Pagament material escolar

Estimades famílies,

Ens dirigim a vosaltres com a famílies d’alumnes de 1r del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Jardineria i floristeria preinscrits i/o assignats a l’Institut La Talaia el curs 2020-2021, amb la finalitat d’informar-vos del procés de matrícula.

El període de matrícula que s’inicia el dia 1.09.2020 i finalitza el dia 7.09.2020 es farà de forma telemàtica, enviant els documents per correu electrònic.

Per tal de formalitzar la matrícula al centre, us trametem els següents enllaços als cinc documents següents per tal que els empleneu, signeu digitalment i retorneu a aquesta mateixa adreça de correu electrònic. En el cas de no poder realitzar-lo de la forma anterior cal fer una còpia escanejada o fotografiada dels documents emplenats i signats i enviar-los a aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

 1. Dades de Matrícula_CFGM_Curs 2020-2021.pdf
 2. Carta de compromís educatiu.Formulari.pdf
 3. Autorització ús imatges.Majors 14 anys_Formulari.pdf
 4. A252.Comunicació relativa als alumnes majors de 14 anys però menors d’edat. Ús de serveis i recursos digitals a Internet.pdf
 5. Pagament_ME-CFGM_20-21.pdf

Amb el codi de barres s’ha d’anar a fer el pagament al Caixer i enviar el justificant del pagament amb el NOM i CURS de l’alumne/a al correu del Centre:  secretaria@institutlatalaia.cat

Sol·licitud d’ajudes als alumnes amb Necessitats Específiques (NESE)

Us comuniquem que al BOE de data 8/08/2020 es va publicar l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NESE finalitza el 30/09/2020.

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin postobligatoris.

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020.

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

Cicles de grau mitjà d’FP: entre el 2 i el 8 de juny.

L’usuari pot triar la manera de presentar la sol•licitud, entre els dos formats següents:  disponibles al Web del Departament d’Educació

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic

Requereix:

  1. Identificació amb DNI electrònic o amb IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne menor d’edat)
  2. Número d’identificació de l’alumne (número d’identificació de  l’alumne)

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al•legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre dema- nat en primera opció. (caldrà verificar-lo en el llistat provisional de 5 de juny)

 1. Presentar sol·licitud en suport informàtic (si no es pot fer per registre electrònic)

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:

  1. Imprimir-la
  2. Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat)
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s’especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

El centre facilitarà mitjans informàtics i assessorament a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis..

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ
 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitja de 1, 2, 3 ESO
 • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins el 12 de juny)
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r curs

No cal presentar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació

Terminis:  Pendent de determinar
(termini per presentar la documentació fins el dia Pendent de determinar)

 • Publicació de l’oferta de places: Pendent de determinar
 • LListes amb puntuació provisional: Pendent de determinar

Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)

 • Reclamació puntuacions: Pendent de determinar
 • LListes un cop resoltes reclamacions: Pendent de determinar
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: Pendent de determinar
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: Pendent de determinar
 • Matrícula ordinària: Pendent de determinar

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions (PFI)

Opció disponible quan comenci el termini

 • Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar “Sol·licitud electrònica” o “En suport informàtic”,”Vés-hi”
 • ATENCIÓ: l’opció “Presencialment” només és per a optar a uns estudis i centres específics d’altres comarques.
 • El codi del nostre centre és 43010372

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ – SETEMBRE:

Cicles formatius: entre l’1 i el 7 de setembre.

Només poden participar els sol·licitants que van participar en el primer període i que no van obtenir plaça.

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants pel Departament d’Ensenyament: 1 de setembre
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció: del 2 al 4 de setembre
 • Publicació llista d’admesos: 8 de setembre
 • Matrícula: 9 i 10 de setembre

Més informació: Web del Departament d’Educació