El tema del mes

Per avançar en l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitat i promoure un model de pràctica educativa que n’afavorisca la participació en entorns escolars ordinaris, el Departament d’Ensenyament va crear, a partir del curs 2004-2005, el recurs de les USEE.

Les USEE són uns recursos organitzatius d´atenció als alumnes que presenten NEE greus i permanents que serien susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la finalitat d´afavorir la seua integració en l´entorn ordinari.

El principi de normalització i d’integració en el marc de l’escola inclusiva justifica la creació d’aquests recursos organitzatius. L’escolarització d’esta tipologia d’alumnes en els centres que disposen de USEE es durà a terme a partir d’estos principis. És per això que s’han de perfilar molt més encara les condicions que justifiquen l’escolarització d’un determinat alumnat en un centre específic d’Educació Especial.

L’organització de les USEE s’ha d’emmarcar en el plantejament global que fa el centre per l’educació inclusiva de l’alumnat. Correspon a l’equip directiu, amb la col·laboració de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), determinar els criteris i la gestió dels recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de participació i d’aprenentatge de l’alumnat del grup de referència.

Els alumnes que siguen escolaritzats en estes unitats, si les seues condicions ho permeten, hauran de participar en les activitats programades amb caràcter general per a tot l’alumnat del centre. També convé que destinen part del temps a compartir activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció. Per dur a terme esta integració, els professionals de la USEE s’hauran de coordinar amb la resta del professorat del centre quant als continguts, les activitats i els materials que s’elaboren específicament.

És per això que l’adscripció d’estos alumnes es farà a un dels grups ordinaris en funció dels criteris educatius que s’apliquen, siga el nivell d’aprenentatge assolit, siga el conjunt de necessitats educatives a satisfer i en menor mesura, la seva edat cronològica. 

Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure adaptacions i els corresponents Plans Individualitzats que hauran de ser compartits per totes les persones que tinguen assignada l’educació d’estos alumnes. Es proposa la figura del cotutor i el del tutor del grup classe que concretaran amb la col·laboració de l’EAP l’atenció d’est alumnat en el marc de la CAD. D’igual manera, els cotutors seran els responsables del seguiment del seu procés d’aprenentatge, d’exercir l’acció tutorial i d’informar del procés d’aprenentatge als pares i mares o tutors legals.

L’avaluació de l’alumnat de la USEE es farà a partir de la informació de les àrees aportades a les Comissions d’Avaluació per part dels professionals que hi han intervingut directament, dels Plans Individualitzats i de l’evolució dels aprenentatges.

Les USEE com a recurs organitzatiu d´atenció a la diversitat han de tindre un paper important per afavorir la millorar dels resultats qualitatius de la comunitat educativa i avançar cap a :

. La implicació de tot el professorat

. La formació i l´intercanvi d´experiències

. La dinamització del treball en equip i en xarxa

. La presa de decisions compartida: la inclusió ha de ser voluntat de tot el centre i,

. Ha d´estar contemplat dins del PEC

Finalment, cal entendre les USEE com un recurs de motor de canvi que afavorix progressivament l´avenç cap a la inclusió de la totalitat de l´alumnat.

Aquest article ha estat publicat en El tema del mes. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.