Com treballem?

CRITERIS METODOLÒGICS

Els Principis Metodològics que ens guien sobre els processos de desenvolupament en el procés d’ensenyament – aprenentatge no impliquen una metodologia determinada; Les metodologies, i sobretot la manera de dur-les a terme, estan molt relacionades amb els objectius i les finalitats generals que perseguim, tal com diu Cèsar Coll (1986).

• PRINCIPIS METODOLÒGICS

Alguns dels principis metodològics que tenim en compte són: Activitat física i mental, joc, socialització, intuïció, motivació, individualització, creativitat, globalització, significació i funcionalitat.

• ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES

– AGRUPACIONS: Tenim en compte la planificació d’activitats a través de la combinació de les diverses formes d’agrupacions existents dels alumnes. Activitats individuals i també d’altres col•lectives ( per parelles, petits grups, per mig grup / desdoblament, per grup – classe).

– DISTRIBUCIÓ:

o Temporal: Flexible i adequada als nens i nenes, intentant seguir un ordre i seqüència per facilitar marcs de referència.
o Espaial: Intentem optimitzar al màxim el seu ús.

• ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES:

La metodologia que utilitzem es centra en una concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge, i com aquesta diu, no hi ha metodologies bones ni dolentes per elles mateixes sinó que més aviat depèn de la manera com s’apliquen. Per aquesta raó fem servir metodologies diverses combinades.

o RACONS: ( E. Claparède)

La classe està distribuïda per racons – joc – treball, i en cadascun d’ells hi ha col•locats una sèrie de materials. La distribució de l’espai en relació als racons és diferent depenent del que estem treballant en cada moment.

o PROJECTES: (Kilpatrick)

El mètode de Projectes representa una forma d’organitzar l’activitat d’Ensenyament – Aprenentatge a la classe que implica entendre que els conceptes escolars no s’articulen d’una manera rígida sinó que són producte de l’organització d’una sèrie de coneixements procedents de diverses disciplines o àrees de coneixement.

o TALLERS: ( Pestalozzi / Freinet)

Internivell

• ÚS DE LES TIC

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació, de dinamització, d’innovació i de millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.

A les aules disposem d’un ordinador d’ús exclusiu per aula.

Internet ofereix nombroses possibilitats de disposar de recursos apropiats a les diverses àrees curriculars amb una àmplia gamma de contextos didàctics i d’aprenentatge. En concret, el Departament d’Educació, des dels portals XTEC i edu365 facilita informació, recursos, materials i enllaços d’interès, triats i actualitzats per a l’aplicació de les TIC al currículum. També treballarem amb pàgines com www.poissonrouge.com o programes de colorejar com Kid pix o paint, també amb processadors de text com el word.

EIXOS TRANSVERSALS I PROJECTES

• EIXOS TRANSVERSALS:

Anomenem eixos transversals del currículum a tots aquells aspectes destacables en la nostra societat que també han de formar part del currículum i, per tant, del procés d’ensenyament- aprenentatge. Aquests aspectes no sempre tenen un tractament explícit en els continguts i objectius de l’etapa, però sí que, de forma implícita, no solament se’ls dóna cabuda, sinó que es propicia la seva incorporació en els projectes curriculars del centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *