Category Archives: Avaluació

Proves accés Cicles Formatius 2010

Les novetats més significatives de la convocatòria d’aquest curs són:

– S’ha inclòs les referències a la ” Orden 1603/09 que estableix les equivalències amb els títols de graduat en eso i batxillerat loe” concretament fent referència a l’equivalència a efectes únicament  d’accés a llocs de treball, entre les proves d’accés de grau mitjà amb el graduat (sempre que s’hagi cursat el cicle formatiu o haver superat la meitat dels mòduls o haver superat les matèries dels dos primers cursos de l’eso) i les d’accés al grau superior amb el batxillerat sempre que es tingui el títol de graduat.
– Es concreta que les sol.licituds d’exempció que es presentin en data posteror a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent (s’ha d’interpretar per tant que es poden anar demanant durant tot l’any i els instituts les han de gestionar)
– S’ha augmentat el percentatge corresponent a la puntuació que s’afegeix per haver cursat el curs de preparació per a la prova d’accés / curs de formació que es fixa enguany en un coeficient de 0,40 quan abans es comptava 0,25. S’augmenta doncs la valoració i reconeixement a la formació prèvia.

Funcionament unitats docents justícia juvenil

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2407/2008, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions per al funcionament de les unitats docents als centres educatius de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i el procediment per al traspàs d’informació de l’avaluació de l’alumnat als instituts d’educació secundària i als centres i les aules de formació de persones adultes.