APRIL THE 23RD IN OUR SCHOOL LIBRARIES

Després de la data oficial del Dia Internacional del Llibre (23 d’abril), els membres del consorci ens vàrem reunir per compartir les activitats que cada centre va dur a terme.

El fet de compartir aquestes activitats entre nosaltres tenia la finalitat de començar un “magatzem” d’activitats que compartiríem amb mestres europeus de la comunitat eTwinning que hi estiguessin interessats, per tal d’enriquir-nos recíprocament i, potser, adoptar noves idees, participant de la internacionalització.

A hores d’ara, hem creat una carpeta on els membres del consorci i els membres interessats d’eTwinning poden accedir i penjar-hi les activitats que vulguin compartir i que s’hagin dut a terme amb els alumnes, sempre seguint el fil de referència: activitats o tallers literaris, lectura creativa, elaboració i/o representació de contes, activitats dutes a terme a través de la biblioteca escolar, etc.. I estem molt contents d’anunciar-vos que ja en tenim unes quantes!


Unos días más tarde de la fecha oficial del Día Internacional del Libro (23 de abril), los miembros del consorcio nos reunimos para compartir las actividades que cada centro llevó a cabo.

El hecho de compartir estas actividades entre nosotros tenía la finalidad de empezar un “almacén” de actividades que compartiríamos con personal europeo del mundo educativo de la comunidad eTwinning que estuviera interesado, a fin de enriquecernos mutuamente y, a lo mejor, adoptar nuevas ideas, participando de la internacionalización. 

A día de hoy, hemos creado una carpeta en la cual los miembros del consorcio y los miembros interesados de eTwinning pueden acceder y subir actividades que quieran compartir y que se hayan trabajado con los alumnos, siempre siguiendo el hilo de referencia: actividades o talleres literarios, lectura creativa, elaboración y/o representación de cuentos, actividades llevadas a cabo en la biblioteca escolar, etc.. ¡Y estamos muy contentos de anunciaros que ya tenemos unas cuantas de ellas!


A few days after the International Book Day (April the 23rd), the members of the consortium had a meeting to share all the activities that each school center carried out.

The fact of sharing these activities between us had the intention of creating a stock of activities that we would share with other European teachers from the eTwinning community that could be interested, in order to enrich each other and, maybe, adopt new ideas, participating in the internationalization process.

Until now, we have created a shared folder in which the consortium members and the interested members from eTwinning can access and add the activities they want to share and which have been worked along with the students, always following the common thread: literacy activities or workshops, creative reading, elaboration or representation of a tale, activities carried out in or through the school library, etc.. And we are so excited to let you know that we already have a bunch of them!

SHARING AND GAINING

Bon dia Món!!

Us hem de confessar que morim de ganes de poder-nos moure, explorar biblioteques escolars europees, conèixer professionals de l’educació internacionalment i presenciar pràctiques educatives europees en què es treballi la metodologia CLIL i l’aprenentatge basat en projectes. Però som pacients i, mentrestant, seguim A TOPE mantenint viu el projecte i preparant el terreny per estar el més ben preparats possible per quan arribi el moment. 

Aquest mes hem estat fent equip i creixent, compartint informació d’alguns webinars que hem vist relacionats amb aquests temes. A més, hem preparat un recull d’activitats  literàries, treballades amb els alumnes, que volem compartir amb mestres d’arreu d’Europa que hem contactat per eTwinning i que, de la mateixa manera, ens faran arribar activitats relacionades a nosaltres, per així enriquir-nos mútuament.

La curiositat et pot? Dona un cop d’ull a les activitats que han preparat els centres: Escola Castanyer – Escola Les EscomesIE Greda 


Buenos días Mundo!!

Tenemos que confesaros que morimos de ganas de podernos mover, explorar bibliotecas escolares europeas, conocer profesionales de la educación internacionalmente y presenciar prácticas educativas europeas en que se trabaje la metodología CLIL y el aprendizaje basado en proyectos. Pero somos pacientes y, mientras, seguimos A TOPE manteniendo vivo el proyecto y preparando el terreno para estar lo mejor preparados posible para cuando llegue el momento.

Este mes hemos estado haciendo equipo y creciendo, compartiendo información de algunos webinars que hemos visto relacionados con estos temas. Además, hemos preparado un seguido de actividades literarias que se han trabajado con los alumnos y que queremos compartir con maestros y maestras de otras partes de Europa, a los cuales hemos contactado a través de eTwinning, y que nos compartirán, también, actividades relacionadas con la literatura, para así enriquecernos mútuamente.

Te puede la curiosidad? Héchale una ojeada a las actividades que han preparado los centros: Escuela Castanyer – Escuela Les Escomes – IE Greda


Good morning World!

We must confess that we are willing to be able to move, explore different European school libraries, to meet professionals of the education world, to experience educative practices working on AICLE or PBL methodologies, But we are patient and, meanwhile, we are ON FIRE keeping the project alive and preparing ourselves to be ready for when the time comes.

This month, we have been sharing information about different webinars we attended related to these topics. We also prepared a few literacy activities, worked with the students, that we want to share with other European teachers we contacted through eTwinning and who, in exchange, will share related activities with us so that we can grow and enrich each other. Are you curious? Have a look at the activities that the centers have prepared: Castanyer School – Les Escomes School – Greda Elementary and High School