Category Archives: Consell Escolar

Actes Consell Escolar

Pregunta:
1. Poden tenir còpia de les actes del Consell Escolar l’AMPA?
2. Es pot enviar una còpia de les actes per correu electrònic?

Des del dia 5, està en vigor la nova llei 26/2010 del 3 d’agost de règim juridic de les administracions públiques de Catalunya.
Ens interessen els articles 15 i 20. referents als òrgans col·legiats.

Article 15 Funcions del president i del secretari.
Del secretari: lletra e) Custodiar i arxivar les actes.
Article 20. Actes de les sessions.
Núm. 3 i 4.
3 – el secretari pot emetre vàlidament certificats sobre acords específics que s’hi hagin adoptat…
4. Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar-hi el contingut dels acords adoptats.

Resposta:

1. Només pot tenir les actes el secretari que les custodia. Ningú més.
2. Es pot demanar un certificat dels acords i només dels acords. Motiu: les deliberacions dels Consells Escolars són reservades.
3. Es pot enviar una copia de l’acta provisional a fi de facilitar la lectura i les possibles esmenes. Però tenint molt clar que es reservada i confidencial i que no se’n pot fer cap mena de difusió. Es podria incòrrer en vulneració de la llei de protecció de dades.