ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2018

De conformitat amb RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, aquesta Direcció es plau d’informar-vos de què:

1.- En el tauler d’anuncis d’aquesta Escola hi haurà exposat el llistat  de tots els pares d’alumnes, des del 5 de Novembre de 2018 i fins el 26 de Novembre de 2018. Entre el dia 5 i el dia 9 de novembre es poden presentar reclamacions als censos. La presència en l’esmentat llistat dóna dret a presentar-se com a candidat i/o a emetre vot per a elegir els representants de les/dels mares/pares en l’esmentat Consell Escolar.

2.- Els pares que desitgin presentar-se com a candidats per a ésser elegits, hauran d’omplir una butlleta (demanar-la a secretaria) degudament complimentada, lliurar-la a la Direcció de l’Escola, fins el dia 16 de Novembre de 2018.

3.- El nombre de representants de les/dels mares/pares en el Consell Escolar d’aquest Centre és de 3 (més el representant de l’AMPA) dels quals se’n renova 2.  Si per qualsevol motiu, no hi hagués cap candidatura, d’acord amb la normativa vigent “tots els membres del sector passaran a ésser elegibles”.

 

4.- El dia 9 de Novembre de 2018, a les 12’30 hores i, en les dependències del Centre, es procedirà al sorteig per a la designació de DOS mares/pares que, juntament amb la Directora de l’Escola formaran la MESA ELECTORAL del Sector Pares d’Alumnes. Així mateix, es procedirà al sorteig de QUATRE mares/pares suplents. Si algun dels mares/pares designats no pogués composar la Mesa Electoral, ho comunicarà per escrit a la Directora de l’Escola, i aquesta resoldrà.

5.- Les eleccions de mares/pares d’alumnes es realitzaran el dia 27 de Novembre de 2018 de les 12:30 a les 13:30 i de les 16:00 a les 17:00 al hall l’Escola.

6.- Per a qualsevol dubte o errada en els llistats de pares, adreceu-vos a la Direcció del Centre.

Alcarràs a 31 d’octubre de 2018