Què ens diu el currículum d’INFANTIL?

A l’apartat de suport curricular del CREAMAT podem trobar un llistat de preguntes amb resposta sobre les matemàtiques al nou currículum d’infntil .

Potser, encara que després utilitzem diferents fonts per treballar, hem de coneixer abans de tot el que diu el currículum d’infantil.

A la introducció del currículum d’infantil podem llegir  que la matemàtica esdevé una eina per conèixer l’entorn: quantificant, mesurant, localitzant; permet que se superi el simple coneixement físic i avanci fins a predir, comprovar, generalitzar, fer models, que és una manera d’abstreure. És per aquest motiu que els continguts específics de matemàtiques s’inclouen dintre de l’àrea de descoberta de l’entorn.

Tot i que a infantil no hem d’assolir competències, hem de afavorir quatre capacitats:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar i a comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

A diferència del currículum de primària, i donat el plantejament global a infantil, els processos no queden explicitats però si que són implicits al redactat de la introducció:

Les situacions de vida diària en proporcionen moltes, però cal que l’escola asseguri per a tots els infants experiències prou riques i
que els acompanyi en els aprenentatges, impulsant el plantejament d’interrogants, encaminant la resposta a les seves preguntes, oferint materials, recursos i estratègies que ajudin a través dels llenguatges a connectar i fer conscients les experiències viscudes.
(aquest fragment parla implicitament dels processos de resoldre problemes, raonar, justificar, representar, comunicar i connectar)

Les capacitats i les matemàtiques

De les quatre capacitats n’hi ha dues que es refereixen a aprenentatges matemàtics:

Aprendre a pensar i a comunicar.
Organitzar i exposar les pròpies vivències; cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements; treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.
L’infant haurà de ser capaç de:
· Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
· Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.
L’infant haurà de ser capaç de:
· Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
· Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

Continguts de l’àrea de descoberta de l’entorn

Els continguts de l’àrea que es refereixen a les matemàtiques són:

 • Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes: triangle, quadrilàter i cercle, que formen part d’elements de l’entorn.
 • Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.
 • Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
 • Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida i posterior anàlisi de dades. Iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.
 • Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.
 • Representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.
 • Comparació, ordenació i classificació d’objectes i material, establint relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.
 • Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.
 • Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, ordre i situació.
 • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.
 • Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent la modificació de les quantitats i fent estimacions de resultats.
 • Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.
 • Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics.
 • Verbalització dels processos i valoració dels resultats.
 • Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat en l’experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la justificació com a manera habitual de conèixer i d’elaborar explicacions.
 • Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els mesos i les estacions. Ús del calendari.
 • Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint relacions causa-efecte.
 • Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis.
 • Elaboració i interpretació de representacions gràfiques senzilles sobre dades de la vida quotidiana.
 • Identificació d’informacions proporcionades pels diferents mitjans de comunicació, i expressió de la pròpia opinió.

Els objectius de l’etapa són:

Entre els 10 obgetius generals del segon cicle de l’educació infantil n’hi ha tres que es relacionen amb el que serà a primària la competència i l’àrea matemàtica:

5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquest resum del tractament de les matemàtiques al currículum, tenim una visió general i més àmplia del què em d’aconseguir al llarg de l’etapa d’Infantil.

Segur que aquest punt de vista ens ajuda a seguir la feina d’aquest curs i, el que és més important, a fer dels nostres alumnes nenes i nens preparats per començar el camí cap a la competència matemàtica i en definitiva de la  interpretació del món que els envolta.

2 thoughts on “Què ens diu el currículum d’INFANTIL?

 1. Montserrat B

  Moltes gràcies, Alfons!

  He llegit aquest resum i em sembla molt correcte i molt acurat. Amb això, tenim una eina molt bona per començar. Ara ens cal debatre, compartir criteris i anar definint la programació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *