La veu de…

ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS

El Departament d’Ensenyament, dintre dels seus objectius estratègics, es planteja millorar l’èxit educatiu de tots els alumnes, oferint-los les oportunitats adequades. És en aquest marc que ens preguntem en què consisteix donar una educació d’excelència a l’alumnat amb altes capacitats.

Els primers d’observar que un nen o una nena tenen unes bones capacitats intel·lectuals són els adults propers, en general els seus pares i els seus mestres i professors. Amb aquesta finalitat, el full de ruta que s’ha marcat el Departament és donar orientacions per ajudar els docents en la detecció de l’alumnat d’altes capacitats, així com millorar la formació dels psicopedagogs/es dels EAP, oferint-los recursos per a la seva tasca d’assessorament als centres educatius.

A continuació es detalla el conjunt d’actuacions realitzades pel Departament d’Ensenyament per millorar l’atenció als alumnes amb altes capacitats a nivell de:

  1. Normativa i orientacions
  2. Guies i protocol
  3. Activitats de formació
  4. Referents territorials 

1. NORMATIVA I ORIENTACIONS

A partir de la normativa ja existent:

–          Llei 12/2009 d’educació
Article 83. Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes capacitats

–      Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997). Article 9.

s’ha publicat la  següent Resolució:

–      Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

2. GUIES I PROTOCOLS

El Departament d’Ensenyament ha elaborat i publicat una guia per a mestres i professors la qual conté diferents protocols de detecció per a les famílies i per al professorat i orientacions per a la inrtervenció a l’aula, i una guia per als serveis educatius i els orientadors dels instituts.

La guia per a docents es fonamenta en el reconeixement i l’acceptació de les diferents necessitats educatives que presenta l’alumnat a les aules i en la necessitat d’ajustar les respostes educatives a les possibilitats i capacitats de cada un d’ells i elles.

En la guia es precisen<A[necessitar|precisar]> conceptes relacionats amb les altes capacitats, amb l’objectiu de facilitar la  detecció d’aquest alumnat i poder proporcionar, així, la resposta educativa més ajustada a les seves singularitats. 

–          Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (gener de 2013)

–          Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per als equips d’orientació i assessorament psicopedagògica (EAP) i orientadors dels instituts. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (juny de 2013)

L’alumnat amb altes capacitats habitualment no genera dificultats en els centres docents, les dificultats sorgeixen, en opinió de Clark (1991), amb aquells alumnes que mostren la seva intel·ligència amb un alt rendiment en l’àmbit cognitiu, acadèmic, creatiu, lideratge, artístic o tenen altres habilitats, quan no poden ser desenvolupades amb els programes ordinaris del centre docent.

No obstant això, s’ha de tenir present que els alumnes amb altes capacitats no sempre tenen un bon rendiment acadèmic. Witmore (1988) planteja que la detecció d’altes capacitats no sols ha d’anar adreçada a l’alumnat amb rendiment escolar alt, sinó que també s’han d’utilitzar procediments i estratègies d’identificació d’alumnes amb elevat potencial però que no aconsegueixen un alt rendiment acadèmic, quan  presentin: problemes de conducta, manca de motivació, deficiències específiques, retard en algun aspecte del desenvolupament, o alumnes culturalment diferents.

Així doncs, l’aplicació de procediments i estratègies d’identificació s’ha d’iniciar quan sorgeix la necessitat de generar propostes educatives adequades per als alumnes amb altes habilitats o destreses, tinguin o no tinguin un alt rendiment escolar.

3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Per al curs 2013-2014 s’ha planificat:

a)           Formació de psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs d’EAP

Al novembre de 2013 es va iniciar un curs de 20 hores adreçat als 79 EAP dels territoris. Hi pot participar una  persona per equip.

El compromís dels assistents és que transfereixin els coneixements adquirits a la seva tasca d’assessorament i orientació als centres i famílies i que comparteixin coneixement i materials lliurats amb la resta de professionals del seu EAP.

b)           Formació de docents

A partir del 3r. trimestre del curs 2013-2014 s’oferiran activitats de formació presencials adreçades a docents de primària i secundària. La planificació de l’oferta d’aquestes activitats es fa als diferents Serveis Territorials.

A més, per a les persones que ho preferixin, també s’ofererirà un curs telemàtic: Inclusió educativa i altes capacitats (30 hores, inici 17-02-14).

4. REFERENTS TERRITORIALS

Per donar continuïtat i consistència a aquetes actuacions, s’ha creat  un grup de professionals d’EAP referents en l’atenció als alumnes amb altes capacitats (1 o 2 representants per ST) amb les funcions següents:

1)  Compartir i enriquir el coneixement institucional sobre:

– Característiques i necessitats dels alumnes amb AC
– Recursos per  a l’avaluació psicopedagògica
– Estratègies d’intervenció a l’aula i seguiment del progrés
– L’atenció de l’equip docent
– La col·laboració amb les famílies
– …

Per aquest coneixement més aprofundit del tema podran actuar com:

2)  Referents al ST per a professionals de SE, inspectors/es, centres i famílies, quan s’escaigui, per tal d’actuar com a  interlocutor i persona  propera als centres i a les famílies que tenen consultes sobre les altes capacitats dins del seu territori.

3)  Formador de docents (planificació i docència) en les activitats de formació que el ST concreti.

Per tenir més informació sobre el tema podeu consultar la guia i altres recursos al portal  XTEC:

Maite Torres Blanqué
Assessora Tècnica Docent
Departament d’Ensenyament
DG Ed Infantil i Primària
Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió

 

 

Aquest article ha estat publicat en La veu de......... Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.