Claustre

A l’escola hi ha un claustre de 17 mestres, 1 mestra d’aula d’acollida (12’5 h.) 1 tècNIC d’inserció social,  1 logopeda a jornada parcial, 1 mestra de religió (12’5 h.),  1 tècnica d’educació infantil i 1 vetlladora.