Què ens diu el currículum de PRIMÀRIA?

Comencem la feina amb les nostres programacions, els cotinguts dels llibres amb que treballem, les taules del CREAMAT i al tres materials que ens arribin a les mans.

Potser, encara que després utilitzem diferents fonts per treballar, hem de coneixer abans de tot el que diu el nou currículum de primària.

A la seva introducció, el nou currículum  ens diu que la finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure.

Seguin aquest plantejament general l’area de matemàtiques es planteja amb la perspectiva d’un aprenentatge de les matemàtiques per a la vida diària, que ajudin a interpretar el món que ens envolta.

Aquesta perspectiva ens farà ensenyar de manera que els nostres i les nostres alumnes assoleixin, al fina de l’etapa, un nivell de competència matemàtica que els permeti desenvolupar-se a la seva vida quotidiana.

Assolir la competència matemàtica implica:

· Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tinguin sentit, experimentar, intuir, relacionar conceptes i fer abstraccions.
· Raonar matemàticament. Induir i deduir, particularitzar i generalitzar; argumentar les decisions preses, així com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades.
· Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació-problema, planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions.
· Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i TIC, de dibuix i de mesura) per fer matemàtiques.
· Interpretar i representar a través de paraules, dibuixos, símbols, nombres i materials, expressions, processos i resultats matemàtics.
· Comunicar el treball i els descobriments als altres, tant oralment com per escrit, utilitzant de manera progressiva el llenguatge matemàtic.

Per assolir aquesta competència dessitjada, el currículum ha dividit els continguts en cinc blocs temàtics i ha definit quatre processos que s’han d’anar desenvolupant durant el tres cicles i juntament amb l’adquisició dels continguts. El treball en aquest sentit té com objectiu final que l’alumnat desenvolupi unes capacitats determinades que podem definir com a objectius d’àrea.

Els blocs de continguts són:

Numeració i càlcul :

 • Comprensió dels nombres, dels seus usos , de les seves formes de representació i del sistema de numeració en el qual s’expressen.
 • Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres, i la comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació.

Relacions i canvis:

 • Desenvolupar la comprensió i anàlisi de patrons.
 • Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions.

Espai i forma:

 • Desenvolupar el coneixement i l’anàlisi de les característiques i propietats de les figures de tres i dues dimensions.
 • Localitzar i descriure relacions espacials.
 • Identificar i aplicar transformacions geomètriques.
 • Utilitzar la visualització i els models geomètrics per resoldre problemes.

Mesura:

 • Desenvolupar la comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar.
 • Aplicació de tècniques i d’instruments adequats per mesurar cada magnitud.

Estadística i l’atzar:

 • Potenciar la formulació de preguntes que es puguin respondre a través de l’ús de dades.
 • Selecció i ús de mètodes estadístics elementals per analitzar dades, per treure conclusions i per fer prediccions basades en dades.
 • Comprensió i aplicació dels conceptes bàsics d’atzar.

Els procesos a desenvolupar són:

La resolució de problemes: Els problemes, a més d’aplicar el coneixement adquirit en altres contextos, han de possibilitar la construcció del coneixement matemàtic i mostrar-ne la utilitat.

El raonament i la prova: Són formes de desenvolupar coneixements, fer-se preguntes i tractar de respondre-les, formular conjectures i argumentar la seva validesa o refutar-la, donar raons a les respostes i reconèixer l’existència de diferents camins per arribar a un resultat determinat.

La comunicació i la representació de la informació: Suposa l’organització i estructuració del coneixement per donar-li ordre i coherència i afavorir el contrast amb altres formes de fer dels companys i companyes de classe. Cal potenciar l’ús de diferents formes de representació per comunicar les idees i els processos seguits, a partir de la verbalització i, de manera progressiva, del llenguatge simbòlic.

La connexió entre els diferents continguts de les matemàtiques i amb d’altres arees: Serveix per mostrar la relació entre conceptes de diferents àrees, la qual cosa eixampla la comprensió de les matemàtiques. Encara que els continguts es presentin organitzats per blocs, en el procés d’ensenyament i aprenentatge és convenient establir relacions entre aquests sempre que sigui possible.

A més dels continguts i els processos, en el procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques hem de tenir en compte la rellevància dels contextos intentant que sigun el més significatius i rics possible, la connexió entre els continguts i el treball interdisciplinari, ja que l’ordenació en blocs no implica una jerarquització d’aquests, la valoració d’actituds relacionades amb les matemàtiques com la curiositat, la creativitat, la imaginació, la tenacitat, la precisió….No hem d’oblidar tampoc la diversitat en les formes de treball, combinant el treball e gran grup, petit grup io individual i utilitzant prioritàriament el llenguatge oral i la importància de l’avaluació com a part del procés.

Els objectius d’àrea són:

 1. Utilitzar i valorar les matemàtiques com una eina útil per comprendre el món i per expressar informacions i coneixements sobre l’entorn, i reconèixer-les com una ciència oberta i dinàmica.
 2. Reconèixer el raonament, l’argumentació i la prova com aspectes fonamentals de les matemàtiques, així com el valor d’actituds com la perseverança, la precisió i la revisió.
 3. Reconèixer situacions-problema de l’entorn i utilitzar les matemàtiques per resoldre-les, triant els recursos que es considerin més adients i explicant-ne l’elecció.
 4. Planificar i aplicar estratègies (anàlisi de semblances i diferències, exploració sistemàtica de diferents possibilitats, particularització i generalització, comprensió de l’ús de les operacions, entre altres) per resoldre problemes i modificar-les, si cal.
 5. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic a partir de la comunicació coherent i clara de les pròpies idees, i dels processos matemàtics emprats, als companys i als mestres.
 6. Crear i utilitzar representacions per organitzar, registrar i comunicar les idees i els processos matemàtics, així com interpretar i usar el llenguatge matemàtic, com ara xifres, signes, dibuixos geomètrics, taules i gràfics per descriure fenòmens habituals.
 7. Comprendre el sistema de numeració decimal i el significat de les operacions. Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables, tot utilitzant diferents tècniques: càlcul mental, càlcul escrit i càlcul amb calculadora i altres TIC, d’acord amb la situació.
 8. Identificar i descriure formes geomètriques de l’entorn, tot utilitzant el coneixement dels seus elements i de les seves propietats. Interpretar i utilitzar procediments d’orientació espacial en contextos diversos.
 9. Comprendre les magnituds mesurables i el procés de mesurar, i aplicar les unitats d’ús habitual, les tècniques i els instruments de mesura adequats a cada situació.
 10. Interpretar la informació, elaborar preguntes, recollir, organitzar i representar les dades per respondre-les, utilitzant els mètodes estadístics apropiats, així com comprendre i aplicar els conceptes bàsics d’atzar.

Amb aquest resum dels elements que ens ofereix el nou currículum tenim una visió general i més àmplia del què em d’aconseguir    al llarg de l’etapa de Primària.

Segur que aquest nou punt de vista ens ajuda a seguir el camí de la feina d’aquest curs i, el que és més important, a fer dels nostres alumnes nois i noies que siguin capaços d’interpretar el món que els envolta de manera crítica i a fomentar els seus criteris i les seves desicions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *