Competències

Aquestes són les competències bàsiques que apareixen en aquesta UD:

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Competència del tractament de la informació i competència digital*
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència matemàtica
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal
  • Competència artística i cultural

*Dins de la competència bàsiques de l’àmbit digital trobem:

DIMENSIÓ: INSTRUMENTS I APLICACIONS
Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats

d’acord amb les tasques a realitzar.
Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractamentde dades numèriques i presentacions multimèdia.
DIMENSIÓ: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS
ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses
fonts i entorns digitals.
Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament
de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
DIMENSIÓ: COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ
Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.
Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·la-
boratiu.