CRITERIS DE PUNTUACIÓ I DOCUMENTACIÓ

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Els criteris de prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania (PIRMI), se sumen 15 punts. Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa.?Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una?discapacitat, se sumen?15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

DOCUMENTACIÓ

*Recordeu que abans d’iniciar la preinscripció en línia heu de tenir escanejats o fotografiats els documents acreditatius.

Documentació per poder realitzar el tràmit de la preinscripció. 

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar l passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola,  adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne,
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. (En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat)
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar els criteris complementaris s’ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d’haver nascut en un part múltiple s’acredita amb el llibre de família.
 • La situació d’acolliment familiar s’acredita amb la?resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat.?Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat .

La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s’acredita amb la sentència judicial o l’informe dels serveis socials.