Category Archives: Català

Català – Nivell D

Ja no es fan a les EOI

Manera d’obtenir el nivell D de Català:

  1. Examen lliure (2 cops l’any) que fa el Departament de Política lingüística.
  2. Assistir als cursos i examen que fa el Consorci de Normalització Lingüística
  3. ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català

S’estableixen a l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 4168, de 6 de juliol), modificada per l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener (DOGC 4811, de 31 de gener) i també per l ‘Ordre VCP /17/2008, de 14 de gener (DOGC 5057, de 28 de gener).

Podeu consultar les titulacions equivalents al document següent:

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Certificats%20de%20catala/Arxius/Equiv_llista.pdf

Titulacions català

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ORDRE PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (Pàg. 12855)

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

ORDRE VCP/17/2008, de 14 de gener, de segona modificació de l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener. (Pàg. 6596)