Proves Diagnòstiques de 3r d’ESO

Avaluació ESOEl dia 15 d’octubre es faran al nostre centre les proves dianòstiques per avaluar les competències lingüística i matemàtica dels  alumnes que tenen una edat entre 14 i 15 anys,  es a dir aquells alumnes que actualment estan cursant el 3r curs de l’ESO.

 

Aquestes proves es basen en les competències bàsiques del currículum treballat a 2n d’ESO i són proves d’elaboració externa però de correcció interna, que organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Tot i tenir un caràcter diagnòstic, tenen també un valor com un instrument avaluador  dels alumnes, i per tant els seus resultats seran recollits en el butlletí de la 1ª avaluació, formant part de la nota de les matèries respectives.  Conjuntament amb el butlletí, es previsible que es faci un  informe d’aquesta avaluació per comunicar-ho a les famílies.

Les proves de cada matèria es faran simultàniament, en les aules respectives de cada grup. El temps de realització de cada prova és d’1 hora.

Models de Proves del  2013:

CATALÀ

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUESExàmens de setembreDeures d’Estiu 2014

Durant l’estiu alguns de vosaltres haureu de combinar les vacances amb moments de treball per recuperar aquelles matèries no superades.

Els dies 1 i 2 de setembre de 2014, estan programades les proves extraordinàries d’  ESO   I   BATXILLERAT   de les diferents matèries.

S’hi haurà de presentar tot l’alumnat amb alguna matèria pendent, encara que hagi passat de curs.

 

Per fer la prova extraordinària, cal lliurar, obligatòriament, el mateix dia de l’examen, les activitats de recuperació (deures d’estiu).

Per cada matèria pendent, es tindrà en compte, per valorar si ha estat o no  superada al setembre:

1. La nota final del curs 2013/14.

2. Les activitats de recuperació d’estiu.

3. El resultat de la prova extraordinària (examen del setembre).

En el cas dels alumnes aprovats, les activitats d’estiu són voluntàries. En aquest cas, s’hauran de presentar un cop començat el curs (les demanarà el professor/a de cada matèria) i es tindran en compte per millorar la nota del primer trimestre del curs 2014/15.

Si teniu cap dubte aquests dies de juliol, podeu trucar o passar-vos per l’institut entre les 9:00 i les 14:30.

ÀNIMS I BON ESTIU!!!

 

Per saber les activitats d’estiu, entreu al  moodle que us adreça cada curs, i descarregueu-vos el document de cada matèria.

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

BatxilleratEl DELF escolar

El ministeri francès de l’educació Nacional i de l’ensenyament superior proposen una àmplia gama de certificacions en francès llengua estrangera (diplomes i tests) per validar les competències en francès, des dels primers aprenentatges fins als nivells més avançats.
L’oferta està adaptada a tots els públics i edats. Està harmonitzada sobre l’escala dels sis nivells del Marc europeu comú de referència per les llengües.
Els diplomes (DELF i DALF) són independents i ratifiquen el domini de les quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen una durada limitada.
Estan validats per un equip d’experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes internacionalment i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers encarregats de l’educació.

 

DELF B2
utilisateur
indépendant
DELF B1
DELF A2
utilisateur
élémentaire
DELF A1

El següent grup d’alumnes de la professora Olga Salinas de l’Institut Sant Andreu ha obtingut la titulació amb una bona qualificació:

 

MARC RUIZ INGLÉS.. Examen  A2

INÉS RUBIO ORTEGA..Examen  A2

IVAN VÉLEZ CLIMENT..Examen  B1

SANDRA GARCÉS LAGUARTA..Examen  A2

LOTFI ARABBATE AKOJOU..Examen  A2

 

Moltes felicitats!!Proves per a l’obtenció del graduat en ESO

           CALENDARI

Dimarts 4/03/2014              16:00 – 17:00                Català i Socials

                                                         17:00 – 18:00               Matemàtiques i Castellà

 

Dimecres 5/03/2014              10:25 – 11:25              Anglès           

                                                          12:45 – 13:45              Ètica

 

Divendres  7/03/2014        11:25 – 12:25                 Física i Química

 

Dimecres 12/03/2014        11:25 – 12:25                 Exposició oral TS 3r ESO

 

Informació sobre les Proves per a l’obtenció del graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius.

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any 2014; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys i que compleixin 17 dins del 2013, per a l’alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
  • Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat el  4t d’ESO l’any 2011 o 2012.

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries. Deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció, el centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

El dia de la prova, l’alumnat ha de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.

Es poden portar diccionaris i/o calculadora. El temps mínim per fer la prova és de 60 minuts per a cada matèria.

A cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professorat de quart curs d’ESO i presidida pel cap o la cap d’estudis.

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publica al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. L’alumne o l’alumna que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat o graduada en ESO.

A continuació podeu consultar la PROGRAMACIÓ dels departaments didàctics sobre els continguts de les respectives matèries.