Category Archives: Administracions públiques

Normativa sobre arxius electrònics

Intranet d’Administració Electrònica de la Generalitat:

http://cttiprojectes.gencat.cat/web/intranet_odae/176

Lleis

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Decrets

Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat.

Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat a través d’Internet.

Ordres

Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s’aprova el protocol d’Interoperabilitat.

Ordre de 30 de juliol de 2008, per la qual s’aprova el protocol d’interoperabilitat en compliment amb l’acord tercer de l’Acord de Govern d’impuls de la interoperabilitat de la Generalitat de Catalunya, de 27 de novembre de 2007.

Ordre EDU/458/2007, de 30 de novembre, de modificació de l’Ordre EDC/12/2006 de 18 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediments de participació en les convocatòries de processos selectius per a l’ingrés a la funció pública docent i l’accés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

Resolucions

Resolució GAP/3773/2010, de 16 de novembre, per la qual es publica la relació de dades i documents inclosos en el Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat
Resolució de 7 de setembre, per la qual s’incorpora al Catàleg de Dades i Documents electrònics de la Generalitat el fitxer Base de dades de persones demandants de feina del Servei d’Ocupació de Catalunya i es determinen les condicions per al seu accés.

Acords de govern

Acord de 22 de juliol de 2008 pel qual s’estableixen els prinicipis rectors i altres aspectes d’implementació i de desenvolupament del projecte corporatiu del sistema de gestió electrònica de la documentació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (SIGEDA).

Acord de 27 de novembre de 2007 sobre l’impuls de la interoperabilitat a la Generalitat de Catalunya.

Acord de 20 de novembre de 2007 pel qual el Govern regula els seus dominis i correus electrònics i consolida el traspàs del ‘gencat.net‘ al ‘gencat.cat‘.

Acord de 17 de juliol de 2007 pel qual el Govern ha aprovat un paquet de 48 mesures per simplificar els tràmits administratius i la normativa que afecta les empreses a Catalunya.

Acord de 24 d’abril de 2007 que aprova la creació d’una acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Acord del Govern, d`11 de juny de 2002, d’aprovació dels estàndards de mètodes i normes dels programes i les aplicacions utilitzats en les relacions de l’Administració de la Generalitat amb els ciutadans a través d`Internet.

Circulars

Circular 1/2002, de 16 de maig de 2002, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part del personal al servei de l’Administració

Circular 1/2000, de 21 de juny de 2000, de la Secretaria General del Departament de Cultura sobre la utilització dels sistemes informàtics i seguretat i propietat de la informació.

Circular 2/2000, de 2 de febrer, de Funció Pública, sobre els deures i les responsabilitats del personal al servei de la Generalitat que intervinguin en tractaments automatitzats de dades personals.

Altres

Acord 1/2010, de 17 de juny, de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents ens suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals

Llei de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes