Category Archives: Alumnat

Proves d’accés CFGM – CFGS

Els alumnes que estan cursant actualment el Grau Mitjà (i per tant no tenen el títol) poden presentar-se a les proves d’accés al Grau Superior?

Resolució EDU/466/2009  13.2.1

1. El requisit fonamental és l’edat. Cal que tinguin 19 anys o bé complir-los el 2009. El que no està explicat enlloc, seria el següent:

Un alumne que té el requisit d’edat i no té el títol pot presentar-se a la prova comuna i si entretant (i malgrat que el termini de sol·licitud d’exempció estigui exhaurit) obté el títol, pot sol·licitar a la Direcció General de FP l’exempció de la part específica. En el cas que aprovi, probablement no obtindrà plaça en el lloc que voldria, però podria cursar el Grau Superior sense haver d’esperar un any.

 Resolució EDU/466/2009

13.3.1.4 Exempció de la part específica de la prova d’accés.

13.3.1.4.1 Per disposar del títol de tècnic/a.

Poden sol·licitar l’exempció de la part específica les persones aspirants que tinguin un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir, segons l’annex 2 d’aquesta Resolució.
Cal fer-ne la sol·licitud en qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d’Educació mitjançant el model que es detalla en l’annex 5 d’aquesta Resolució, i s’hauran d’aportar els documents justificatius corresponents.]

Funcionament unitats docents justícia juvenil

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2407/2008, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions per al funcionament de les unitats docents als centres educatius de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i el procediment per al traspàs d’informació de l’avaluació de l’alumnat als instituts d’educació secundària i als centres i les aules de formació de persones adultes.