ARTICLE 10: SITUACIÓ D’APRENENTATGE UTILITZANT NOVES TECNOLOGIES

Revisar les coses que fem com a docents és fer una reflexió sobre la nostra tasca com a educadors.

Si observem els indicadors per analitzar les situacions d’aprenentatge, hem  de mirar que es parteixi d’una pregunta, dilema o problema al qual cal donar resposta. Els continguts s’han d’avenir de manera integrada al context real i alhora s’ha de comprovar que els objectius i els criteris de les situacions d’aprenentatge tinguin uns seqüència lògica i responguin al cicle de l’aprenentatge amb idees prèvies i nous sabers.

A la meva proposta, he intentat que es compleixin els criteris i que hi hagi indagació i recerca així com tasques de complexitat cognitiva variada. També hi ha treball cooperatiu i part del treball individual, la qual cosa es fomenta l’autonomia dels alumnes.

També s’utilitzen recursos digitals com a un instrument més i com no, la conversa per fer preguntes i trobar respostes a l’hora de fer recerca d’informació.

Crec que proporcionar un bon feedback és imprescindible per ajudar als nostres alumnes a aconseguir els seus reptes i que a la vegada consolidin nous aprenentatges.

https://docs.google.com/presentation/d/1VzV6OF8hjjT8XPzej6QcwGo-9BQZYYtdIooTKS8Heyg/edit#slide=id.g227fd7cb340_0_0

 

ARTICLE 8: Eines i estratègies digitals per desplegar el DUA

El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) ens hauria de fer reflexionar sobre com s’hauria de repensar el currículum i l’avaluació on l’ús de la tecnologia doni resposta a la diversitat i ofereixi una educació accessible i alhora també suport per atendre les necessitats de tots els estudiants des del principi.

Planificar tot desenvolupant el currículum considerant els objectius,  mètodes, materials i avaluacions ens ajuda a entendre que en els diferents entorns d’aprenentatge s’ha de poder atendre a tothom, sigui quina sigui la seva condició, passant pels superdotats i amb altes capacitats a aquells que presenten més dificultats i que són particularment més vulnerables.

Per això des de la perspectiva de la DUA,  l’ús de la tecnologia està pensat per donar resposta a la diversitat i oferir una educació accessible i de qualitat per a tothom.

Sobre una eina o estratègia entorn del punt de verificació 5.2 en el que parla sobre utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició. Per tal d’implementar-ho ho podem fer de diverses maneres.

Ens podem trobar per exemple que haguem de prendre apunts o, si els generem nosaltres, caldria que estiguessin subtitulats. També pot passar la situació al revés, que d’apunts que tinguem fets haguem de passar-los  a un redactat en ordinador, però, després d’estar tantes hores davant d’una pantalla, estem cansats de seguir teclejant i ja ens faci mal la vista. Altres casos podrien ser per exemple el fet poder  transcriure gravacions d’àudio o vídeo.

Entre altres coses, podem proporcionar correctors ortogràfics, correctors gramaticals i programari de predicció de paraules com també proporcionar programari de reconeixement de veu i convertidors text-veu. Aquests últims ens poden ajudar en casos en les que  persones amb discapacitat lectora, discapacitat visual i problemes de concentració poden beneficiar-se enormement de la funció de text a parla.

Per això, eines com oTranscribe  ens permet transcriure àudio i vídeo i podem modificar la velocitat amb la que reproduïm els arxius. Això ens facilita transcriure’ls si cal i també podem anar des del vídeo/àudio sense treure les mans del teclat (amb les tecles F1, F2 i Esc)  que això és molt comòde a l’hora de treballar.

ARTICLE 10: Situació d’aprenentatge utilitzant tecnologies digitals

Avaluar és una tasca que pot esdevenir feixuga i permet  que els alumnes siguin conscients de com van aprenent i dels aprenentatges que va adquirint.

Cal que entre altres coses es puguin recollir el màxim de varietat de dades en situacions reals d’aprenentatge.

Els tipus d’avaluació es relacionen amb els instruments d’avaluació i en funció del moment i de la finalitat, hem de pensar molt bé en el tipus d’activitats i en els diferents tipus d’instruments d’avaluació.

Podem fer servir gran varietat d’instruments amb diferents eines digitals considerant que és el mestre qui acompanya i introdueix els sabers
quan són necessaris i que es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat

Es té en compte el procés i no només el resultat final (avaluació com a regulació de l’aprenentatge). A més no ens hem d’oblidar d’utilitzar els recursos digitals, entre d’altres, com a instruments que estimulin la curiositat i la creativitat en l’alumnat.

Partint de la base que una situació d’aprenentatge ha de plantejar un repte  en forma de pregunta o de de problema a la que cal donar una resposta, cal que aquest provoqui que l’alumne tingui una inquietutd i un paper actiu per tal de donar-li una resposta.

La situació d’aprenentatge permet que l’alumne realitzi activitats que
desenvolupin competències específiques de la matèria o àrea.
L’alumne ha de dur a terme  accions de diversa exigència cognitiva i habilitats de relació, motrius i emocionals.

Cal considerar que per tal de no oblidar-nos aspectes importants a l’hora d’avaluar en les situacions d’aprenentatge, podem fer una llista de verificació per tal de comprovar que no ens deixem res al tinter. I per acabar d’amanir-ho tot, amb l’ús de la tecnologia i incorporant competències digitals podem donar resposta o crear un producte final vagi més enllà.

 

 

 

ARTICLE 7: Canal Educatiu a Youtube i Connexions

Una bona manera de conèixer continguts educatius és mitjançant  el canal Edutopia. Aquí es poden trobar un munt d’idees i recursos que podem treballar amb els n0stres alumnes: des de Projectes, integració de les TIC a l’aula

https://www.youtube.com/@edutopia/about

L’Edutopia és una font d’inspiració per trobar informació sobre les coses que funcionen en educació i de pas un es pot impregnar de noves idees.

Pots visualitzar vídeos molt interessants, amb eines i recursos que ens poden ajudar en el nostre dia a dia com a docents, i com no ens posen ajudar a fer les nostres classes més dinàmiques, divertides i ben estructurades.