Document base d’atenció primerenca

Companyes l’Equip d’Atenció Precoç del CRE ONCE Barcelona han participat en l’elaboració del document sobre el paper que ha de desenvolupar l’ONCE en l’àmbit de l’Atenció Primerenca (Document Base de l’Atenció Primerenca), en relació a les necessitats específiques que presenta la població amb greu discapacitat visual i dins el marc normatiu de l’Estat i de les Autonomies.

Aquest document defineix els principis i objectius del programa d’Atenció Primerenca a l’ONCE, els criteris i metodologia d’intervenció i d’organització de recursos, la població objecte de l’atenció, així com altres qüestions relatives a la prestació d’aquest servei.

Ha estat elaborat pel Grup Dada (Grup de Dinamització de l’Atenció Primerenca de l’ONCE, grupodato@once.es), en col.laboració amb els participants dels seminaris de formació permanent en Atenció Primerenca, pertanyents a cada un dels Centres de Recursos educatius, coordinats des del Departament d’Atenció Educativa de la Direcció d’Educació, Ocupació i Promoció Cultural de l’ONCE.

El podeu consultar a la Intranet de l’ONCE.