Industrialització, globalització. Sectors secundari i terciari

[slideshare id=153771&doc=delaindustrialitzacioalaglobalitzacio-sectorssecundariiterciari-ies-miquel-biada-1194026205262533-1&w=425]De la industrialització a la globalització; els sectors secundari i terciari.

Font secundària: Slideshare
Font primària: IES Miquel Biada