Destacats

 • Setmana de la Ciència 2015

El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, promou la 20 ª Setmana de la ciència a les escoles amb l’objectiu fonamental de despertar i potenciar l’interès del jovent vers la ciència i la tecnologia. Se celebrarà del 13 al 22 de novembre, i per facilitar la participació dels centres en aquesta setmana, s’organitzen una sèrie d’activitats.

El dimecres 18 de novembre, de 11 a 13 hores, tindran lloc simultàniament un centenar de xerrades-col·loqui a tot el territori adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat. Aquestes sessions aniran a càrrec d’investigadors i d’investigadores que explicaran la seva tasca, tant des del vessant científic com humà i s’organitzaran en l’àmbit de cada Servei Educatiu de Zona.

Al Montsià, la conferència Arqueologia i canvis climàtics anirà a càrrec del científic Francesc Burjachs i Casas i es farà a l’Institut de Tecnificació d’Amposta.

 • Navegar per l’univers de les emocions de la mà de Rafel Bisquerra

Esta és la proposta del professor Rafel Bisquerra : Vine a conèixer l’Univers d’Emocions, un mapa gràfic de qui som i com interactuem. La importància de les emocions en les nostres vides i en les relacions amb altres persones és un fet que cal tenir present en l’educació.

Saber on som i on volem anar; entreveure com podem navegar pel món emocional amb més probabilitats per arribar a bon port. Tot això repercuteix en el benestar personal, social i laboral.

A l’INS Montsià, està previst de realitzar una jornada pedagògica que porta per títol Navegar per l’univers d’emocions de la mà de Rafel Bisquerra“, una de les persones que més domina l’àmbit de l’Educació Emocional.

L’esmentada activitat es realitzarà en dues sessions, els dies 11 de novembre de 2015 i 16 de març de 2016, en la franja horària de 12,30h a 14,30h.

Publicat dins de Destacats | Deixa un comentari

Num. 170 – Les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE)

usee

Editorial

El tema del mes

La veu de…..

Recursos

Pràctiques de referència

Novetats mediateca

Destacats

Proper full

Publicat dins de Editorial | Deixa un comentari

Editorial

A continuació us donem a conèixer el nou monogràfic del Full Informatiu del Servei Educatiu del Montsià, dedicat en esta ocasió a aprofundir en les ‘Unitats de Suport a l’Educació Especial’ (USEE), ubicades dins dels centres educatius de primària i de secundària de Catalunya. Les USEE, concebudes com un recurs organitzatiu i de reforç per treballar la diversitat des de la inclusió, van aparèixer fa deu anys i des d’aleshores s’han anat incrementant el nombre d’unitats repartides arreu del territori, segons dos criteris: la ràtio d’alumnat amb necessitats educatives greus i permanents, i també en funció dels recursos educatius disponibles de l’entorn més proper.

Actualment, a la comarca del Montsià, comptem amb les USEE dels centres següents de primària: ESC Carles III (Sant Carles de la Ràpita), ESC Joan Baptista Serra (Alcanar), ESC Jaume I (La Sénia) i ESC Ramón y Cajal (Ulldecona); i les de secundària: INS Sòl-de-Riu (Alcanar) i INS de la Sénia (La Sénia). Des de la perspectiva del recorregut iniciat d’ençà de la seua creació, es pot afirmar que els centres que disposen d’estes unitats organitzatives, fan en general una valoració positiva del recurs en qüestió. Com a mostra, en el present Full hem volgut donar a conèixer un parell de pràctiques de referència, emmarcades dins de les USEE, i extretes a partir de la realitat de la pràctica docent. Ens referim concretament a ‘Proposta de treball amb alumnes de Trastorn de l’Aspectre Autista (TEA)’, de l’ESC J.B. Serra d’Alcanar; i d’altra banda, a ‘Aprenem a créixer’, un projecte dissenyat des de la USEE de l’INS de la Sénia, un projecte concebut des de la interdisciplinarietat i la visió dels aprenentatges significatius, no tant teòrics, sense deixar de banda el creixement personal i social de l’alumnat d’ESO per al qual està pensat.

D’altra banda, fa pocs dies s’ha realitzat la primera jornada sobre les USEE, concretament el proppassat dissabte 26 d’abril, al Servei Educatiu del Montsià (Amposta), amb el propòsit de compartir experiències, bones pràctiques i intercanviar diferents punts de vista entre els/les professionals que s’hi dediquen. L’esmentada jornada ha estat contemplada dins de les activitats del Pla de Formació de Zona de la comarca del Montsià, del curs 13-14. 

Des de l’equip de redacció del Full esperem que els continguts informatius del present monogràfic us siguen d’utilitat, i d’altra banda us encoratgem a compartir les vostres bones pràctiques –si s’escau- a través de la pàgina web del Servei Educatiu del Montsià.

Publicat dins de Editorial | Deixa un comentari

El tema del mes

Per avançar en l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitat i promoure un model de pràctica educativa que n’afavorisca la participació en entorns escolars ordinaris, el Departament d’Ensenyament va crear, a partir del curs 2004-2005, el recurs de les USEE.

Les USEE són uns recursos organitzatius d´atenció als alumnes que presenten NEE greus i permanents que serien susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la finalitat d´afavorir la seua integració en l´entorn ordinari.

El principi de normalització i d’integració en el marc de l’escola inclusiva justifica la creació d’aquests recursos organitzatius. L’escolarització d’esta tipologia d’alumnes en els centres que disposen de USEE es durà a terme a partir d’estos principis. És per això que s’han de perfilar molt més encara les condicions que justifiquen l’escolarització d’un determinat alumnat en un centre específic d’Educació Especial.

L’organització de les USEE s’ha d’emmarcar en el plantejament global que fa el centre per l’educació inclusiva de l’alumnat. Correspon a l’equip directiu, amb la col·laboració de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), determinar els criteris i la gestió dels recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de participació i d’aprenentatge de l’alumnat del grup de referència.

Els alumnes que siguen escolaritzats en estes unitats, si les seues condicions ho permeten, hauran de participar en les activitats programades amb caràcter general per a tot l’alumnat del centre. També convé que destinen part del temps a compartir activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció. Per dur a terme esta integració, els professionals de la USEE s’hauran de coordinar amb la resta del professorat del centre quant als continguts, les activitats i els materials que s’elaboren específicament.

És per això que l’adscripció d’estos alumnes es farà a un dels grups ordinaris en funció dels criteris educatius que s’apliquen, siga el nivell d’aprenentatge assolit, siga el conjunt de necessitats educatives a satisfer i en menor mesura, la seva edat cronològica. 

Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure adaptacions i els corresponents Plans Individualitzats que hauran de ser compartits per totes les persones que tinguen assignada l’educació d’estos alumnes. Es proposa la figura del cotutor i el del tutor del grup classe que concretaran amb la col·laboració de l’EAP l’atenció d’est alumnat en el marc de la CAD. D’igual manera, els cotutors seran els responsables del seguiment del seu procés d’aprenentatge, d’exercir l’acció tutorial i d’informar del procés d’aprenentatge als pares i mares o tutors legals.

L’avaluació de l’alumnat de la USEE es farà a partir de la informació de les àrees aportades a les Comissions d’Avaluació per part dels professionals que hi han intervingut directament, dels Plans Individualitzats i de l’evolució dels aprenentatges.

Les USEE com a recurs organitzatiu d´atenció a la diversitat han de tindre un paper important per afavorir la millorar dels resultats qualitatius de la comunitat educativa i avançar cap a :

. La implicació de tot el professorat

. La formació i l´intercanvi d´experiències

. La dinamització del treball en equip i en xarxa

. La presa de decisions compartida: la inclusió ha de ser voluntat de tot el centre i,

. Ha d´estar contemplat dins del PEC

Finalment, cal entendre les USEE com un recurs de motor de canvi que afavorix progressivament l´avenç cap a la inclusió de la totalitat de l´alumnat.

Publicat dins de El tema del mes | Deixa un comentari

La veu de…

LES USEE COM A OPORTUNITAT D’INNOVACIÓ I MILLORA

FRANCESCA SERRA BENEDICTO
Servei Educatiu Baix Ebre
Psicopedagoga EAP
Formadora i assessora en competències bàsiques, tutoria i orientació.
Professora dels Graus d’Educació Infantil i Educació Primària de la Universitat Rovira i Virgili

 

La implementació de les USEE

Les pràctiques educatives han de prioritzar els suports ordinaris davant dels específics. En esta línia i per avançar cap a una escola inclusiva, el Departament d’Educació va iniciar el curs 2004-2005 la implementació? de les unitats de suport a l’educació? especial (USEE) en centres educatius ordinaris. De les 18 USEE que es van posar en funcionament inicialment, s’ha passat a un total de 359 (curs 2013-2014), la qual cosa suposa un increment força significatiu.

Les USEE són recursos que faciliten l’atenció educativa i promouen la participació de l’alumnat amb NEE en entorns escolars ordinaris. Stainback (2001) proposa una definició d’escola inclusiva que s’ajusta totalment a la filosofia de les USEE: “procés pel qual s’ofereix a tots els xiquets i xiquetes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells a l’aula”. Des de les USEE s’ha de promoure la participació de l’alumnat en les activitats del grup ordinari, sempre que això siga possible.

Quin alumnat és susceptible de rebre est recurs?

El suport de la USEE fa especial èmfasi en l’alumnat susceptible d’ésser escolaritzat en centres d’educació especial específics. La USEE ha de garantir l’atenció d’est alumnat que generalment presenta NEE derivades de discapacitat intel·lectual, trastorn de l’espectre autista o trastorn greu de conducta. El nombre d’alumnes al qual es dóna suport oscil·la entre cinc i deu.

Tot i que l’alumnat té com a marc de referència el currículum ordinari (el mateix que el grup), les adaptacions que es facen han de quedar reflectides al seu pla individualitzat (PI). L’esmentat pla ha de recollir el conjunt d’ajudes que necessita l’alumne/a en els diferents moments o contextos escolars i pot comportar que algunes àrees o part d’estes no s’impartisquen.

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) ha de promoure l’elaboració del PI i est haurà d’incloure:

 • la identificació de les habilitats de l’alumne/a en els diferents àmbits i àrees curriculars,

 • els objectius i les competències prioritàries d’aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars,

 • altres objectius d’aprenentatge,

 • les ajudes tècniques i suports que es proporcionaran a l’alumne/a en les activitats que s’han de dur a terme en els diferents entorns escolars: aula, pati, menjador, sortides i altres activitats generals del centre.

Cal fer especial incidència en l’avaluació ja que esta s’haurà d’ajustar als objectius fixats en el propi PI. Una valoració periòdica i un registre sistemàtic del progrés de l’alumne/a, servirà per fixar nous objectius i modificar, si cal, el pla.

Qui forma cada equip USEE? Quines són les seves funcions?

Els professionals que s’assignen a les USEE són mestres d’educació especial, orientadors/es i educadors/es, depenent que es tracti de centres d’educació infantil i primària o de centres d’educació secundària obligatòria. Les tasques que han de realitzar estos professionals són:

 • elaborar el pla individualitzat de l’alumne/a,

 • atendre l’alumnat de forma individual o en grup reduït quan la tipologia d’activitat a realitzar així ho requerisca,

 • realitzar tutories individuals i fer el seguiment amb les famílies de l’alumnat atès,

 • acompanyar l’alumnat sempre que siga possible la seua participació en les activitats d’aula ordinària,

 • elaborar i donar suport al professorat en l’elaboració de materials específics que facen possible l’aprenentatge i participació de l’alumnat en les activitats del grup ordinari.

El suport específic que proporcionen els professionals de la USEE ha de tindre com a objectiu principal el desenvolupament màxim de l’autonomia de l’alumnat.

La USEE no és un espai físic paral·lel a la resta del centre.

El sol fet d’incloure una USEE a un centre, no el convertix en un centre inclusiu. No hem de confondre la USEE amb un espai físic paral·lel a l’aula ordinària. La veritable escola inclusiva és aquella que fa possible la participació de tot l’alumnat a l’aula ordinària. Com ja hem dit, el PEC configura la ideologia i la metodologia didàctica que fa que cada centre tinga una identitat pròpia.

He tingut la sort de conèixer -encara que en diferent grau i des de perspectives diferents-, cinc de les USEE que hi ha distribuïdes a diferents centres de les Terres de l’Ebre. Des del meu punt de vista, totes cinc se sustenten en un mateix pilar: la consideració que “els/les alumnes de la USEE” són els/les alumnes de tots i totes. Malauradament, est concepte que sembla tan obvi a l’inici d’Educació Primària, és va difuminant amb el pas del temps, quan el nivell de competència curricular de l’alumnat atès a la USEE es distancia cada cop més del nivell de competència de l’anomenat grup ordinari. La visió que han de tindre els claustres ha de ser la del treball en equip. El fet que hi haja professionals especialistes d’USEE no ha de pressuposar que estos siguen els únics coneixedors de les característiques de l’alumnat amb discapacitat o trastorns específics i que, per tant, són estos professionals els que s’han d’encarregar d’atendre exclusivament a l’alumnat amb NEE.

Alguns dels aspectes més importants a l’hora de planificar l’atenció de l’alumnat poden ser: si els professionals atenen l’alumnat a l’aula USEE o a l’aula ordinària i la concreció del temps en què l’alumne ha d’estar a l’aula ordinària o en un agrupament específic. Estos dos aspectes dependran de diferents variables: tipus de discapacitat o trastorn de l’alumnat, etapa educativa, matèria a impartir…

Algunes de les estratègies més comunes utilitzades per poder atendre a l’alumnat amb NEE dins de l’aula ordinària són el treball per projectes, treball cooperatiu, microcrèdits, racons, treball multinivell i l’agrupació en diferents formats de l’alumnat. Moltes de les intervencions es fan amb la presència de dos professionals a l’aula ordinària. Esta intervenció està més normalitzada a Educació Primària tot i que alguns/es professors/es d’ESO assenyalen que la USEE els ha permès veure i assajar altres metodologies. Afegixen, però, que caldria disposar de més temps de coordinació per poder preparar les classes de forma conjunta.

Un dels exemples d’implantació de noves metodologies i de bona pràctica és el que porta per títol “Fem Musicoteràpia a la USEE” (trobareu l’enllaça a l’apartat de bibliografia corresponent). S’està duent a terme a l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes i ofereix a l’alumnat la possibilitat de beneficiar-se de la música i de les seues capacitats terapèutiques, com un mitjà per sentir-se millor amb ells mateixos i amb el seu entorn.

La importància del treball en xarxa.

Els centres que disposen d’USEE han de vetllar per la coordinació entre els diferents professionals que atenen l’alumnat amb NEE. Cal que es faça el seguiment des dels diferents àmbits: escolar, sanitari i/o social. En est sentit, caldrà que els/les professionals de l’EAP garantisquen est treball en xarxa participant en les CAD, les comissions socials, les coordinacions amb el CDIAP i el CSMIJ, els serveis educatius específics i altres professionals externs al centre. En el cas d’alumnat amb Trastorn de l’espectre autista, l’EAP haurà de participar en les coordinacions de la Unitat Funcional TEA del Territori.

El mestre de la USEE haurà d’adoptar el paper de cotutor i treballar de forma conjunta amb el tutor de l’alumne/a. S’haurà de garantir que a les entrevistes amb les famílies, hi puguen participar els dos professionals. En tots els casos es comptarà amb la col·laboració de l’EAP.

Consideracions finals.

Els trastorn o discapacitat no és l’únic element que configura les necessitats de l’alumnat. El context és un factor influent que pot facilitar o dificultar l’adaptació de l’alumnat a l’entorn escolar així com el grau d’adquisició dels diferents aprenentatges. La cultura de l’escola s’ha de reflectir en el projecte educatiu de centre (PEC). Est ha de tindre en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on se situa el centre i les necessitats educatives de l’alumnat. També ha d’incloure les prioritats i plantejaments educatius i metodològics d’atenció a la diversitat. En est aspecte, s’ha de concebre la USEE com a eina d’inclusió educativa pròpia del centre.

Cal recordar que el PEC és aprovat pel consell escolar i que, per tant, est document ha de reflectir les creences de tota la comunitat educativa. Tan importants són les característiques de l’alumnat com els suports que se li ofereixen. La USEE ha de prioritzar aquells aspectes que afavorisquen les habilitats adaptatives de comunicació, hàbits d’higiene, oci i treball.

La posada en funcionament de les USEE ha propiciat la revisió d’estratègies d’aula que han afavorit metodologies de treball més variades i una anàlisi reflexiva de la pròpia pràctica. Est canvi ha suposat un benefici a nivell general del centre i, per tant, ha estat una molt bona oportunitat per sensibilitzar el claustre en l’atenció a la diversitat. 

Publicat dins de La veu de........ | Deixa un comentari

Recursos

Bibliografia i enllaços d’interès aportats per l’experta:

 • STAINBACK, Susan. (2001). L’educació inclusiva: definició, context i motius.- Suports: Revista Catalana d’Educacio? Inclusiva, vol. 5, nu?m. 1, p. 18-15. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament:

Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014

Exemples de bones pràctiques:

  • “Escola inclusiva. Unitats de suport a l’Educació Especial (USEE)”.

CEIP Arquitecte Gaudí (Sant Feliu de Llobregat) i IES Mestre Busquets (Viladecans). http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=48046

 • “Fem Musicoteràpia a la USEE”. Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes.

https://sites.google.com/site/bonespractiquesbaixebre/bones-practiques/fem-musicoterapia-a-la-usee

 • “L’hort escolar”. INS Roquetes.

https://www.youtube.com/watch?v=JTxCj6HReqc

Articles de revistes educatives:

  • RAMÍREZ SERRANO, J. Ramon. La integració d´alumnes de la USEE. Revista Dotze18, Número 5 Any 1 (Novembre 2013) Editorial Graó.

En el present article, es presenta la integració d’una USEE en un institut i com els seus alumnes formen part de la comunitat educativa de centre.

 • Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 167. Los recursos específicos como motor de cambio.

La secció Innovación educativa engloba els articles al voltant del tractament de la diversitat, centrant-se principalment en l’etapa de secundària obligatòria. Fan referència tan a les NEE i en les diferents maneres d’atendre-les (USEE i UEE).

 • Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 163-164. Evaluación para la inclusión.

Tracta el tema de l’evaluació inclusiva i es presenten les experiències d’organtizació de les USEE i l’establiment dels criteris d’avaluació dels alumnes de NEE de diferents centres de secundària.

Llicències d’estudi:

Publicat dins de Recursos | Deixa un comentari

Pràctiques de referència

TEA_jbserraTREBALL AMB ALUMNES TEA  Escola Joan Baptista Serra (Alcanar)
aprenem_creixer seniaAPRENEM A CRÉIXER  Institut La Sénia (La Sénia)
Publicat dins de Pràctiques de referència | Deixa un comentari

El proper full

El proper Full Informatiu del Montsià, que correspondrà al Núm. 171, tractarà monogràficament el tema del Programa Intensiu de Millora (PIM), com un nou projecte que el Departament d’Ensenyament impulsa dins l’àmbit curricular dels centres d’ensenyament secundari.

Publicat dins de Editorial | Deixa un comentari

Destacats

 • I Certamen ‘Jocs Florals escolars’

El passat dia 30 de maig de 2014 va tindre lloc als serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre (Tortosa) la primera fase territorial dels premis literaris ‘Jocs Florals’.

Dels centres de la comarca del Montsià van resultar guanyadors a la primera fase territorial: 

– Meritxell Carcellé Cabrera del Col. Sagrada Família de Sant Carles de la Ràpita. Categoria E (1r i 2n d’ESO)

– Joan Antoni Sánchez, de l’INS Ramon Berenguer IV (Amposta). Categoria F (3r i 4t d’ESO)

– Jénnifer Parejo Faubel, de l’INS Sòl-de-Riu (Alcanar). Categoria G (Educació Especial ESO)

 jocs-florals-14
 • Jornada sobre les USEE

El proppassat dissabte 26 d’abril de 2014, el Servei Educatiu del Montsià va organitzar una jornada monogràfica sobre les USEE reconeguda dins del Pla de formació de Zona del present curs. La conferència marc va a càrrec d’una experta del món de les USEE, Fina Masip, psicopedagoga de l’EAP del Tarragonès. Es preveu que el curs vinent es realitze una nova trobada pedagògica sobre el tema, amb tota una exposició de bones pràctiques des dels centres educatius.

 • L’INS Sòl-de-Riu guanya un dels Premis Mayor Zaragoza

En la 7a. edició del premi Federico Mayor Zaragoza, sota el lema ‘Ciutadans lliures i responsables’, en el que han participat a nivell estatal comunitats educatives i d’altres entitats socials sense afany de lucre, l’INS Sòl-de-Riu ha estat guardonat amb el segon premi en la categoria especial ‘Terres de l’Ebre’. El projecte premiat, que porta per títol ‘Aprenem junts’, es tracta d’un servei de voluntariat que l’alumnat ha realitzat a la Biblioteca municipal Trinitari Fabregat. El premi va ser lliurat el passat 24 de maig de 2014. Les nostres felicitacions a tot l’equip del centre implicat.

Publicat dins de Destacats | Deixa un comentari

Num. 169 – Alumnat amb altes capacitats

altes_capacitats

Editorial

El tema del mes

La veu de…..

Recursos

Pràctiques de referència

Novetats mediateca

Destacats

Proper full

Publicat dins de Editorial | Deixa un comentari

Editorial

El monogràfic del present Full Informatiu del Servei Educatiu del Montsià va destinat a divulgar el plantejament  institucional que des del Departament d’Ensenyament se li ha donat a partir del present curs acadèmic. El punt de partida el trobem a la Resolució 222/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’atenció a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, publicada al Butlletí del Parlament de Catalunya el 23 de juny de 2008. A continuació, el Departament inicia un pal d’acció que es concreta segons les següents fites:

Un primer pas important es va donar durant el curs 2012-13 en què es va publicar el document ‘Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors. Ed. Primària. Ed. Secundària’, dins la col·lecció ‘materials per a l’atenció a la diversitat’, document que és d’accés lliure a través de la xarxa d’internet. A continuació, es va publicar a nivell de normativa oficial la resolució ENS/1543/2013/de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats, que regula el desplegament d’aquelles actuacions educatives d’aplicació en els contextos educatius. I, finalment, com a últim nivell de concreció, ha estat un aspecte explicitat a les instruccions de principi de curs, a l’apartat de les ‘concrecions i desenvolupament de currículum de l’ESO’, sota l’epígraf següent: 2.6.4. Plans individualitzats per a alumnes amb altes capacitats.

Tot est desplegament normatiu ens ha fet copsar la importància del tractament d’aquesta mena de tipologia d’alumnat, en un doble sentit a tenir en compte: d’una banda, pel fet de requerir una atenció educativa específica i adequada, pel que fa especialment a sociabilització positiva; i, de l’altra, per l’oportunitat de donar resposta educativa a tota la potencialitat intel·lectual i creativa d’est alumnat.

Curiosament, quan hem estat preguntant pels equips docents dels centres del nostre entorn més proper quines mesures educatives estaven realitzant amb alumnat amb altes capacitats, ens vam adonar que existien ja petites ( o grans) accions educatives, pràctiques de referència interessants que – vistes en detall- les hem considerades com a grans exemples de pràctiques específiques adreçades a aquests alumnes més avançats. És el cas de les dos bones pràctiques que hem recollit i que us exposem a continuació, una de Primària i l’altra de Secundària, que poden donar petites idees d’intervenció específica en contextos adequats. Es tracta de la pràctica de referència de l’ESC Horta Vella de Sant Carles de la Ràpita, ……, i del taller de robòtica de l’INS Sòl-de-Riu d’Alcanar, tot i que el punt de partida de totes dos no van ser pràctiques pensades específicament per treballar l’excel.lència.

A partir del present monogràfic, hem pretès recollir tots aquells aspectes que poden configurar el ventall de les possibilitats des d’on es pot abordar tot el plantejament de l’atenció a la diversitat, amb un objectiu principalment divulgatiu, dins d’un marc de l’escola inclusiva. Des del Servei Educatiu del Montsià, pensem que és bo tindre present que mesures flexibilitzadores, organitzatives, socials, emocionals, …, sota l’empara legal, que poden contribuir a donar una atenció de més qualitat a aquest alumnat. Esperem haver contribuït a fer que això siga possible.

Publicat dins de Editorial | Deixa un comentari

El tema del mes

En els darrers 30 anys, s’entén que la intel·ligència és complexa, que hi ha moltes variables que hi incidixen i, per tant, per mesurar-la cal prendre en consi­deració molts criteris. Aplicar solament proves que mesuren el QI ja no és un procediment vàlid per identificar els múltiples talents que poden presentar els estudiants.

La majoria d’investigadors coincidixen que hi ha moltes maneres de ser intel·ligent i formes diferents de manifestar-se les altes capacitats. També coincidixen que s’ha de posar l’èmfasi en els processos de desenvolupament del potencial d’estos alumnes, no en etiquetar-los.

El Departament d’Educació dels EEUU, basant-se en les noves investigacions desenvolupades en esta àrea, en l’informe titulat National Excelence: A Case for Developing America’s Talent (L’excel·lència nacional. Les raons per a desenvolupar el talent d’Amèrica), l’any 1993 va propo­sar la definició d’altes capacitats següent:

 

“Els nens i adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement elevades, o el potencial necessari per a aconseguir-les, comparats amb altres individus de la mateixa edat, experiència o entorn. Tenen alts nivells de capacitat en les àrees cognitives, creatives i/o artístiques, mostren una capacitat excepcional de lideratge o destaquen en matèries acadèmiques específiques.

Les altes capacitats es poden trobar en xiquets i adolescents de tots els grups culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana. 

El grup d’alumnes amb altes capacitats no és un grup homogeni, per la qual cosa no poden definir-se característiques per a tot el grup. És possible, però, diferenciar tipus de combina­cions d’habilitats cognitives que permeten agrupar els alumnes amb altes capacitats en perfils d’excepcionalitat. L’avantatge, malgrat que cada persona és única, és que els perfils donen una informació més precisa sobre grups d’alumnes amb comportaments similars.”


Superdotació intel·lectual
. Alumnat a partir dels 12-13 d’edat, que disposa d’un nivell elevat de recursos en capacitats cognitives i aptituds intel·lectuals com ara raonament lògic, gestió percentual, gestió de memòria, raonament verbal, raonament matemàtic i aptitud espacial.S’entén per alumnat amb altes capacitats el que es pot incloure en algun dels perfils següents:

Talents simples i complexos. Aquells que mostren una elevada aptitud o competència en un àmbit específic, com el verbal, matemàtic, lògic, creatiu, musical o esportiu, entre d’altres. Les combinacions de diverses aptituds específiques donen lloc a talents complexos.

Precocitat. Aquells en edats inferiors als 12-13 anys que presenten les característiques esmentades per a la superdotació intel·lectual i per als talents simples o complexos, les quals una vegada que s’assolisca la maduració de la seua capacitat intel·lectual, poden o no confirmar-se.

ESTEREOTIPS I REALITATS EN L’ÀMBIT DE LES ALTES CAPACITATS

estereotips

Segons la RESOLUCIÓ ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats, l’avaluació psicopedagògica la realitzen, a l’etapa d’educació infantil i d’educació primària, els equips d’orientació i assessorament psicopedagògic (EAP), i també pot fer-la l’orientador del centre a l’etapa d’educació secundària i de batxillerat.

L’avaluació psicopedagògica s’ha de fer quan aparega alguna de les circumstàncies següents:

 • El tutor o l’equip de professors considera que les propostes de treball que té programades un alumne a l’aula i/o en petit grup no s’ajusten a les seues necessitats.
 • Tot i tindre un bon rendiment acadèmic, l’alumne manifesta moltes dificultats en les seues relacions socials, conducta o d’adaptació escolar.
 • A l’entorn familiar i escolar es manifesten indicis que un alumne pot tindre altes capacitats.
 • Els pares ho sol·licitin a efectes de presentar-se a una convocatòria d’ajuts que així ho establisca entre els seus requisits.

El professional de l’ EAP o l’orientador del centre ha d’informar el professorat de l’alumne de les seves necessitats educatives específiques, garantirà el traspàs de la informació pertinent a altres professionals de l’orientació, en els canvis d’etapa o de centre amb l’objectiu d’adequar la resposta educativa al llarg de tota l’escolaritat. En tots els casos, dels suports que reba l’alumne, d’acord amb l’avaluació psicopedagògica, n’ha de quedar constància escrita en un pla individualitzat (PI). Sempre que l’edat dels alumnes ho permeta, és molt positiu pactar amb ells les activitats a fer, i també en quins moments o en quines assignatures.

En quant a les mesures d’adequació dels processos d’aprenentatge es poden dur a terme programes d’atenció educativa que contribuïsquen a completar i/o ampliar els continguts normals de determinades àrees o materials, treballar els objectius de socialització i les habilitats comunicatives i afavorir la integració de l’alumne amb el seu grup de companys, objectius que poden consistir en:

–         Ampliacions curriculars. S’afegixen continguts aI currículum ordinari i s’amplien l’estructura de temes i continguts amb informació addicional sobre aquests. Est programa resulta òptim per a talents acadèmics i casos de precocitat. Igualment, si l’ampliació se centra en una sola matèria o àrea, és adient per als talents específics.

–         Entrenament metacognitiu. S’introduïxen continguts extracurriculars, fet que pot dificultar l’organització dins del grup-classe, motiu pel qual se sol realitzar fora de l’horari acadèmic. Afavorix l’aprenentatge per gestionar els propis recursos cognitius i conductuals. Acostuma a tindre efectes positius en l’aprofitament d’aptituds alhora que evita que només es facen servir els punts forts del perfil cognitiu. Est programa resulta òptim per a talents simples, són els subjectes que més beneficis n’obtenen.

–         Enriquiment curricular. Consisteix a planificar una sèrie de temes i activitats que incloguen continguts del currículum i altres d’externs, però vinculables. L’alumne els treballa de manera paral·lela a les classes normals i requerix la seua implicació per assolir bons resultats, per la qual cosa hi ha d’haver supervisió contínua. Est programa és aprofitable per a tots els alumnes excepcionals.

–         Agrupament. S’ajunten alumnes de característiques o interessos semblants per treballar un determinat projecte o matèria, per fer un treball de grup, etc. Acostuma a ser molt eficaç a l’hora de millorar la motivació i el rendiment. Els beneficis són més equitatius en el cas d’agrupaments parcials, d’alguna matèria, activitat extraescolar o de part del temps; a diferència del que succeeix amb els agrupaments a temps total.

–         Flexibilització del període d’escolarització. Comporta la reducció de la durada d’algun dels cicles de l’educació infantil i primària i l’avançament de curs a l’educació secundària obligatòria. Resulta adequat per a alumnes amb talent acadèmic, i en situacions de reciprocitat, que tenen un alt ritme d’aprenentatge.

El Departament d´Ensenyament el curs passat va editar la guia adreçada a mestres i professors “Les altes Capacitats: detecció i actuació en l´àmbit educatiu” per ajudar en la detecció i intervenció de l´alumnat que presenta estes necessitats.

Publicat dins de El tema del mes | Deixa un comentari

La veu de…

ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS

El Departament d’Ensenyament, dintre dels seus objectius estratègics, es planteja millorar l’èxit educatiu de tots els alumnes, oferint-los les oportunitats adequades. És en aquest marc que ens preguntem en què consisteix donar una educació d’excelència a l’alumnat amb altes capacitats.

Els primers d’observar que un nen o una nena tenen unes bones capacitats intel·lectuals són els adults propers, en general els seus pares i els seus mestres i professors. Amb aquesta finalitat, el full de ruta que s’ha marcat el Departament és donar orientacions per ajudar els docents en la detecció de l’alumnat d’altes capacitats, així com millorar la formació dels psicopedagogs/es dels EAP, oferint-los recursos per a la seva tasca d’assessorament als centres educatius.

A continuació es detalla el conjunt d’actuacions realitzades pel Departament d’Ensenyament per millorar l’atenció als alumnes amb altes capacitats a nivell de:

 1. Normativa i orientacions
 2. Guies i protocol
 3. Activitats de formació
 4. Referents territorials 

1. NORMATIVA I ORIENTACIONS

A partir de la normativa ja existent:

–          Llei 12/2009 d’educació
Article 83. Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes capacitats

–      Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997). Article 9.

s’ha publicat la  següent Resolució:

–      Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

2. GUIES I PROTOCOLS

El Departament d’Ensenyament ha elaborat i publicat una guia per a mestres i professors la qual conté diferents protocols de detecció per a les famílies i per al professorat i orientacions per a la inrtervenció a l’aula, i una guia per als serveis educatius i els orientadors dels instituts.

La guia per a docents es fonamenta en el reconeixement i l’acceptació de les diferents necessitats educatives que presenta l’alumnat a les aules i en la necessitat d’ajustar les respostes educatives a les possibilitats i capacitats de cada un d’ells i elles.

En la guia es precisen<A[necessitar|precisar]> conceptes relacionats amb les altes capacitats, amb l’objectiu de facilitar la  detecció d’aquest alumnat i poder proporcionar, així, la resposta educativa més ajustada a les seves singularitats. 

–          Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (gener de 2013)

–          Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per als equips d’orientació i assessorament psicopedagògica (EAP) i orientadors dels instituts. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (juny de 2013)

L’alumnat amb altes capacitats habitualment no genera dificultats en els centres docents, les dificultats sorgeixen, en opinió de Clark (1991), amb aquells alumnes que mostren la seva intel·ligència amb un alt rendiment en l’àmbit cognitiu, acadèmic, creatiu, lideratge, artístic o tenen altres habilitats, quan no poden ser desenvolupades amb els programes ordinaris del centre docent.

No obstant això, s’ha de tenir present que els alumnes amb altes capacitats no sempre tenen un bon rendiment acadèmic. Witmore (1988) planteja que la detecció d’altes capacitats no sols ha d’anar adreçada a l’alumnat amb rendiment escolar alt, sinó que també s’han d’utilitzar procediments i estratègies d’identificació d’alumnes amb elevat potencial però que no aconsegueixen un alt rendiment acadèmic, quan  presentin: problemes de conducta, manca de motivació, deficiències específiques, retard en algun aspecte del desenvolupament, o alumnes culturalment diferents.

Així doncs, l’aplicació de procediments i estratègies d’identificació s’ha d’iniciar quan sorgeix la necessitat de generar propostes educatives adequades per als alumnes amb altes habilitats o destreses, tinguin o no tinguin un alt rendiment escolar.

3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Per al curs 2013-2014 s’ha planificat:

a)           Formació de psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs d’EAP

Al novembre de 2013 es va iniciar un curs de 20 hores adreçat als 79 EAP dels territoris. Hi pot participar una  persona per equip.

El compromís dels assistents és que transfereixin els coneixements adquirits a la seva tasca d’assessorament i orientació als centres i famílies i que comparteixin coneixement i materials lliurats amb la resta de professionals del seu EAP.

b)           Formació de docents

A partir del 3r. trimestre del curs 2013-2014 s’oferiran activitats de formació presencials adreçades a docents de primària i secundària. La planificació de l’oferta d’aquestes activitats es fa als diferents Serveis Territorials.

A més, per a les persones que ho preferixin, també s’ofererirà un curs telemàtic: Inclusió educativa i altes capacitats (30 hores, inici 17-02-14).

4. REFERENTS TERRITORIALS

Per donar continuïtat i consistència a aquetes actuacions, s’ha creat  un grup de professionals d’EAP referents en l’atenció als alumnes amb altes capacitats (1 o 2 representants per ST) amb les funcions següents:

1)  Compartir i enriquir el coneixement institucional sobre:

– Característiques i necessitats dels alumnes amb AC
– Recursos per  a l’avaluació psicopedagògica
– Estratègies d’intervenció a l’aula i seguiment del progrés
– L’atenció de l’equip docent
– La col·laboració amb les famílies
– …

Per aquest coneixement més aprofundit del tema podran actuar com:

2)  Referents al ST per a professionals de SE, inspectors/es, centres i famílies, quan s’escaigui, per tal d’actuar com a  interlocutor i persona  propera als centres i a les famílies que tenen consultes sobre les altes capacitats dins del seu territori.

3)  Formador de docents (planificació i docència) en les activitats de formació que el ST concreti.

Per tenir més informació sobre el tema podeu consultar la guia i altres recursos al portal  XTEC:

Maite Torres Blanqué
Assessora Tècnica Docent
Departament d’Ensenyament
DG Ed Infantil i Primària
Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió

 

 

Publicat dins de La veu de........ | Deixa un comentari

Recursos

En estes dues pàgines es recullen eines, recursos i fonts bibliogràfiques per a la descripció, la detecció i avaluació, així com la col·laboració amb famílies d´alumnes amb altes capacitats. També s´aporten estratègies d´intervenció, resum  d’experiències, i propostes d´activitats d´ampliació per a estos alumnes.

 

 • Mercè Martínez Torres, Àngel Guirado(coords) Altas capacidades intelectualesPautas de actuación, orientación, intervención y evaluación en el período escolar.- Editorial Graó, 2012

El present llibre aporta informació per a tindre major coneixement de les necessitats educatives d´estos alumnes, així con també facilita eines i recursos per afavorir el seu procés d´aprenentatge en el marc de l´escola inclusiva. Est material està disponible a la mediateca del Servei Educatiu del Montsià.

Publicat dins de Recursos | Deixa un comentari

Pràctiques de referència

 

hortavellaQUÈ FEM AMB L’ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS A PRIMÀRIA?  Escola Horta Vella (Sant Carles de la Ràpita)
robot_solriuEL SOMNI DEL ROBOT BOIG  Institut Sòl de Riu (Alcanar)
les_planesAULA D’EXCEL·LÈNCIA  Institut Les Planes (Santa Bàrbara)
 
Publicat dins de Pràctiques de referència | Deixa un comentari