LAST JOB SHADOWING ON CLIL PE

Visita a l’escola de primària de l’Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, instal·lacions i assistència a una classe del projecte CLIL del centre amb alumnat de 2n (7 anys). A continuació, tornada a l’institut per participar en una sessió CLIL d’art amb alumnat de 1r d’ESO (treball de geometria – línies). Dinar amb l’equip coordinador de l’ERASMUS – JOB SHADOWING i el director del consorci de centres de Idâes. A la tarda, assistència a una sessió CLIL d’educació física amb alumnat de 4t d’ESO de bàdminton. Finalment, reunió amb les coordinadores del projecte i entrega dels certificats d’assistència al JOB SHADOWING.

Visita a la escuela de primaria del Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, instalaciones y asistencia a una clase del proyecto CLIL del centro con alumnado de 2º (7 años). Seguidamente, vuelta al instituto para participar en una sesión CLIL de arte con alumnado de 1º de la ESO (trabajo de geometría – líneas). Comida con el equipo coordinador del ERASMUS – JOB SHADOWING y el director del consorcio de escuelas de Idâes. Por la tarde, asistencia a una sesión CLIL de educación física con alumnado de 4º de la ESO sobre bádminton. Finalmente, reunión con las coordinadoras del proyecto y entrega de los certificados de asistencia al JOB SHADOWING.

Visit to the primary school of the Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, facilities and attendance at a class of the center’s CLIL project with 2nd grade students (7 years old). Then, back to the institute to participate in a CLIL Art lesson with 1st ESO students (Geometry work – lines). Lunch with the Coordinating team of ERASMUS – JOB SHADOWING and the director of the consortium of Idâes schools. In the afternoon, attendance at a Physical Education CLIL session with 4th ESO students on badminton. Finally, meeting with the project coordinators and delivery of the certificates of attendance to the JOB SHADOWING.

 

Visiting the facilities and Job Shadowing on CLIL in Vocational Studies

Rebuda al centre amb un esmorzar britànic elaborat pels estudiants del mòdul de restauració, donat que treballen amb metodologia CLIL. Tot seguit, visita a les instal·lacions del centre que, a l’estar en obres de remodelació, ha hagut de modificar els espais i adaptar-se a les condicions actuals. Entrem a diferents aules de primària i secundària per tal de parlar amb l’alumnat que participa en projectes CLIL. Finalment, una de les coordinadores del projecte ERASMUS ens mostra la planificació de les unitats CLIL en els cursos on s’està portant a terme (de 6è a 4t d’ESO).

Recibimiento en el centro con un desayuno inglés elaborado por los estudiantes del módulo de restauración, dado que trabajan con metodología CLIL. Seguidamente, visita las instalaciones del centro que, al estar en obras de remodelación, han tenido que modificar los espacios y adaptarse a las condiciones actuales. Entramos en distintas aulas de primaria y secundaria para hablar con el alumnado que participa en proyectos CLIL. Por último una de las coordinadoras del proyecto ERASMUS nos enseña la planificación de la unidades CLIL en los cursos donde se está realizando (de 6º a 4º de la ESO).

Reception at the center with an English breakfast prepared by the students of the restoration module, given that they work with the CLIL methodology. Next, visit the facilities of the center that, being under renovation works, have had to modify the spaces and adapt to current conditions. We entered different Primary and Secondary classrooms to speak with the students who participate in CLIL projects. Finally, one of the coordinators of the ERASMUS project shares the planning of the school CLIL units in the courses where it is being carried out (from 6th to 4th of ESO).

DAY 1: Getting to know the CLIL project in Idâes, PORTUGAL

Arribada a l’Institut escola Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, que ofereix cursos des d’educació infantil fins a 4t ESO. Ens rep la coordinadora del Job Shadowing i projecte CLIL del centre i ens fa una presentació sobre la localització de l’escola i el sistema educatiu portuguès. Com que compartim l’experiència amb dues mestres turques iniciem un petit debat sobre les fortaleses i debilitats dels sistemes educatius dels 3 països (Portugal, Espanya i Turquia). Ens visita el director del centre que ens dona la benvinguda i fem una petita pausa. Tot seguit reprenem la presentació per tal d’explicar-nos el projecte CLIL que porten a terme a l’escola.

Llegada al Instituto escuela Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, que ofrece cursos desde educación infantil a 4º de la ESO. Nos recibe la coordinadora del Job Shadowing y proyecto CLIL del centro y nos hace una presentación sobre la localización de la escuela y el sistema educativo portugués. Como compartimos la experiencia con dos maestras turcas iniciamos un pequeño debate sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos de los 3 países (Portugal, España y Turquía). Nos visita el director del centro que nos da la bienvenida y hacemos una pequeña pausa. Seguidamente retomamos la presentación para explicarnos el proyecto CLIL que están desarrollando en la escuela.

Arrival at the Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras School Institute, which offers courses from early childhood education to 4th ESO. We are received by the coordinator of the center’s Job Shadowing and CLIL project and gives us a presentation on the location of the school and the Portuguese educational system. As we shared the experience with two Turkish teachers, we started a small debate about the strengths and weaknesses of the educational systems of the 3 countries (Portugal, Spain and Turkey). The director of the center visits us and welcomes us and we take a short break. After that, we go back to the presentation to explain the CLIL project that they are developing at the school.