Xerrada sobre maquinària de jardineria

Un any més, el Tino Fernàndez com a representant de l’empresa Ferreteria Óptimus, va oferir als nostres alumnes una xerrada teòrico-pràctica sobre la maquinària de jardineria.

Aquestes màquines van ser: desbrossadores, bufadores, motoserres, tallabardisses i tallagespes.

També va fer una explicació sobre el pas de les màquines amb benzina a les elèctriques (amb bateria), que ja formen part del present de la jardineria.

 

 

 

Pagament material escolar

Estimades famílies,

Ens dirigim a vosaltres com a famílies d’alumnes de 1r del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Jardineria i floristeria preinscrits i/o assignats a l’Institut La Talaia el curs 2020-2021, amb la finalitat d’informar-vos del procés de matrícula.

El període de matrícula que s’inicia el dia 1.09.2020 i finalitza el dia 7.09.2020 es farà de forma telemàtica, enviant els documents per correu electrònic.

Per tal de formalitzar la matrícula al centre, us trametem els següents enllaços als cinc documents següents per tal que els empleneu, signeu digitalment i retorneu a aquesta mateixa adreça de correu electrònic. En el cas de no poder realitzar-lo de la forma anterior cal fer una còpia escanejada o fotografiada dels documents emplenats i signats i enviar-los a aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

  1. Dades de Matrícula_CFGM_Curs 2020-2021.pdf
  2. Carta de compromís educatiu.Formulari.pdf
  3. Autorització ús imatges.Majors 14 anys_Formulari.pdf
  4. A252.Comunicació relativa als alumnes majors de 14 anys però menors d’edat. Ús de serveis i recursos digitals a Internet.pdf
  5. Pagament_ME-CFGM_20-21.pdf

Amb el codi de barres s’ha d’anar a fer el pagament al Caixer i enviar el justificant del pagament amb el NOM i CURS de l’alumne/a al correu del Centre:  secretaria@institutlatalaia.cat

Sol·licitud d’ajudes als alumnes amb Necessitats Específiques (NESE)

Us comuniquem que al BOE de data 8/08/2020 es va publicar l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NESE finalitza el 30/09/2020.

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin postobligatoris.

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020.

Matrícula Curs 20/21

Els alumnes admesos a la preinscripció han de formalitzar la matrícula de l‘1 al 7 de setembre de 2020 (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre (ins-latalaia@xtec.cat). El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació.

Els centres han d’informar al Departament d’Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d’accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. La llista d’espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020.