Llars d’infants

ceip_martinet_01.jpg

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ/15000.
ORDRE d’1 d’agost de 1984, per la qual es modifica i es concreta la d’1 de juny de 1983, que regula els mòduls de personal i les titulacions exigibles que hauran de regir a les Llars d’Infants i s’estableix la idoneïtat del personal educador i auxiliar d’educador.Llar d’infants amb autorització extraordinària fins el dia 7 de juliol de 2009, no imparteix el pla d’estudis d’educació infantil de primer cicle i, per tant, no es pot acollir a la Resolució de: 6 de juny de 2007, per la qual s’aproven les instruccions sobre l’autorització extraordinària als titulars dels centres docents públics dependents de l’administració local i als titulars dels centres. docents privats per cobrir determinats llocs en l’educació infantil i en l’educació primària durant el curs 2007-­2008.

Resulta d’aplicació per a la llar l’Ordre d’ 1 d’agost de 1984, per la qual es modifica i es concreta la d’1 de juny de 1983; que regula els mòduls de personal i les titulacions exigibles que hauran de regir a les Llars d’Infants i s’estableix la idoneïtat del personal educador i auxiliar educador (DOGC de 24-VIII-84) i, en concret, el punt 2. que regula les titulacions del personal educador.

LLEI16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

D. transitòria SisenaAdequació de les instal·lacions de les llars d’infants al que estableix el Decret 282/2006

En virtut de la competència exclusiva de la Generalitat sobre els centres d’educació infantil, establerta per la lletra b de l’article 131.2 de l’Estatut d’autonomia, i mentre no s’aprovi una regulació específica en el marc d’aquesta competència, s’estableix el règim transitori següent:

a) Les llars d’infants municipals creades amb caràcter temporal poden adequar llurs instal·lacions, per tal de complir els requisits mínims establerts pel Decret 282/2006, del 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, fins a la fi del curs escolar en què entri en vigor la nova regulació. Fins a aquesta data és vigent l’autorització d’aquests centres com a centres docents, que serà improrrogable.

b) Les llars d’infants privades autoritzades d’acord amb el Decret 65/1982, del 9 de març, que regula l’atenció assistencial educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d’ensenyament, poden adequar llurs instal·lacions, per tal de complir els requisits mínims establerts pel Decret 282/2006, fins a la fi del curs escolar en què entri en vigor la nova regulació. Fins a aquesta data és vigent l’autorització d’aquests centres, que serà improrrogable.

[slideshare id=532931&doc=decretllarsinfants-1217334275414662-9&w=425]