Category Archives: Formació professional, cicles formatius

Programes Qualifica’t i Acredita’t

Preguntes més freqüents

1. Quina diferència hi ha entre el programa Qualifica’t i Acredita’t?

En el programa Qualifica’t es pren com a referent el títol de Formació Professional, mentre que en la convocatòria Acredita’t es té com a referent les Qualificacions professionals i unitats de Competència.

2. Té els mateixos efectes el Qualifica’t i l’Acredita’t?

Malgrat que el referent inicial és diferent, els dos tenen idèntics efectes en el moment en què es gestionen les certificacions respectives de l’àmbit laboral i acadèmic. Per tant, les persones que han fet Qualifica’t no han de repetir cap qualificació o unitat de competència que ja tinguin certificada.

3. Quins requisits ha de tenir l’aspirant en els dos programes?

Mentre que per accedir al qualifica’t cal tenir dos anys d’experiència laboral relacionada amb el sector, en l’Acredita’t és necessari tenir 3 anys d’experiència laboral en els últims 10 anys o bé un nombre determinat d’hores de formació cursades també en els últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria.

4. Per què no apareixen els noms dels cicles formatius a la convocatòria?

Atès que la convocatòria permet acreditar les qualificacions/unitats de competència, els noms corresponen a aquestes qualificacions associades d’àmbits i sectors professionals actualment emergents i amb necessitats de qualificació per part de les empreses com és el cas d’atenció a la dependència o activitats esportives.  Aquestes qualificacions són les que estan incloses en els títols de formació professional.

5. Continua vigent el programa Qualifica’t?

Sí, el Qualifica’t continua vigent en els cicles formatius no associats amb les
qualificacions i unitats de  competència incloses en la convocatòria Acredita’t.

6. On es poden consultar els centres que participen en la convocatória Acredita’t?

Els centres es poden consultar a la pàgina web http://www.gencat.cat/acreditat. A nivell intern del Servei Territorial s’adjunta el llistat dels centres participants.

Equivalencia certificado de estudios primarios con el título de Graduado Escolar para el acceso a empleos públicos y privados

Orden de 10 de octubre de 1986 por la que se extienden los efectos de la Orden de 4 de febrero de 1986 sobre reconocimiento de equivalencia del certificado de estudios primarios con el título de Graduado Escolar para el acceso a empleos públicos y privados.

Referencia: BOE-A-1986-27649

Informacions sobre proves d’accés

La normativa de referència és la següent:

RESOLUCIÓ
EDU/3638/2010, de 9 de novembre, per la qual es convoca la realització de les
proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats
cicles formatius de formació professional.

La poden trobar al web del Departament. S’hi accedeix directament a través d’aquest enllaç:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5757/10312141.pdf

Tanmateix hi ha més informació en aquest altre enllaç:

1a. Alumnes amb estudis a l’estranger en procés d’homologació:

4.3 La persona que aporti com a requisit acadèmic una titulació estrangera
pendent d’homologació podrà inscriure’s a la prova presentant com a justificant el
volant provisional d’homologació i convalidació d’estudis estrangers. La comissió
avaluadora, i la direcció del centre si el procés de les proves ja està finalitzat, custodiarà
les qualificacions de crèdits, mòduls professionals o unitats formatives superats
d’aquesta persona i només emetrà el certificat de superació d’aquestes proves quan
aquesta persona aporti el document d’homologació corresponent.

Com ho ha de justificar:

4.2.5 La documentació per a la inscripció a les proves s’ha de presentar en exemplar
original o mitjançant fotocòpia, que caldrà acompanyar de l’original per a la
seva verificació, o enviar-la per correu certificat, al centre on es faran les proves,
en el termini comprès entre el 10 i el 17 de gener de 2011.

Sobre convalidacions les respostes a les preguntes més freqüents són les següents:

Preguntes freqüents

2ª Modul FOL aprovat en el sistema LOGSE.

La respostes, segons la situació, estan als números: 2, 3, 4, 5, 6 i 9

3ª Alumnes amb crèdits aprovats del curs passat: han de tornar a pagar?

Sí. Resposta concreta als números: 14, 15 i 18.

En general, sobre les tramitacions i els documents a presentar ho trabaran al número: 22.

Impartició compactada de dos cicles (3×2)

Pregunta: Un alumne està cursant ADMINISTRADOR DE SISTEMES INFORMÀTICS, 2n curs.
Sap que si acaba el curs i aprova pot obtenir també el títol de
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES
amb un curs pont. (Es refereix a la modalitat compactada de 3×2, dos cicles en trees cursos, de la mateixa família).

Però el proper curs despareixen els dos estudis.

Pregunta:
Podrà cursar els nous estudis:
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN XARXA?

Resposta: Està garantida la continuitat del 3×2, és a dir l’oferta de dos cicles en tres anys; o sigui la modalitat d’impartició compactada de dos cicles.
Aquests dos cicles es reconverteixen en pla LOE i per tant en principi es seguira amb aquesta modalitat adaptada al nou curriculum.
En el pitjor dels casos, si no aprovés, com que seria del pla LOGSE, caldria que fes la compleció d’estudis prevista per aquests casos  o bé convalidar i afegir-se als estudis LOE.

Proves accés Cicles Formatius 2010

Les novetats més significatives de la convocatòria d’aquest curs són:

– S’ha inclòs les referències a la ” Orden 1603/09 que estableix les equivalències amb els títols de graduat en eso i batxillerat loe” concretament fent referència a l’equivalència a efectes únicament  d’accés a llocs de treball, entre les proves d’accés de grau mitjà amb el graduat (sempre que s’hagi cursat el cicle formatiu o haver superat la meitat dels mòduls o haver superat les matèries dels dos primers cursos de l’eso) i les d’accés al grau superior amb el batxillerat sempre que es tingui el títol de graduat.
– Es concreta que les sol.licituds d’exempció que es presentin en data posteror a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent (s’ha d’interpretar per tant que es poden anar demanant durant tot l’any i els instituts les han de gestionar)
– S’ha augmentat el percentatge corresponent a la puntuació que s’afegeix per haver cursat el curs de preparació per a la prova d’accés / curs de formació que es fixa enguany en un coeficient de 0,40 quan abans es comptava 0,25. S’augmenta doncs la valoració i reconeixement a la formació prèvia.