Daily Archives: 11 març 2011

CREACIÓ SONORA

TALLER DE CREACIÓ SONORA

Un recurs de cercar lletres i traduccions al castellà de cançons en anglès a la pàgina

EXEMPLE VISUALITZA LA LLETRA I TRADUCCIÓ DE IMAGINE

La traducció presenta alguna dificultat en quan hi ha espais incomplerts que hem de revisar .

Tot seguit hem de cercar altres indrets on poder-les sentir ex. Youtube o altres .

IMAGINE DE JOHN LENNON
MAGINE
by John Lennon

Imagine there’s no heaven.
It’s easy if you try.
No hell below us,
Above us, only sky.
Imagine all the people
Living for today.

Imagine there’s no countries.
It isn’t hard to do.
Nothing to kill or die for,
And no religion too.
Imagine all the people
Living life in peace.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.

Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
A brotherhood of man.
Imagine all the people
Sharing all the world.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one.
IMAGINA
por John Lennon

Imagina que no hay paraíso.
Es fàcil si lo intentas.
No hay infierno debajo nuestro,
Arriba nuestro, solo cielo.
Imagina a toda la gente
Viviendo el presente.

Imagina que no hay países.
No es difícil hacerlo.
Nada por lo cual matar o morir,
Y tampoco ninguna religión.
Imagina a toda la gente
Viviendo la vida en paz.

Quizás digas que soy un soñador
Pero no soy el úico.
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será uno solo.

Imagina que no hay posesiones.
Me pregunto si puedes.
No hay necesidad de codicia ni hambre.
Una hermandad humana.
Imagina a toda la gente
Compartiendo todo el mundo.

Quizáss digas que soy un soñador
Pero no soy el único.
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será uno solo.

heaven paraíso, cielo
hell infierno
dreamer soñador. El verbo to dream significa soñar.
greed codicia
hunger hambre. Hambriento se dice hungry.
brotherhood hermandad

(((Embeb :

))

TOCO ACOMPANYANT

PARTITURA SIBELIUS – GUITARRA-INSTRUMENT
Sibelius ens presenta moltes possibilitats per practicar les partitures que ens interessin segons el que ens proposem . El fet de poder seguir la partitura amb el cursor mentres interpretes o escoltes pot facilitar l’aprenentage que ens proposem .
També cal considerar la gran quantitat de material que té i podem seleccionar també gran quantitat d’instruments .Per exemple la partitura que enllaço és el “Romance Anònimo ” per guitarra , ens la presenta amb partitura i tabulació , permetent les dos lectures i facilitant el seu aprenentatge .

ROMANCE ANÓNIMO

TREBALLAR AMB WEB QUEST

WEBQUEST

OPERA

ttp://www.xtec.cat/recursos/webquests/htm/boheme.htm

Treball en grup de 6 alumnes per 3RESO. Estudia la història de l’òpera partint de la creació d’uns cartells publicitaris i unes falques radiofòniques. Amb activitats d’anàlisi de 6 òperes. Penso que és creatiu i interessant per treballar-ho a 3r ESO.

ELVIS PRESLEY
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/webquests_musicales/rock/tareas.htm

Treball en grup de tres alumnes , on es distribueix les tasques:
“investigar la supuesta muerte de Elvis, otro de valorar la vigencia de su música en la actualidad y el último de buscar imágenes, letras de canciones y evaluar las circunstancias sociales actuales en relación con el rock & roll.”
Presenta molts recursos que ajuden a investigar la mort d’Elvis Presley. També detalla molt bé el procés de treball a seguit. L’avaluació i el foro final està molt encertat.
MÚSICA I ART
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=8091&id_pagina=5
Més senzilla de llegir, però més complicada de fer: Cercar obres d’art , també treballa en grup de quatre i exposició a l’aula del resultat. Interessant per treballar a 3R ESO.

COMPONDRE UNA CANçÓ

http://www.webdemusica.org/wq/m3/indexwq.htm

• Aspectes de disseny i TIC: claredat de la tipografia escollida i els grafismes,
1. Claredat de la tipografia escollida i els grafismes:
facilitat de navegació, interactivitat, accessibilitat i agilitat del servidor, visualització en diferents navegadors…
La presentació tipogràfica i claredat està bé si pretén que aquests projecte vagi dirigit a
alumnes de Batxillerat, però si l’objectiu és treballar-ho amb alumnat de 2n cicle d’ESO li falta més recursos gràfics (imatges, exemples de cançons…) que puguin contribuir a la seva comprensió, ja que hi ha massa text.
La webquest aporta molta informació i materials de suport (recursos) per poder realitza el projecte final: la creació d’una cançó. Té la possibilitat de descarregar els programes necessaris per treballar MP3.També trobem detallats un seguit de navegadors o cercadors.als quals pot accedir amb facilitat.
Es marca tres objectius els quals la webQuest els treballa molt:
1. Ampliar molt la pràctica TIC.
2. Treballar el llenguatge informàtic.
3. Treballar el llenguatge musical. (creació, interpretació)

• 2.Continguts: adequació a determinats nivells d’ensenyament, actualització, interès del plantejament inicial, claredat en l’assignació i definició de tasques…
Nivell d’ensenyament: 2n cicle d’ESO, Batxillerat, els grups definits (3 a 6 alumnes), les tasques distribuïdes , creant diferents rols entre : escriptors, compositors, músics-tècnics de so. Es realitza el projecte en 10 sessions.
La cançó poden escollir entre fer-la com MIDI o Arxiu de so (explica cada pas per fer-ho).
La pràctica està dividida en 3 o 4 exercicis ,segons l’opció escollida : MIDI o Arxiu de so,.
Finalitat: S’ha de fer una estrofa i una tornada d’una cançó i poder-la interpretar després amb instruments musicals creats ells. Detalla l’avaluació de cada procés i també té una conclusió per què s’engresquin a crear més cançons.

3.Estructura comuna de les webquests, els apartats: valoració sobre la idoneïtat i la comprensió de l’activitat que s’espera que faci l’alumnat.
Estructura: Introducció,Tasca, Procés, Recursos,Avaluació i Conclusió.Guia didàctica
• Introducció: Explica la finalitat de la pràctica buscant motivar a l’alumne
• Tasca : Planteja el projecte: Crear una cançó
• Procés: especifica com crear la cançó segons dos opcions (MIDI, Arxiu de so) i enllaça amb recursos.
• Recursos: que estan dins del procés, per facilitar a l’alumne la cerca de materials, són recursos, cercadors, enllaços i descàrregues. prèviament seleccionats per la professora per què l’alumne pugui realitzar la tasca .
• Avaluació: Realitza dues rúbriques: Aspectes musicals i Treball col•lectiu: Interessant ja que ajuda als alumnes a comprendre la importància del treball en grup i s´explica de forma clara i precisa
• Conclusió: motiva els alumnes a fer noves cançons, a interpretar-les forra de l’aula de música i a penjar-les a la web del centre. És a dir els dóna una sortida molt més àmplia de la simple activitat que es fa únicament per “aprovar” .
• Guia didàctica : Pauta o programació que ajuda a entender cada pas del treball . Està molt bé ja que és clar i entenedor.
• Opinió de l’alumnat.
• Facilitat d’aplicació en diversos grups i cursos.
• Valoració global, suggeriments de canvi o millora, adaptacions possibles…
• Altres…

En general penso que està molt ben estructurada, potser falta fer-la més atractiva posant imatges o elements que ajudin a motivar a l’alumnat d’ESO, ja que la diversitat d’aprenentatge que trobem a vegades fa difícil treballar amb recursos com aquest que és una mica complexe.

ANALISI I LES MUD: EL PIANO

Mòdul 2. Pràctica 2

FITXA MUD: EL PIANO

Des del portal de l’edu365 accedeix a la secció dedicada a l’ESO i escull l’apartat de Música, Activitats curriculars: http://www.edu365.cat

Tria El piano i espera que es carregui l’animació. Després clica la imatge del piano i clica cada paraula, veuràs les parts del piano amb la seva corresponent definició.

Clica de nou veuràs i escoltaràs la diferència entre un instrument melòdic i un instrument harmònic

Llavors fes clic al botó i resol les activitats que se’t proposen.

Una vegada hagis arribat al final clica al botó
a fi de comprovar els teus coneixements sobre el tema.

Després d’haver avaluat els teus coneixements i d’haver-hi practicat respon les següents qüestions, imprimeix-les i lliura-les a la professora:

1.- Com és un piano de cua ? De quines parts consta?
2.- Dibuixa el mecanisme del piano de cua actual i posa el nom de cada peça.
3.- Diferència entre un instrument melòdic i un instrument harmònic.
4.- Escriu el nom de tres instruments de cada tipus.
5.- Escriu el nom de les notes de la partitura per piano :
Melodia (1r pentagrama)…………………………………………………………
Acompanyament ( 2n pentagrama)……………………………………………..
6. En clau d’humor : Concentra’ t i mira que li passa al pianista.

Què li passa en ple concert?

ANÀLISI DE FORMES

MÒDUL 2 . Pràctica 1
ANÀLISI FORMES MUSICALS
Música del Barroc:
http://www.abc.net.au/music/baroque/default.htm
Forma musical:
http://recursos.cnice.mec.es/musica/provisionales/contenidos/formas/index_formas.php?PHPSESSID=75c771a5d039ec55c0ac0ca7ba8468f0
Rondó a la turca. Mozart
http://www.capirelamusica.it/LO/analisi_K331-3.swf
Anàlisi de peces musicals de l’ edad mitjana, barroc, impressionisme, classicisme, model fitxa d’anàlisi.
http://analisimusical.es/
Anàlisi de formes, estructurat en 9 temes diferents.
http://personales.ya.com/luisrobles/HaciendoMusica/analisis.htm
Bloc on presenta aspectes generals i teòrics d’harmonia i forma
http://www.yolandasarmiento.com/
Revista de música culta. Molt interessant l’arxiu per la gran quantitat d’informació que disposa.
http://www.filomusica.com/filo87/analisis.html
Revista electrònica on s’ analitza la música del segle XX espanyola
http://www.agustincharles.com/analisis/musicalisis.html

FORMES MUSICALS

MÒDUL 1 Pràctica 3

Fitxa de Treball

Ves a edu.365.cat, eso, música i cerca de enllaços d’interès la següent adreça:
Flash Animations for Teaching Music
Selecciona l’ animació que porta per títol The Evolution of sonata form visualitza les vegades que creguis convenient i també
Consulta el llibre de text : pàgina pàg.55.
Després de veure l’animació i consultar, respon les següents activitats.

1ª Relaciona cada paraula amb la seva definició

Suite Composició en 3 moviments oposant un o
diferents solistes a l’orquestra.

Sonata Construcció en tres parts (exposició-
desenvolupament-reexposició) que podem
trobar en certs moviments de formes musicals
diferents.

Concerto Successió de peces per ballar (en un primer moviment) de forma binària (AABB), monotemàtiques.

Forma Sonata Composició en 4 moviments. Forma ternària
(ABA)

2ª Col.loca en ordre els diferents termes que caracteritzen la forma sonata d’ un moviment: Reexposició- Exposició- Desenvolupament

3ª Quina diferència hi ha entre sonata i forma sonata?

4ª Fixa’t en l’animació i respon:
a) Quina forma té la sonata barroca?

b) Quina forma té la sonata clàssica?

c) Quina forma té la sonata de finals del classicisme?

Lectura musical

MÒDUL 1 Pràctica 2
Proposta de treball a l’aula
L’aprenentatge de les notes ho fem a 1 ESO cantant i solfejant les partitures que després interpretaran amb flauta o cantaran. Els faig copiar les notes en partitures per què aprenguin el nom i relacionin la seva ubicació al pentagrama. Al no tenir ordinador a l’aula no fem servir cap material informàtic, tot i així fan alguna activitat Jclic des de casa o quan podem atansar-nos a l’ aula d’informàtica.

PERCUSSIÓ AFRICANA

MÒDUL 1. Pràctica 1

Kenya 2005. Mostra Giovanni lo Caccio músic i percussionista amb 20 nois del carrer de Nairobi pot crear grans conjunts de percussió ,cant, dansa i instruments melòdics Aprenentatge que es fa a partir de construir instruments amb materials senzills i com arriben a crear obres musicals.
Aquest vídeo il·lustra com és el ritme . la pulsació , el compàs i el seu aprenentatge a partir de la construcció d’instruments de percussió. Mostra des de l’ aprenentatge intuïtiu del ritme, la repetició , diàleg, sincronia, dinàmica és a dir la descoberta del llenguatge musical i després com s’escriu (figures musicals, compàs, pulsació…) també com s’estableix un joc entre el professor i els alumnes al treballar la percussió a l’aula: repetint els ritmes que inicialment marca el professor. També introdueix altres temes: l’energia, la respiració diafragmàtica, el cant, l’educació de l’oïda.
Una experiència que els porta a fer un intercanvi amb els nois de Bahia (Brasil)
on es mostra la proximitat o les arrels de la música brasilera amb l’africana.

Es molt interessant el fragment on estan a l’aula i aprenen a tocar en grups damunt els bidons, també quan comencen a llegir ritmes.

Crec que és interessant com a introducció quan a 1rESO comencen a treballar el compàs i el ritme, la durada és d’uns 10 minuts i es pot treballar amb una fitxa.