetir cap qualificació o unitat de competència que ja tinguin certificada.

3. Quins requisits ha de tenir l’aspirant en els dos programes?

Mentre que per accedir al qualifica’t cal tenir dos anys d’experiència laboral relacionada amb el sector, en l’Acredita’t és necessari tenir 3 anys d’experiència laboral en els últims 10 anys o bé un nombre determinat d’hores de formació cursades també en els últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria.

4. Per què no apareixen els noms dels cicles formatius a la convocatòria?

Atès que la convocatòria permet acreditar les qualificacions/unitats de competència, els noms corresponen a aquestes qualificacions associades d’àmbits i sectors professionals actualment emergents i amb necessitats de qualificació per part de les empreses com és el cas d’atenció a la dependència o activitats esportives.  Aquestes qualificacions són les que estan incloses en els títols de formació professional.

5. Continua vigent el programa Qualifica’t?

Sí, el Qualifica’t continua vigent en els cicles formatius no associats amb les
qualificacions i unitats de  competència incloses en la convocatòria Acredita’t.

6. On es poden consultar els centres que participen en la convocatória Acredita’t?

Els centres es poden consultar a la pàgina web http://www.gencat.cat/acreditat. A nivell intern del Servei Territorial s’adjunta el llistat dels centres participants.

Equivalencia certificado de estudios primarios con el título de Graduado Escolar para el acceso a empleos públicos y privados

Orden de 10 de octubre de 1986 por la que se extienden los efectos de la Orden de 4 de febrero de 1986 sobre reconocimiento de equivalencia del certificado de estudios primarios con el título de Graduado Escolar para el acceso a empleos públicos y privados.

Referencia: BOE-A-1986-27649

Normativa sobre arxius electrònics

Intranet d’Administració Electrònica de la Generalitat:

http://cttiprojectes.gencat.cat/web/intranet_odae/176

Lleis

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Decrets

Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat.

Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat a través d’Internet.

Ordres

Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s’aprova el protocol d’Interoperabilitat.

Ordre de 30 de juliol de 2008, per la qual s’aprova el protocol d’interoperabilitat en compliment amb l’acord tercer de l’Acord de Govern d’impuls de la interoperabilitat de la Generalitat de Catalunya, de 27 de novembre de 2007.

Ordre EDU/458/2007, de 30 de novembre, de modificació de l’Ordre EDC/12/2006 de 18 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediments de participació en les convocatòries de processos selectius per a l’ingrés a la funció pública docent i l’accés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

Resolucions

Resolució GAP/3773/2010, de 16 de novembre, per la qual es publica la relació de dades i documents inclosos en el Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat
Resolució de 7 de setembre, per la qual s’incorpora al Catàleg de Dades i Documents electrònics de la Generalitat el fitxer Base de dades de persones demandants de feina del Servei d’Ocupació de Catalunya i es determinen les condicions per al seu accés.

Acords de govern

Acord de 22 de juliol de 2008 pel qual s’estableixen els prinicipis rectors i altres aspectes d’implementació i de desenvolupament del projecte corporatiu del sistema de gestió electrònica de la documentació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (SIGEDA).

Acord de 27 de novembre de 2007 sobre l’impuls de la interoperabilitat a la Generalitat de Catalunya.

Acord de 20 de novembre de 2007 pel qual el Govern regula els seus dominis i correus electrònics i consolida el traspàs del ‘gencat.net‘ al ‘gencat.cat‘.

Acord de 17 de juliol de 2007 pel qual el Govern ha aprovat un paquet de 48 mesures per simplificar els tràmits administratius i la normativa que afecta les empreses a Catalunya.

Acord de 24 d’abril de 2007 que aprova la creació d’una acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Acord del Govern, d`11 de juny de 2002, d’aprovació dels estàndards de mètodes i normes dels programes i les aplicacions utilitzats en les relacions de l’Administració de la Generalitat amb els ciutadans a través d`Internet.

Circulars

Circular 1/2002, de 16 de maig de 2002, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part del personal al servei de l’Administració

Circular 1/2000, de 21 de juny de 2000, de la Secretaria General del Departament de Cultura sobre la utilització dels sistemes informàtics i seguretat i propietat de la informació.

Circular 2/2000, de 2 de febrer, de Funció Pública, sobre els deures i les responsabilitats del personal al servei de la Generalitat que intervinguin en tractaments automatitzats de dades personals.

Altres

Acord 1/2010, de 17 de juny, de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents ens suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals

Informacions sobre proves d’accés

La normativa de referència és la següent:

RESOLUCIÓ
EDU/3638/2010, de 9 de novembre, per la qual es convoca la realització de les
proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats
cicles formatius de formació professional.

La poden trobar al web del Departament. S’hi accedeix directament a través d’aquest enllaç:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5757/10312141.pdf

Tanmateix hi ha més informació en aquest altre enllaç:

1a. Alumnes amb estudis a l’estranger en procés d’homologació:

4.3 La persona que aporti com a requisit acadèmic una titulació estrangera
pendent d’homologació podrà inscriure’s a la prova presentant com a justificant el
volant provisional d’homologació i convalidació d’estudis estrangers. La comissió
avaluadora, i la direcció del centre si el procés de les proves ja està finalitzat, custodiarà
les qualificacions de crèdits, mòduls professionals o unitats formatives superats
d’aquesta persona i només emetrà el certificat de superació d’aquestes proves quan
aquesta persona aporti el document d’homologació corresponent.

Com ho ha de justificar:

4.2.5 La documentació per a la inscripció a les proves s’ha de presentar en exemplar
original o mitjançant fotocòpia, que caldrà acompanyar de l’original per a la
seva verificació, o enviar-la per correu certificat, al centre on es faran les proves,
en el termini comprès entre el 10 i el 17 de gener de 2011.

Sobre convalidacions les respostes a les preguntes més freqüents són les següents:

Preguntes freqüents

2ª Modul FOL aprovat en el sistema LOGSE.

La respostes, segons la situació, estan als números: 2, 3, 4, 5, 6 i 9

3ª Alumnes amb crèdits aprovats del curs passat: han de tornar a pagar?

Sí. Resposta concreta als números: 14, 15 i 18.

En general, sobre les tramitacions i els documents a presentar ho trabaran al número: 22.

Registre Certificats d’escolaritat

Informació: SSTT – Barcelona Comarques

Font: Fernando Lasierra

Al SSTT de Barcelona Comarques tenen microfilmat des del curs 1974-75 fins al 1988-89;  encara que dels primers anys la informació no és completa.

A partir del curs 1989-90 ja està en suport informàtic.

Dels cursos anteriors al 1974-75 NO HI HA RES llevat del que estigui als centres educatius.

De manera que si el centre perd les dades dels alumnes antics i l’usuari no conserva cap documentació no hi manera de contrastar dades enlloc, ni aquí, ni a Via Augusta ni al Ministeri.

Actes Consell Escolar

Pregunta:
1. Poden tenir còpia de les actes del Consell Escolar l’AMPA?
2. Es pot enviar una còpia de les actes per correu electrònic?

Des del dia 5, està en vigor la nova llei 26/2010 del 3 d’agost de règim juridic de les administracions públiques de Catalunya.
Ens interessen els articles 15 i 20. referents als òrgans col·legiats.

Article 15 Funcions del president i del secretari.
Del secretari: lletra e) Custodiar i arxivar les actes.
Article 20. Actes de les sessions.
Núm. 3 i 4.
3 – el secretari pot emetre vàlidament certificats sobre acords específics que s’hi hagin adoptat…
4. Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar-hi el contingut dels acords adoptats.

Resposta:

1. Només pot tenir les actes el secretari que les custodia. Ningú més.
2. Es pot demanar un certificat dels acords i només dels acords. Motiu: les deliberacions dels Consells Escolars són reservades.
3. Es pot enviar una copia de l’acta provisional a fi de facilitar la lectura i les possibles esmenes. Però tenint molt clar que es reservada i confidencial i que no se’n pot fer cap mena de difusió. Es podria incòrrer en vulneració de la llei de protecció de dades.

Llei de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes

Impartició compactada de dos cicles (3×2)

Pregunta: Un alumne està cursant ADMINISTRADOR DE SISTEMES INFORMÀTICS, 2n curs.
Sap que si acaba el curs i aprova pot obtenir també el títol de
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES
amb un curs pont. (Es refereix a la modalitat compactada de 3×2, dos cicles en trees cursos, de la mateixa família).

Però el proper curs despareixen els dos estudis.

Pregunta:
Podrà cursar els nous estudis:
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN XARXA?

Resposta: Està garantida la continuitat del 3×2, és a dir l’oferta de dos cicles en tres anys; o sigui la modalitat d’impartició compactada de dos cicles.
Aquests dos cicles es reconverteixen en pla LOE i per tant en principi es seguira amb aquesta modalitat adaptada al nou curriculum.
En el pitjor dels casos, si no aprovés, com que seria del pla LOGSE, caldria que fes la compleció d’estudis prevista per aquests casos  o bé convalidar i afegir-se als estudis LOE.