PLA DE REOBERTURA DE CENTRE

PLA ESPECÍFIC D’OBERTURA- SETEMBRE 2020

Aquest és el document específic que ha elaborat el centre que són les bases en que és realitzarà el Pla de reobertura de centre.

Pla específic de reobertura de centre. Juny2020

En la carta següent s’explica la normativa a aplicar durant els dies del més de juny, el 8 de juny si tot va bé,  per a la reobertura del centre en el moment de l’entrada a la Fase-2 de desescalada del confinament pel SARS-CoV2. Us demanem que llegiu atentament la carta i tingueu en compte que  hi ha instruccions diferents per segons els nivells o etapa: Educació Infantil, de 1r a 5è de primària i 6è de primària

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, quan comencem la Fase 2 de desescalada, hi haurà una reobertura dels centres. Per a poder fer aquesta reobertura, hem rebut unes instruccions per ajudar-nos a tenir una guia de com podem obrir els centres pensant en el benestar i la salut de tota la comunitat educativa.

La tornada és voluntària per part de l’alumnat.

La família també pot demanar una cita prèvia al tutor/a si ho creu necessari. L’entrevista seria també amb un sol progenitor o tutor.

Podeu demanar cita prèvia, quan parleu amb el tutor, per mail (a8021582@xtec.cat) o trucant al 93-570-57-81 abans del dia 2 de juny.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format de docència telemàtica el 19 de juny.

D’acord amb les instruccions per al desplegament del pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020 , els requisits per poder venir a l’escola són:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia (caldrà que porteu una còpia del llibre de vacunes actualitzada).

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

Per anar a l’escola, les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu, com ja hem dit,  una declaració responsable d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

Les famílies vigilaran  l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Els alumnes i familiars han de portar mascareta de casa.

 

ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Com serà l’acollida de l’alumnat?

 • Les entrades i sortides seran esglaonades.
 • Hi haurà un mestre per cada 8 alumnes a P3 i un mestre per cada 10 alumnes a P4 i P5.
 • Els alumnes disposaran de 4m², amb un distanciament de 2m.
 • Cada alumne tindrà un material individual ja que no es permet que el comparteixin. 

Així doncs, necessitem que ens feu saber si teniu la necessitat que els vostres fills/es vinguin a l’escola i en el retorn al centre haureu de lliurar dues declaracions responsables:

 • Una per declarar que tots dos progenitors feu treball presencial i no podeu flexibilitzar-lo
 • I una altra per declarar que els infants compleixen els requisits per assistir al centre. 

ALUMNES DE 1R A 5È

Els alumnes de 1r a 5è  de primària, seran el tutor conjuntament amb la direcció  qui valoraran si ha d’assistir a l’escola. Si el/la mestre/a veu la necessitat de fer un suport individualitzat a un nen/a, sigui només l’alumne o també amb l’acompanyament d’un familiar (només un membre del nucli familiar),  se us donarà una cita prèvia per venir a l’escola.

Com serà l’acollida de l’alumnat?

 • L’entrada serà individual i amb cita prèvia.
 • Hi haurà un sol mestre per atendre aquesta reunió, a ser possible, el/la tutor/a.
 • S’habilitarà un espai de l’escola amb les mesures higièniques i de seguretat necessàries per realitzar aquestes tutories.

ALUMNES DE 6È

Els alumnes de 6è de primària vindran al centre, si així ho volen, dos dies a la setmana amb una durada de 2 hores  dins la franja de 9 a 13 hores. L’activitat que es durà a terme a l’escola serà la de donar suport a la finalització d’etapa i fer un acompanyament pel seu pas a secundària. En cas que l’alumne assisteixi a l’escola, haureu de portar el primer dia de retorn al centre una declaració responsable que se us facilitarà prèviament. 

Com serà l’acollida de l’alumnat?

 • Les entrades i sortides seran esglaonades.
 • Hi haurà un mestre per cada 13 alumnes en l’atenció en grups reduïts.
 • Els alumnes disposaran de 4m², amb un distanciament de 2m.
 • Cada alumne tindrà un material individual ja que no es permet que el comparteixin. 

Mollet del Vallès 29 de maig de 2020

L’Equip directiu

INFOGRAFIA