Matrícula Curs 20/21

Els alumnes admesos a la preinscripció han de formalitzar la matrícula de l‘1 al 7 de setembre de 2020 (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre (ins-latalaia@xtec.cat). El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació.

Els centres han d’informar al Departament d’Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d’accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. La llista d’espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020.

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

Cicles de grau mitjà d’FP: entre el 2 i el 8 de juny.

L’usuari pot triar la manera de presentar la sol•licitud, entre els dos formats següents:  disponibles al Web del Departament d’Educació

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic

Requereix:

  1. Identificació amb DNI electrònic o amb IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne menor d’edat)
  2. Número d’identificació de l’alumne (número d’identificació de  l’alumne)

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al•legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre dema- nat en primera opció. (caldrà verificar-lo en el llistat provisional de 5 de juny)

 1. Presentar sol·licitud en suport informàtic (si no es pot fer per registre electrònic)

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:

  1. Imprimir-la
  2. Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat)
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s’especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

El centre facilitarà mitjans informàtics i assessorament a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis..

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ
 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitja de 1, 2, 3 ESO
 • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins el 12 de juny)
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r curs

No cal presentar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació

Terminis:  Pendent de determinar
(termini per presentar la documentació fins el dia Pendent de determinar)

 • Publicació de l’oferta de places: Pendent de determinar
 • LListes amb puntuació provisional: Pendent de determinar

Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)

 • Reclamació puntuacions: Pendent de determinar
 • LListes un cop resoltes reclamacions: Pendent de determinar
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: Pendent de determinar
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: Pendent de determinar
 • Matrícula ordinària: Pendent de determinar

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions (PFI)

Opció disponible quan comenci el termini

 • Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar “Sol·licitud electrònica” o “En suport informàtic”,”Vés-hi”
 • ATENCIÓ: l’opció “Presencialment” només és per a optar a uns estudis i centres específics d’altres comarques.
 • El codi del nostre centre és 43010372

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ – SETEMBRE:

Cicles formatius: entre l’1 i el 7 de setembre.

Només poden participar els sol·licitants que van participar en el primer període i que no van obtenir plaça.

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants pel Departament d’Ensenyament: 1 de setembre
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció: del 2 al 4 de setembre
 • Publicació llista d’admesos: 8 de setembre
 • Matrícula: 9 i 10 de setembre

Més informació: Web del Departament d’Educació