Category Archives: Alumnat

Programes Qualifica’t i Acredita’t

Preguntes més freqüents

1. Quina diferència hi ha entre el programa Qualifica’t i Acredita’t?

En el programa Qualifica’t es pren com a referent el títol de Formació Professional, mentre que en la convocatòria Acredita’t es té com a referent les Qualificacions professionals i unitats de Competència.

2. Té els mateixos efectes el Qualifica’t i l’Acredita’t?

Malgrat que el referent inicial és diferent, els dos tenen idèntics efectes en el moment en què es gestionen les certificacions respectives de l’àmbit laboral i acadèmic. Per tant, les persones que han fet Qualifica’t no han de repetir cap qualificació o unitat de competència que ja tinguin certificada.

3. Quins requisits ha de tenir l’aspirant en els dos programes?

Mentre que per accedir al qualifica’t cal tenir dos anys d’experiència laboral relacionada amb el sector, en l’Acredita’t és necessari tenir 3 anys d’experiència laboral en els últims 10 anys o bé un nombre determinat d’hores de formació cursades també en els últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria.

4. Per què no apareixen els noms dels cicles formatius a la convocatòria?

Atès que la convocatòria permet acreditar les qualificacions/unitats de competència, els noms corresponen a aquestes qualificacions associades d’àmbits i sectors professionals actualment emergents i amb necessitats de qualificació per part de les empreses com és el cas d’atenció a la dependència o activitats esportives.  Aquestes qualificacions són les que estan incloses en els títols de formació professional.

5. Continua vigent el programa Qualifica’t?

Sí, el Qualifica’t continua vigent en els cicles formatius no associats amb les
qualificacions i unitats de  competència incloses en la convocatòria Acredita’t.

6. On es poden consultar els centres que participen en la convocatória Acredita’t?

Els centres es poden consultar a la pàgina web http://www.gencat.cat/acreditat. A nivell intern del Servei Territorial s’adjunta el llistat dels centres participants.

Informacions sobre proves d’accés

La normativa de referència és la següent:

RESOLUCIÓ
EDU/3638/2010, de 9 de novembre, per la qual es convoca la realització de les
proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats
cicles formatius de formació professional.

La poden trobar al web del Departament. S’hi accedeix directament a través d’aquest enllaç:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5757/10312141.pdf

Tanmateix hi ha més informació en aquest altre enllaç:

1a. Alumnes amb estudis a l’estranger en procés d’homologació:

4.3 La persona que aporti com a requisit acadèmic una titulació estrangera
pendent d’homologació podrà inscriure’s a la prova presentant com a justificant el
volant provisional d’homologació i convalidació d’estudis estrangers. La comissió
avaluadora, i la direcció del centre si el procés de les proves ja està finalitzat, custodiarà
les qualificacions de crèdits, mòduls professionals o unitats formatives superats
d’aquesta persona i només emetrà el certificat de superació d’aquestes proves quan
aquesta persona aporti el document d’homologació corresponent.

Com ho ha de justificar:

4.2.5 La documentació per a la inscripció a les proves s’ha de presentar en exemplar
original o mitjançant fotocòpia, que caldrà acompanyar de l’original per a la
seva verificació, o enviar-la per correu certificat, al centre on es faran les proves,
en el termini comprès entre el 10 i el 17 de gener de 2011.

Sobre convalidacions les respostes a les preguntes més freqüents són les següents:

Preguntes freqüents

2ª Modul FOL aprovat en el sistema LOGSE.

La respostes, segons la situació, estan als números: 2, 3, 4, 5, 6 i 9

3ª Alumnes amb crèdits aprovats del curs passat: han de tornar a pagar?

Sí. Resposta concreta als números: 14, 15 i 18.

En general, sobre les tramitacions i els documents a presentar ho trabaran al número: 22.

Registre Certificats d’escolaritat

Informació: SSTT – Barcelona Comarques

Font: Fernando Lasierra

Al SSTT de Barcelona Comarques tenen microfilmat des del curs 1974-75 fins al 1988-89;  encara que dels primers anys la informació no és completa.

A partir del curs 1989-90 ja està en suport informàtic.

Dels cursos anteriors al 1974-75 NO HI HA RES llevat del que estigui als centres educatius.

De manera que si el centre perd les dades dels alumnes antics i l’usuari no conserva cap documentació no hi manera de contrastar dades enlloc, ni aquí, ni a Via Augusta ni al Ministeri.

Consideració de germans en el procés de preinscripció

En referència als fills de famílies separades que formen nova parella:

L’article 87 de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família estableix que la determinació de la filiació pot tenir lloc per naturalesa o per adopció.

Per tant, la puntuació del criteri que fa referència a l’existència de germans al centre, només és possible quan hi ha un progenitor comú o quan hi ha una adopció.

 

Matrícula d’honor de batxillerat

Amb caràcter general, l’exempció de la matrícula del primer curs universitari per estudiants amb Matrícula d’Honor global de Batxillerat és aplicada a totes les universitats públiques de Catalunya.

La referència concreta està en el decret que fixa cada any els preus de les universitats:

Al DECRET 150/2008, de 29 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009 es descriu: “Els i les estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs dels estudis universitaris”

Per tant no ha de ser necessariament l’any següent d’haver fet batxillerat sinó el primer any que es matriculen a la Universitat.

En relació al nombre de matrícules d’honor que cada institut pot donar està limitat a una per cada 20 alumnes  o fracció. En cap cas es permeten més (les universitats no ho accepten).