Documentació que cal portar

En el moment de la matriculació cal portar:

  • DNI del pare, mare o tutor (foptocòpia)
  • llibre de família (Fotocòpia)
  • targeta del servei català de la salut (Fotocòpia)
  • llibre de vacunes* ( o certificat mèdic en cas d’absència) Fotocòpia
  • certificat d’empadronament
  • fitxa de dades bàsiques (s’adjunta per omplir)
  • autorització de permisos de sortides i fotografies (s’adjunta per omplir)

*cal portar una fotocòpia actualitzada del carnet de vacunes en cada nova modificació.