BIBLIOTECA

La Biblioteca escolar, eina imprescindible per als aprenentatges, intersecció entre l’adquisició de nous coneixements i el plaer per la lectura.

Espai on es propicia el desenvolupament de la competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

Actualment les activitats relacionades amb l’ús de la Biblioteca escolar formen part de la Programació General de Centre. La Biblioteca s’utilitza com a font d’informació i recerca, com un espai de lectura i per realitzar el préstec de llibres..

Tal com consta al Projecte Educatiu del Centre de l’escola és vol fer incidència en la importància de la biblioteca com  una eina imprescindible en l’aprenentatge dels alumnes, una eina que els proporciona una millora en la majoria dels aspectes curriculars i personals:

  • Recerca d’informació per a les diferents àrees
  • Visions diferents sobre un mateix tema
  • Ampliació de coneixements
  • Autonomia personal
  • Gust i plaer per la lectura

El PEC de l’escola recull els objectius que fan referència a diversos aspectes relacionats amb l’ús de la Biblioteca:

  • Potenciar un ensenyament actiu i inclusiu en què es desenvolupin la iniciativa i la creativitat
  • Assegurar la capacitat d’una expressió oral i escrita ordenada i creativa, així com els mecanismes de lectura i de comprensió lectora.
  • Perseguir sistemes actius que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés d’aprenentatge.
  • Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que es convertirà en la bases de la seva formació i de l’adquisició d’aprenentatges.
  • Fomentar l’adquisició de tècniques i habilitats instrumentals bàsiques per al procés d’aprenentatge.

Els mestres i les mestres del Salvat volem que els nostres infants tinguin totes aquelles possibilitats que puguin garantir l’accés a la cultura i dotar-los de les habilitats i les estratègies d’aprenentatges necessàries al llarg de la vida. Per això,  per que no sempre partim de les condicions més favorables i perquè creiem fermament que els llibres, els contes, les històries… teixeixen fils invisibles de comunicació, de relació, de comprensió entre les persones creiem que podem tirar endavant el projecte de la biblioteca.

Actualment,  i amb la implicació de tot el claustre s’ha intentat impulsar la biblioteca, contemplant aquesta com una “especialitat” més. Així, des de P-5 fins a 6è tots els cursos disposen d’una o dues hores d’ús, depenent en cada cas del nombre d’alumnes, ja que en la majoria de cursos es desdoblen els grups per tal d’oferir una atenció més personalitzada.
En aquest curs s’ha prioritzat l’animació lectora i el préstec

Activitats que es porten a terme per a la dinamització de la lectura
El claustre, tal i com queda reflectit en el nostre PEC, entén la lectura com una eina de creixement personal i des de la biblioteca intentem  a través dels contes narrats, la poesia i les lectures en veu alta que es creïn noves formes de convivència i d’agermanament. És per això, i atenent les característiques del nostres alumnes, en el quals destaquen la manca d’un “fons cultural comú” que la biblioteca esdevé una eina imprescindible per transmetre la tradició oral/cultural … del país (contes clàssics, dites , refranys, llegendes, …) així com un aglutinador i/o receptor de les diferències culturals. Alhora suposa un reforç en el domini de la llengua que és un dels punts febles de la nostra escola.

D’altra banda en molts casos els relats, contes, … que s’expliquen de manera sistemàtica (són presents en la quasi totalitat de les sessions) són per a molts dels nostres infants una de les poques possibilitats d’escoltar històries i de veure i accedir als llibres.

En aquest convenciment que la lectura entra per l’orella i que així comença el procés lector basem les activitats de dinamització de la lectura.

El préstec que es realitza a cada sessió és un altre moment important, ja que d’una banda permet al nen/a explicar i compartir la seva experiència de lectura (què li ha semblat, si l´ha acabat, si val la pena recomanar-lo, …) i emportar-se a casa el llibre que vulgui sense més limitacions que el sentit comú i amb la llibertat de poder-lo llegir, simplement mirar-lo o deixar-lo a mitges.

També, i dins del marc curricular, la biblioteca ajuda i assessora en la busca d’informació de les diferents àrees curriculars.