Informacions sobre proves d’accés

La normativa de referència és la següent:

RESOLUCIÓ
EDU/3638/2010, de 9 de novembre, per la qual es convoca la realització de les
proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats
cicles formatius de formació professional.

La poden trobar al web del Departament. S’hi accedeix directament a través d’aquest enllaç:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5757/10312141.pdf

Tanmateix hi ha més informació en aquest altre enllaç:

1a. Alumnes amb estudis a l’estranger en procés d’homologació:

4.3 La persona que aporti com a requisit acadèmic una titulació estrangera
pendent d’homologació podrà inscriure’s a la prova presentant com a justificant el
volant provisional d’homologació i convalidació d’estudis estrangers. La comissió
avaluadora, i la direcció del centre si el procés de les proves ja està finalitzat, custodiarà
les qualificacions de crèdits, mòduls professionals o unitats formatives superats
d’aquesta persona i només emetrà el certificat de superació d’aquestes proves quan
aquesta persona aporti el document d’homologació corresponent.

Com ho ha de justificar:

4.2.5 La documentació per a la inscripció a les proves s’ha de presentar en exemplar
original o mitjançant fotocòpia, que caldrà acompanyar de l’original per a la
seva verificació, o enviar-la per correu certificat, al centre on es faran les proves,
en el termini comprès entre el 10 i el 17 de gener de 2011.

Sobre convalidacions les respostes a les preguntes més freqüents són les següents:

Preguntes freqüents

2ª Modul FOL aprovat en el sistema LOGSE.

La respostes, segons la situació, estan als números: 2, 3, 4, 5, 6 i 9

3ª Alumnes amb crèdits aprovats del curs passat: han de tornar a pagar?

Sí. Resposta concreta als números: 14, 15 i 18.

En general, sobre les tramitacions i els documents a presentar ho trabaran al número: 22.