Proves per a l’obtenció del graduat en ESO

           CALENDARI

Dimarts 4/03/2014              16:00 – 17:00                Català i Socials

                                                         17:00 – 18:00               Matemàtiques i Castellà

 

Dimecres 5/03/2014              10:25 – 11:25              Anglès           

                                                          12:45 – 13:45              Ètica

 

Divendres  7/03/2014        11:25 – 12:25                 Física i Química

 

Dimecres 12/03/2014        11:25 – 12:25                 Exposició oral TS 3r ESO

 

Informació sobre les Proves per a l’obtenció del graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius.

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any 2014; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys i que compleixin 17 dins del 2013, per a l’alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
  • Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat el  4t d’ESO l’any 2011 o 2012.

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries. Deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció, el centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

El dia de la prova, l’alumnat ha de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.

Es poden portar diccionaris i/o calculadora. El temps mínim per fer la prova és de 60 minuts per a cada matèria.

A cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professorat de quart curs d’ESO i presidida pel cap o la cap d’estudis.

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publica al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. L’alumne o l’alumna que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat o graduada en ESO.

A continuació podeu consultar la PROGRAMACIÓ dels departaments didàctics sobre els continguts de les respectives matèries.

 


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.